UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:2

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 25 JANUARI

1968 • NR 2

Nr 2

Instruktion för riksdagens ombudsmän

(SFS 1967: 928)

given Stockholms slott den 29 december 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes
och Ven des Konung, göra v eter ligt: att, sedan riksdagen

antagit instruktion för riksdagens ombudsmän, hava Vi, som funnit den
sålunda antagna instruktionen stå i överensstämmelse med de i regeringsformen
bestämda grunder för ombudsmännens ämbetsutövning, velat på
anhållan av riksdagen1 till allmänhetens kännedom kungöra nämnda instruktion,
som har följande lydelse.

Uppgifter
1 §•

Riksdagens ombudsmän (justitieombudsmännen) har tillsyn över att de
tjänstemän och andra, som är underkastade fullständigt ämbetsansvar, i
sin tjänsteutövning efterlever lagar och andra författningar och i övrigt
fullgör sina åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister
i lagstiftningen avhjälpes och för att enhetlig och ändamålsenlig rättstilllämpning
främjas.

Justitiekanslern är undantagen från ombudsmännens tillsyn. Ombudsmännen
står ej under tillsyn av varandra.

2 §.

Ombudsmans tillsyn bedrives genom inspektioner och genom sådana undersökningar
och beslut som kan anses påkallade med anledning av klagomål,
inspektionsiakttagelser eller andra förhållanden.

Ombudsman äger som särskild åklagare väcka åtal, när någon som står
under hans tillsyn i sin tjänsteutövning brutit mot lag eller annan författning
eller på annat sätt åsidosatt något tjänsteåliggande. Kan sådan gärning
beivras genom disciplinärt förfarande, äger han göra anmälan till den
som har disciplinär bestraffningsrätt. Om vissa åklagaruppgifter gäller särskilda
bestämmelser i 17 och 18 §§.

Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om
författningsändring eller annan åtgärd från statens sida, äger ombudsman
göra framställning i ämnet till riksdagen eller Konungen.

1 Prop. 1967: 32; KILu 1; Rskr. 382.

1 13 samt. 4 avd. Nr 2

14

1968 ■ Nr 2

Ombudsmännen skall årligen vid riksdagens början lämna riksdagen en
ämbetsberättelse för närmast föregående kalenderår. Berättelsen skall innehålla
redogörelse för de åtgärder som vidtagits med stöd av andra och
tredje styckena och för ämbetsförvaltningen i övrigt.

3 §•

Det åligger ombudsmännen särskilt att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna
om frihetsberövanden, om tryckfrihet och allmänna handlingars
offentlighet samt, såvitt angår ombudsman som har tillsyn över försvaret,
bestämmelserna om krigsmäns behandling och omvårdnad.

Ombudsmännen bör främst ingripa, när enskilds rättssäkerhet kränkts
eller satts i fara eller när någon åsidosatt sin tjänsteplikt av egennytta,
mannamån eller grov försummelse.

Vid tillsyn över kommunal verksamhet skall ombudsman beakta de särskilda
betingelser under vilka den folkliga självstyrelsen arbetar. Han bör
icke ingripa så, att den kommunala verksamheten onödigt hämmas.

Organisation

4 §.

Ombudsmännen skall vara tre. Varje ombudsman skall ha ett tillsynsområde.
I arbetsordning meddelas föreskrifter om tillsynsområdes omfattning
och om den inbördes fördelningen av tillsynsområdena.

Éfter överenskommelse mellan berörda ombudsmän får tillfälligt avsteg
göras från föreskrifter som meddelats enligt första stycket. På samma sätt
bestämmes vilken ombudsman som skall svara för handläggningen av fråga
som rör mer än ett tillsynsområde.

5 §•

För ombudsmännen skall finnas två ställföreträdare.

När ombudsman åtnjuter semester eller är hindrad att utöva sin tjänst,
tjänstgör ställföreträdare i hans ställe.

Ombudsman äger vid behov uppdraga åt ställföreträdare att utföra vissa
göromål som ankommer på ombudsmannen.

6 §■

Ombudsmännen skall till sitt förfogande ha en gemensam expedition. Vid
denna är anställda en kanslichef, byråchefer och i övrigt tjänstemän enligt
personalförteckning. I mån av behov och tillgång på medel äger ombudsmännen
anlita annan personal ävensom experter och sakkunniga.

Kanslichefen åligger att under ombudsmännen leda och fördela arbetet
inom expeditionen och att i övrigt lämna samtliga ombudsmän erforderligt
biträde.

I arbetsordning föreskrives vilka byråer som skall finnas och vilken arbetsfördelning
i övrigt som skall gälla.

Om klagomål

7 §•

Klagomål bör anföras skriftligen. Innehar klaganden handling, som är av
betydelse för ärendets utredande och bedömande, bör den bifogas.

Den som är berövad sin frihet äger sända skrift till ombudsmännen utan

1968 ■ Nr 2

15

hinder av för honom gällande inskränkningar i rätten att sända brev och
andra handlingar.

På klagandens begäran skall på expeditionen utfärdas bevis att hans klagoskrift
inkommit dit.

8 §■

Ombudsman bör lämna klagomål utan åtgärd, om det från allmän och
enskild synpunkt är av ringa betydelse att saken prövas.

9 §■

Är fråga, som väckts genom klagomål, av sådan beskaffenhet att den
lämpligen kan utredas och prövas av annan myndighet än ombudsman eller
justitiekanslern och har myndigheten ej tidigare prövat saken, äger ombudsman
överlämna klagomålet till denna myndighet för handläggning.

Klaganden skall underrättas, om klagomål överlämnas till annan myndighet.

Allmänna bestämmelser om handläggningen

10 §.

Ombudsman skall verkställa de utredningsåtgärder som fordras för prövning
av klagomål och andra ärenden.

Myndigheter och tjänstemän skall lämna ombudsman de upplysningar
och det biträde han begär. Vid begäran om förklaring eller upplysning äger
ombudsman förelägga vite till högst 1 000 kronor. Försuttet vite skall uttagas
på begäran av ombudsmannen.

Ombudsman äger övervara domstolars och andra myndigheters överläggningar
och beslut, dock utan rätt att yttra sin mening. Han skall ha tillgång
till myndigheternas protokoll och handlingar.

11 §•

Även om straff för påstått ämbetsbrott är förfallet, äger ombudsman
verkställa utredning om brottet, om det uppkommer fråga angående enskilt
anspråk i anledning av detta. Sådan utredning bör verkställas, om målsäganden
enligt 22 kap. 8 § rättegångsbalken ej får föra talan om det enskilda
anspråket med mindre talan biträdes av åklagare.

12 §.

Om förekommet fel ej är av allvarlig beskaffenhet och särskilda skäl inte
föranleder annat, bör ombudsman, i stället för att väcka åtal eller göra anmälan
till myndighet med disciplinär bestraffningsrätt, låta bero vid erinran,
vunnen rättelse, avgiven förklaring eller vad som i övrigt förekommit.

13 §.

Ombudsman äger uppdraga åt annan att väcka och utföra åtal.

Beslut att fullfölja talan till högsta domstolen får ej fattas av annan än
ombudsman. I mål, som anhängiggjorts vid underrätt, bör talan fullföljas
till högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det.

14 §.

Om det i ärende hos ombudsman göres påstående eller uppkommer misstanke
om sådant brott, som ombudsman ej äger åtala men som i händelse
av åtal genom annan åklagare kan föranleda tillämpning av 20 kap. 8 §

16 19G8 ■ Nr 2

brottsbalken, skall ombudsmannen lämna handlingarna i saken till behörig
åklagare.

15 §.

Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på tjänsteman vid expeditionen
eller särskilt utsedd föredragande. Ombudsman äger dock avgöra
ärende utan föredragning.

Diarier skall föras över samtliga ärenden och däri vidtagna åtgärder.

I fråga om varje beslut skall vid expeditionen finnas handling, varav
framgår vem som fattat beslutet och vem som varit föredragande samt beslutets
dag och innehåll. Registratur skall hållas över särskilt uppsatta
beslut.

Protokoll föres vid inspektioner och när protokoll fordras av annan
orsak.

Särskilda åklagaruppgifter
16 §.

Om ledamot av högsta domstolen eller regeringsrätten gör sig skyldig till
förfarande som avses i 101 § regeringsformen, är den ombudsman vars tillsynsområde
beröres skyldig att väcka och utföra åtal mot honom vid riksrätten.

Om riksdagens konstitutionsutskott enligt 106 § regeringsformen beslutar
att väcka åtal mot statsråd, åligger det den ombudsman som utskottet
utsett härtill att väcka och utföra talan vid riksrätten.

I fall som avses i denna paragraf äger 13 § första stycket ej tillämpning.

17 §.

Har riksdagen, dess bankoutskott eller revisorer beslutat om åtal mot
fullmäktig i riksbanken eller i riksgäldskontoret eller mot direktionsledamot
i riksbanken eller riksgäldsdirektören och chefen för riksgäldskontoret,
där dessa inte är fullmäktige, eller har, i sistnämnda fall, fullmäktige
i riksbanken beslutat ställa direktionsledamot i banken under åtal eller
fullmäktige i riksgäldskontoret beslutat om åtal mot riksgäldsdirektören
och chefen för riksgäldskontoret, åligger det ombudsman att väcka och
utföra talan.

Beslutar riksdagen beivra sådant brott mot riksdagens, dess organs eller
tjänstemäns eller enskilda riksdagsledamöters frihet, som avses i 110 §
första stycket tredje punkten regeringsformen, åligger det ombudsman att
väcka och utföra talan. Detsamma gäller om kammares talman hos ombudsman
för beivran anmäler störande uppträdande av åhörare till dess
överläggningar.

Den som beslutat åtal eller gör anmälan enligt denna paragraf bestämmer
vilken ombudsman som skall föranstalta om åtal.

Övriga bestämmelser
18 §.

Samtidigt som ämbetsberättelse lämnas till riksdagen skall diarier, protokoll
och registratur för närmast föregående kalenderår lämnas till vederbörande
lagutskott.

1968 ■ Nr 2

17

19 §.

Expeditionen skall hållas öppen för allmänheten under tid som ombudsmännen
bestämmer.

20 §.

Ombudsmännen fastställer gemensamt arbetsordning och de allmänna
bestämmelser i övrigt som fordras för arbetet inom expeditionen utöver
denna instruktion.

I arbetsordningen eller genom särskilt beslut får överlämnas

till tjänsteman vid kansliet att vidtaga åtgärd för ärendes beredande,

till kanslichef, byråchef eller särskilt utsedd utredningsman att verkställa
inspektion, dock utan rätt att därvid framställa anmärkning eller göra
annat uttalande på ombudsmans vägnar,

till kanslichef att besluta i administrativa frågor av rutinmässig natur.

21 §■

Ombudsmännen tillsätter gemensamt tjänster vid expeditionen samt antager
personal i övrigt.

Utöver vad som följer av 9 § tjänstemannastadgan för riksdagen och dess
verk, äger ombudsmännen besluta att tjänst som byrådirektör skall tillsättas
utan att kungöras till ansökan ledig.

22 §.

När ombudsmännen bar att fatta beslut gemensamt, avgöres saken genom
omröstning. Förekommer skiljaktig mening, antecknas den i protokoll eller
på annat lämpligt sätt.

23 §.

Talan mot ombudsmännens beslut i administrativt ärende, som rör tjänsteman
vid expeditionen, föres genom besvär hos riksdagens bankoutskott.

Besvären skall ha inkommit till expeditionen inom tre veckor från den
dag, då klaganden fick del av beslutet. Besvärsinlagan får inlämnas genom
bud eller insändas med posten i betalt brev och skall anses ingiven av den
som undertecknat inlagan. Handlingen skall anses ingiven den dag, då
handlingen eller avi om försändelse, i vilken den finnes innesluten, inkom
till expeditionen. Ombudsmännen skall snarast möjligt överlämna besvären
jämte eget utlåtande till bankoutskottet.

Denna instruktion träder i kraft dagen efter den då val av riksdagens
ombudsmän förrättats under 1968 års riksdag, varvid instruktionen den
24 maj 1957 (nr 165) för riksdagens ombudsmän upphör att gälla.

Instruktionen skall äga tillämpning på innehavaren av det nuvarande
militieombudsmannaämbetet och dennes ställföreträdare utan hinder av
gällande ämbetsperiod.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet) Herman Kling

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling