UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1967:7 - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 31 JANUARI

1967 INI R 78

Nr 7

Statstj änstemannalag;

(SFS 1965:274-)

given Stockholms slott den 3 juni 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och
Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen1, funnit
gott förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag äger tillämpning på anställning med staten såsom arbetsgivare
och tjänsteman såsom arbetstagare.

Lagen gäller icke statsrådets, högsta domstolens eller regeringsrättens
ledamöter, justitiekanslern eller riksdagens ombudsmän. Den är ej heller
tillämplig på den som innehar eller uppehåller prästerlig tjänst.

Lagens bestämmelser om tjänst äga motsvarande tillämpning på vikariat,
om annat ej anges.

2 §

I fråga om tjänsteman hos riksdagen eller dess verk skola de befogenheter
som enligt denna lag tillkomma Konungen utövas av riksdagen eller
organ som riksdagen utser.

3 §

I anställningsförhållande varå denna lag är tillämplig gäller vad som är
bestämt i avtal.

Avtal må ej träffas om

a) inrättande eller indragning av tjänst eller tjänsteorganisationens utformning
i övrigt;

b) myndighets arbetsuppgifter, ledningen och fördelningen av arbetet
inom myndigheten, arbetstidens förläggning eller rätt till annan ledighet
än semester;

1 Prop. 1965:60; KL2U 1; Rskr. 267.

1 13 samt 4 avd. Nr 78

36

1967 Nr 7

c) anställnings- eller arbetsvillkor som regleras i denna lag eller i författning
vartill lagen hänvisar eller enligt lagen tillhör Konungens, riksdagens
eller myndighets beslutanderätt.

Har avtal träffats i strid mot bestämmelserna i andra stycket, är avtalet
i denna del utan verkan.

4 §

Om förtjänst och skicklighet som grund för tjänstetillsättning och om
svenskt medborgarskap som villkor för innehav eller utövande av tjänst
gäller vad som är föreskrivet i regeringsformen eller annan författning.

Villkor i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper eller utbildning samt
andra särskilda villkor för innehav eller utövande av tjänst fastställas, i
den mån de ej framgå av särskilda bestämmelser, av Konungen eller behörig
myndighet. Om pensionsålder må dock avtal träffas.

Anställning av tjänsteman

5 §

Om annat ej är särskilt föreskrivet, tillsättes tjänst av Konungen eller
myndighet som Konungen bestämmer.

6 §

Tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan, om
Konungen ej bestämmer annat.

Kungjord tjänst som myndighet tillsätter må endast den erhålla som
sökt tjänsten inom föreskriven tid. Om särskilda skäl föreligga, må även
för sent inkommen ansökan prövas.

Om förfarandet i övrigt vid tjänstetillsättning meddelas föreskrifter av
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

7 §

Ordinarie domartjänst tillsättes med fullmakt. Annan ordinarie tjänst
tillsättes med fullmakt eller konstitutorial eller, om särskilda skäl föreligga,
med förordnande. Övriga tjänster tillsättas med förordnande.

Förordnande meddelas för bestämd tid eller tills vidare. Förordnande tills
vidare må meddelas att gälla längst till viss tidpunkt.

8 §

Den anställde skall erhålla skriftligt bevis om anställningen. Av beviset
skall framgå att han är anställd som tjänsteman. Om förordnande avser anställning,
vars varaktighet beräknas ej överstiga tre månader (tillfällig anställning),
utfärdas anställningsbevis endast om den anställde begär det.

I beviset skall anställningsformen enligt 7 § anges. Om förordnande tills
vidare avser tillfällig anställning, skall det anmärkas i beviset.

9 §

Vikariat skall kungöras ledigt till ansökan endast i de fall det föreskrives
av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Vikariat tillsättes med förordnande varvid bestämmelserna i 7 § andra
stycket äga tillämpning.

1967 Nr 7

37

Tjänstemans åligganden

10 §.

Tjänsteman skall ställa sig till efterrättelse instruktion, arbetsordning
och andra allmänna bestämmelser om arbetet samt särskilda föreskrifter
rörande hans tjänsteutövning.

Oberoende av fastställd arbetsfördelning skall tjänsteman lämna det biträde
som förman bestämmer.

11 §

Tjänsteman är skyldig att utöva annan statlig tjänst enligt bestämmelser
som Konungen meddelar. Innehavare av ordinarie domartjänst är dock
skyldig att utöva endast jämställd eller högre domartjänst vid den domstol
han tillhör.

I den mån Konungen föreskriver är tjänsteman hos central förvaltningsmyndighet
eller hos myndighet eller inrättning, vilken lyder under central
förvaltningsmyndighet, skyldig att utöva tjänst vid myndighet eller allmän
inrättning som icke är statlig men står under tillsyn av förvaltningsmyndigheten.
Sådan föreskrift må meddelas endast om särskilda skäl föreligga.

12 §.

Tjänsteman är skyldig att bo i anvisad bostad (tjänstebostad) eller att
bo på viss ort, om det föreskrives av Konungen eller myndighet som
Konungen bestämmer. Sådan skyldighet må föreskrivas endast om det är
av väsentlig betydelse för tjänsten.

13 §.

Tjänsteman må ej åtaga sig uppdrag eller utöva verksamhet som kan
rubba förtroendet till hans oväld i tjänsteutövningen. Närmare bestämmelser
härom meddelas för vissa fall i lag och i övrigt av Konungen.

14 §.

Tjänsteman må icke utan tillstånd av Konungen uppbära med tjänsten
förenade gåvo- eller donationsmedel eller därmed jämförlig förmån.

Arbetskonflikter

15 §.

Vid konflikt om sådant anställnings- eller arbetsvillkor för statstjänsteman
som må bestämmas genom avtal må lockout eller strejk vidtagas, om
annat ej följer av lag eller avtal. I övrigt är stridsåtgärd som berör bestående
anställningsförhållande icke tillåten.

Tjänsteman må deltaga i strejk endast efter beslut av arbetstagarförening
som anordnat strejken.

Arbetstagarförening må ej anordna eller eljest föranleda stridsåtgärd,
som enligt första stycket icke är tillåten, ej heller genom lämnande av understöd
eller på annat sätt medverka vid otillåten stridsåtgärd som medlem
i föreningen vidtagit. Arbetstagarförening är även skyldig att söka hindra
sina medlemmar att vidtaga otillåten stridsåtgärd eller att, om sådan redan
vidtagits, söka förmå dem att häva den.

Om skyldighet att lämna underrättelse angående arbetsinställelse gälla
särskilda bestämmelser.

38

1967 Nr 7

16 §.

Om från statens sida förfares i strid mot 15 § första stycket eller om arbetstagarförening
åsidosätter vad som åligger den enligt 15 § tredje stycket,
skall staten eller föreningen, även om förpliktelse till följd av kollektivavtal
ej åsidosatts, ersätta uppkommen skada enligt de grunder som anges i 8
och 9 §§ lagen om kollektivavtal. Detsamma gäller tjänsteman, om han deltager
i sådan av arbetstagarförening anordnad eller föranledd stridsåtgärd
som icke är tillåten enligt 15 § första stycket.

Mål om skadestånd enligt första stycket upptages och avgöres av arbetsdomstolen.
I fråga om anhängiggörande och utförande av talan gälla bestämmelserna
i 13 § lagen om arbetsdomstol, även om målet ej är sådant
som avses där.

17 §.

Tjänsteman är icke skyldig att utföra arbete som är föremål för lockout
eller för tillåten strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd eller för lovlig
blockad vid konflikt om anställnings- eller arbetsvillkor vilket må bestämmas
genom avtal. Den som står utanför arbetskonflikt skall dock fullgöra
sina vanliga tjänsteåligganden. Han är även skyldig att utföra skyddsarbete.

Till skyddsarbete hänföres arbete som fordras för avveckling av verksamheten
på ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara för människor
eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som
någon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag.

Åtal och disciplinär bestraffning

18 §.

Brott i tjänsten av den som innehar eller uppehåller ordinarie domartjänst
eller tjänst som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst
i statsdepartement, central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelse beivras
efter åtal.

Konungen äger föreskriva att bestämmelserna i första stycket skola gälla
även annan tjänsteman än som anges där.

19 §.

Åsidosätter tjänsteman på vilken bestämmelserna i 18 § icke äga tillämpning
av försummelse, oförstånd eller oskicklighet vad som åligger honom
enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller tjänstens
beskaffenhet, må han dömas till disciplinstraff. Bestämmelserna i 20
kap. 4 § tredje stycket brottsbalken äga motsvarande tillämpning.

Disciplinstraff äro varning, löneavdrag under högst trettio dagar, suspension
i högst tre månader och, för tjänsteman som ej är anställd med fullmakt,
avsättning. Till avsättning må dömas endast om tjänstemannen gjort
sig skyldig till svårare fel eller icke låtit sig rätta av tidigare bestraffning.
Mer än ett disciplinstraff må ej samtidigt ådömas. Konungen äger meddela
bestämmelser om inskränkning i tillämpligheten av disciplinstraff.

Om storleken av löneavdrag enligt andra stycket förordnar Konungen.

20 §.

Tjänsteman som kan dömas till disciplinstraff enligt 19 § skall anmälas
till åtal, om han är skäligen misstänkt för

1967 Nr 7

39

a) brott som avses i 20 kap. 13 §§ brottsbalken;

b) brott som avses i 20 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, såvitt fråga
är om tjänsteman som är anställd med fullmakt;

c) annat brott i tjänsten, för vilket är stadgat fängelse;

d) brott i tjänsten i annat fall än som avses i a)c) och det finnes anledning
antaga, att talan om enskilt anspråk kommer att föras, eller tjänstemannen
bestrider vad som lägges honom till last och tillfredsställande utredning
icke kan åstadkommas hos myndigheten.

Konungen må befria från anmälningsskyldighet enligt c) i fråga om brott
som avses i 13 kap. 6 § första stycket brottsbalken.

21 §.

Har åtal väckts mot tjänsteman, må disciplinärt förfarande rörande gärning
som omfattas av åtalet ej inledas eller fortsättas. Om verkan av att
åtal väckes innan beslut rörande disciplinär bestraffning helt eller delvis
verkställts föreskrives i 20 kap. 9 § brottsbalken.

22 §.

Har tjänsteman, som innehar tjänstebostad eller fri bostad, efter åtal
eller disciplinärt förfarande dömts till suspension, äger han bo kvar i bostaden,
om icke särskilda skäl föranleda annat. Ålägges tjänstemannen att
flytta, skall han erhålla skälig tid därför.

23 §.

Om disciplinstraff enligt 19 §, åtalsanmälan enligt 20 § och flyttningsskyldighet
enligt 22 § beslutar den myndighet under vilken tjänstemannen
lyder, om Konungen ej bestämmer annat.

Deltaga flera i avgörande som avses i första stycket, skola rättegångsbalkens
regler om omröstning i överrätt i fråga om ansvar äga motsvarande
tillämpning.

24 §.

Innan fråga om disciplinär bestraffning avgöres, skall tillfälle beredas
tjänstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar det eller det eljest
finnes lämpligt, vid muntligt förhör uttala sig om vad som åberopas mot
honom. Därvid äger han för sitt försvar anlita biträde som med hänsyn till
redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finnes lämplig för uppdraget.

25 §.

Om åtal och disciplinär bestraffning av tjänsteman som är krigsmän
samt om åtal för brott i tjänsten av vissa tjänstemän vid riksdagens verk
gälla särskilda bestämmelser.

Avstängning in. m.

26 §.

Vidtages åtgärd för att anställa åtal eller inledes disciplinärt förfarande
enligt denna lag mot tjänsteman, må han, om den gärning varom är fråga
kan antagas medföra avsättning eller om eljest särskilda skäl föreligga, avstängas
från utövning av tjänsten med omedelbar verkan, dock icke för
längre tid än till dess lagakraftägande dom eller beslut föreligger. Finnas ej
längre skäl för avstängning, skall denna omedelbart hävas.

40

1967 Nr 7

Beslut om avstängning meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dömas
till disciplinstraff, av Konungen och eljest av myndighet som Konungen
bestämmer. I ärende om avstängning skola bestämmelserna i 23 § andra
stycket och 24 § iakttagas.

Om avstängning av domare som misstankes för brott och om skyldighet
för vissa tjänstemän vid riksdagens verk att frånträda utövningen av sin
tjänst, om de åtalas för brott i tjänsten, gälla särskilda bestämmelser.

27 §.

Tjänsteman som ej fullgör sin tjänst tillfredsställande må avstängas
från utövning av tjänsten med omedelbar verkan, om den bristande tjänstdugligheten
beror av sjukdom, vanförhet, lyte eller annat därmed jämförligt
förhållande eller om den sannolikt har sådan orsak och tjänstemannen
vägrar att låta sig undersökas av läkare som anvisas honom. Finnas ej
längre skäl för avstängning, skall denna omedelbart hävas.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av första stycket och om läkarundersökning
som avses där meddelas av Konungen.

28 §.

Att tjänsteman som förklaras omyndig eller försättes i konkurstillstånd
kan vara skyldig att frånträda utövningen av tjänsten följer av särskilda
i lag eller annan författning meddelade bestämmelser.

Anställnings upphörande

29 §.

Tjänsteman må skiljas från tjänsten endast av allmän domstol efter åtal
eller av Konungen eller myndighet med stöd av bestämmelse i denna lag.

30 §.

Tjänsteman som är förordnad tills vidare må efter skriftlig uppsägning
skiljas från tjänsten. Den som är förordnad för tillfällig anställning må
dock med omedelbar verkan skiljas från tjänsten, om anställningen ej varat
mer än tre månader i följd.

Uppsägning må ske endast om tjänstemannen visat bristande lämplighet
för tjänsten eller det finnes anledning att draga in denna eller uppsägningen
av annat skäl är påkallad från allmän synpunkt.

Uppsäges tjänsteman och önskar arbetstagarförening som tjänstemannen
tillhör överläggning i saken, skall begäran därom framställas utan dröjsmål.
Sker detta, må tjänstemannen ej skiljas från tjänsten förrän överläggningen
ägt rum, även om uppsägningstiden gått ut.

31 §.

Tjänsteman är skyldig att avgå från tjänsten vid ålder som anges i avtal
om statlig pension.

32 §.

Tjänsteman är skyldig att avgå från tjänsten innan han uppnått den
ålder som avses i 31 §, om han

a) till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för framtiden
oförmögen att fullgöra sin tjänst tillfredsställande;

1967 Nr 7

41

b) till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd icke tjänstgjort
annat än försöksvis under kortare tid samt medicinalstyrelsen finner
det sannolikt att han icke kan återinträda i tjänst inom ytterligare ett år
och ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig;

c) genom lagakraftägande dom befunnits skyldig till brott varå avsättning
kunnat följa men enligt 33 kap. 2 § brottsbalken överlämnats till särskild
vård, dömts till böter eller skyddstillsyn eller förklarats fri från påfölj
d.

Tjänsteman som är anställd med fullmakt eller konstitutorial är skyldig
att avgå från tjänsten, om han är urståndsatt att fullgöra tjänsten tillfredsställande
och högst fem år återstå till dess han äger avgå med ålderspension.

Tjänsteman som har rätt till statlig pension men icke uppnått den ålder
då han äger avgå med ålderspension må icke åläggas att avgå från tjänsten
enligt första eller andra stycket, om han lämpligen kan förflyttas till eller
beredas annan anställning som är förenad med sådan pensionsrätt.

33 §.

Tjänsteman vid utrikesförvaltningen, krigsmakten eller polisväsendet är
skyldig att avgå från tjänsten, om det är påkallat med hänsyn till rikets
bästa.

Tjänsteman som entledigas enligt första stycket inträder i disponibilitet.

34 §.

Tjänsteman som är anställd med fullmakt eller konstitutorial må förflyttas
till annan statlig tjänst som tillsättes med samma anställningsform.
Inom krigsmakten må dessutom ordinarie tjänsteman som är krigsman och
är anställd med förordnande tills vidare förflyttas till annan ordinarie
tj änst som är avsedd för krigsman.

Förflyttning till tjänst hos myndighet inom annat verksamhetsområde
må ske endast om arbetsuppgifterna äro likartade eller tjänstemannen i
allt fall med hänsyn till sin utbildning är lämpad för tjänsten.

Om förflyttning av den som är utnämnd till domare föreskrives i regeringsformen.

35 §.

Tjänsteman som är anställd med fullmakt, konstitutorial eller förordnande
tills vidare äger lämna tjänsten efter skriftlig uppsägning. Den som
är förordnad för tillfällig anställning må dock lämna tjänsten omedelbart
efter anmälan, om anställningen ej varat mer än tre månader i följd.

36 §.

Tjänsteman som är förordnad för bestämd tid må på egen begäran beviljas
avsked före anställningstidens utgång, om särskilda skäl föreligga.

37 §.

Fråga om anställnings upphörande enligt 30 eller 31 §, 32 § första stycket
a) eller b), 35 eller 36 § prövas i fråga om tjänst, som Konungen tillsätter,
av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer och i annat fall
av den myndighet som tillsätter tjänsten. Fråga om anställnings upphörande
enligt 32 § första stycket c) eller andra stycket eller enligt 33 §
prövas av Konungen.

Fråga om förflyttning av tjänsteman enligt 34 § prövas av Konungen.

42

1967 Nr 7

Fråga om förflyttning till tjänst som tillsättes av samma myndighet som
anställt tjänstemannen prövas dock av myndigheten.

38 §.

Om anställnings upphörande utan iakttagande av eljest gällande bestämmelser
angående uppsägning för det fall att tjänsteman är eller blir innehavare
av annan allmän tjänst och om förening av tjänster meddelar
Konungen bestämmelser.

Talan mot myndighets beslut

39 §.

Rätten att föra talan mot myndighets beslut enligt denna lag eller enligt
bestämmelse som meddelats med stöd av lagen må ej inskränkas.

Om talan mot beslut av riksdagens organ meddelas bestämmelser av
riksdagen eller organ som riksdagen utser.

Särskilda bestämmelser

40 §.

Kommer riket i krig, må tjänsteman icke utan tillstånd lämna tjänsten.
När kriget upphört, skall Konungen, innan nästkommande riksdagssession
avslutas, förordna att bestämmelsen icke vidare skall tillämpas.

I den mån Konungen förordnar må tjänsteman, när riket är i krigsfara,
icke utan tillstånd lämna tjänsten. Sådant förordnande förfaller om det
icke underställes riksdagen inom en månad och godkännes av riksdagen
inom två månader efter underställningen. Upphör krigsfaran, skall
Konungen upphäva förordnandet innan nästkommande riksdagssession avslutas.

Särskilda bestämmelser äro meddelade om vissa andra anställnings- och
arbetsvillkor vid krig eller krigsfara eller eljest under utomordentliga, av
krig föranledda förhållanden.

41 §.

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Om tjänsteman, som vid lagens ikraftträdande innehar eller uppehåller
tjänst med vilken äro förenade gå vo- eller donationsmedel eller därmed jämförlig
förmån, då äger uppbära förmånen utan avdrag på lönen, må han
utan hinder av bestämmelsen i 14 § alltjämt uppbära förmånen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1965.

GUSTAF ADOLF

(Civildepartementet)

(L. S.)

Sigurd Lindholm

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.