UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:4

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

mm

UTKOM DEN 25 JUNI

1968- NR4

Nr 4

Föreskrifter i anslutning till bestämmelserna den 14 december 1966 (RFS

1967:9) om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen utfärdade

av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 30 maj 1968.

Genom beslut den 14 december 1966 (RFS 1967: 9) har styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor, med stöd av riksdagens bemyndigande* 1, meddelat
bestämmelser om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen.
Styrelsen föreskriver, med verkan från och med den 1
januari 1967, att följande föreskrifter, i den mån styrelsen ej annorlunda
förordnar, skall gälla i anslutning till nedan angivna bestämmelser.

Till kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna
tjänstepensionsreglemente

(1 a § 1 mom. b)

I fråga om anställningshavare inom den inre riksdagsförvaltningen må
månad, varunder riksdagen är samlad, räknas som lcvalifikationsmånad
utan hinder av att session pågått färre antal dagar än som skulle ha erfordrats
för att månaden skall utgöra kvalifikationsmånad.

(1 a § 4 mom.)

Statens allmänna tjänstepensionsreglemente må äga tillämpning i fråga
om sådan anställning inom den inre riksdagsförvaltningen som avses i 1 §
2 mom. kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 420) med tilläggsbestämmelser till
statens allmänna tjänstepensionsreglemente, även då anställningshavaren
därjämte innehar anställning av annat slag, vilken omfattas av statlig eller
icke-statlig personalpensionering.

Till kungörelsen den 3 mars 1961 (nr 49) om ändring av tilläggsbestämmelserna till
statens allmänna tjänstepensionsreglemente

I fråga om anställning inom den inre riksdagsförvaltningen må sådan
prövning som avses i punkt 4 övergångsbestämmelserna till kungörelsen
den 3 mars 1961 (nr 49) om ändring i kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 420)
med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
m. m. omfatta jämväl tiden 1 januari 1962—31 december 1966.

1 KBaU 1966:3

1 13 samt. 4 avd. Nr 4

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

• ,''Jf

i'' Rii

•■''v

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling