UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1967:9

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

raaH

UTKOM DEN 1 4 FEBRUARI

1967- NR 9—10

Nr 9

Bestämmelser om pensionsreglering för arbetstagare inom den
inre riksdagsförvaltningen

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
den 14 december 1966

1959 års riksdag beslöt, med bifall till bankoutskottets utlåtande nr 42,
att en pensionsreglering för anställningshavare vid riksdagens verk skulle
genomföras enligt i princip samma grunder som gällde för andra anställningshavare
i statens tjänst samt bemyndigade delegerade för riksdagens
verk att förordna i fråga om tillämpning av statens pensionslöneförordning
och statens allmänna tjänstepensionsreglemente m. m. beträffande anställningshavare
vid riksdagens verk. Delegerade tillädes härvid såvitt angick
riksdagens verk befogenhet motsvarande den som enligt riksdagens bemyndigande
tillkom Kungl. Maj :t att i anslutning till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
eller eljest meddela särskilda bestämmelser eller beslut
i frågor rörande statlig personalpensionering och därmed sammanhängande
frågor.

Delegerade för riksdagens verk utfärdade den 11 juni 1959 bestämmelser
i fråga om tillämpning vid riksdagens verk av statens pensionslöneförordning
och statens allmänna tjänstepensionsreglemente samt meddelade särskilda
bestämmelser i anslutning till reglementet m. m.

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor beslöt den 21 oktober 1966
att förordnandepensionskungörelsen skulle, räknat fr. o. m. den 1 juli 1966
tills vidare, äga tillämpning beträffande sådana i kungörelsen avsedda tjänster
vid riksdagens förvaltningskontor och riksdagens verk som fanns inrättade
nämnda dag.

Styrelsen föreskriver med stöd av riksdagens bemyndigande1 att statens
pensionslöneförordning och statens allmänna tjänstepensionsreglemente
samt förordnandepensionskungörelsen jämte därtill hörande författningar
skall, räknat fr. o. m. den 1 januari 1967, tillämpas i fråga om anställnings1
KBaU 1966: 3.

1—13 samt. 4 avd. Nr 9—10

52

1967 Nr 9

havare inom den inre riksdagsförvaltningen (riksdagens kamrar, utskott och
förvaltningskontor) samt att av delegerade för riksdagens verk den It juni
1959 eller senare meddelade alltjämt gällande särskilda bestämmelser i anslutning
till statens allmänna tjänstepensionsreglemente och förordnandepensionskungörelsen
m. m. skall i tillämpliga delar äga motsvarande tilllämpning
inom den inre riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling