UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:5

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 18 JULI

1968- NR 5

Nr 5

Bestämmelser om företagsnämnder man. inom riksdagsförvaltningen

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 6 juni 1968

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, funnit gott föreskriva, att bestämmelserna i Kungl. Maj :ts
härefter intagna kungörelse den 29 mars 1968 (nr 104) om företagsnämnder
in. in. inom statsförvaltningen (bilaga 1) samt i Kungl. Maj :ts härefter intagna
cirkulär den 29 mars 1968 (nr 103) till statsmyndigheterna om bestridande
av utgifter för förslagsverksamhet i vissa fall (bilaga 2) i tillämpliga
delar skall gälla för riksdagen och dess verk. Härvid skall vad i kungörelsen
1968: 104 sägs i 3 § om Kungl. Maj :t eller annan myndighet i stället
avse riksdagen eller myndighet, i 4 § första stycket och andra stycket (slutet)
om Kungl. Maj :t i stället avse riksdagen och i 17 och 18 §§ om centrala förslagsnämnden
i stället avse riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd,
varjämte vad i 35 § sägs icke skall gälla vid riksdagen och dess verk.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 1968.

Stockholm den 6 juni 1968.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Bilaga 1

SFS Nr 104

Kungl. Maj:ts kungörelse

om företagsnämnder m. m. inom statsförvaltningen;

given Stockholms slott den 29 mars 1968.

Kungl. Maj :t har funnit gott förordna som följer2.

Inrättande av företagsnämnd
1 §•

Hos central, regional eller lokal statlig myndighet med i regel minst 50
anställda skall finnas företagsnämnd, om myndigheten beslutar det eller

1 BaU 1968:49; Rskr 320

2 Jlr prop. 1968:1 (bil. 2 p. G); SU 42; Rskr 115.

1 13 samt 4 avd. Nr 5

26

1968 Nr 5

personalorganisation (personalorganisationer) som omfattar minst hälften
av antalet anställda vid myndigheten begär det. Hos annan statlig myndighet
skall finnas företagsnämnd, om myndigheten och vederbörande personalorganisation
(personalorganisationer) kommer överens om det. Överenskommelse
får även träffas om att det skall finnas flera företagsnämnder hos
samma myndighet.

Central myndighet bestämmer i förekommande fall om och i vilken ordning
regional eller lokal myndighet skall träffa överenskommelse.

Uppgifter

2 §•

Företagsnämnd har till uppgift att som organ för samråd och information
mellan myndigheten och de anställda verka för bästa möjliga arbetsresultat
och arbetstillfredsställelse. Det åligger nämnden särskilt att

upprätthålla fortlöpande samverkan mellan myndigheten och de anställda,
ge de anställda upplysning om mål och förutsättningar för myndighetens
verksamhet samt om verksamhetens resultat,

verka för effektivitet i arbetet samt god hushållning med arbetskraft, råvaror
och materiel,

verka för ett gott förhållande mellan arbetsledning och övriga anställda,
verka för de anställdas trygghet i anställningen samt för arbetarskydd,
trivsel i arbetet och en god arbetsmiljö i övrigt,
främja personalutbildning,
främja förslagsverksamhet,

i övrigt verka för goda drifts- och arbetsförhållanden.

3 §•

Företagsnämnd får ej taga befattning med tvist i fråga som regleras genom
kollektivavtal eller genom föreskrift som Kungl. Maj:t eller annan
myndighet meddelat. 4

4 §•

Företagsnämnd får övertaga myndighetens rätt att besluta om ersättning
och belöning i förslagsärenden, som avses i 13 §, inom ramen för medel som
Kungl. Maj :t ställt till myndighetens förfogande att användas särskilt för
förslagsverksamhet eller som myndigheten i annat fall ställt till nämndens
förfogande för sådan verksamhet. Har sådana medel ej anvisats eller eljest
ställts till förfogande, får nämnden taga i anspråk medel, som anvisats
myndigheten till expenser, med den begränsningen att beslut om ersättning
eller belöning får avse högst 500 kronor i varje särskilt fall.

Nämnd får vidare övertaga myndighetens rätt att besluta om användningen
av medel som myndigheten disponerar för åtgärder som avses i
Kungl. Maj :ts cirkulär den 29 juni 1966 (nr 381) om bestridande av kostnader
för vissa personalvårdande åtgärder m. m. eller av medel som Kungl.
Maj:t eller myndighet eljest beslutat skola användas för personalvårdande
verksamhet av jämförlig natur.

Nämnd skall meddela myndigheten huruvida den önskar utnyttja befogenhet
enligt första och andra styckena.

Utbetalning med anledning av nämnds beslut göres av myndigheten.

1968 Nr 5

27

5 §•

I fråga som är väsentlig för myndigheten eller dess anställda skall samråd
och information ske i företagsnämnd för att taga till vara de anställdas
erfarenheter och kunskaper och tillgodose deras intresse av insyn i myndighetens
verksamhet. Särskilt skall beaktas organisatoriska, tekniska och ekonomiska
förhållanden, personalfrågor och andra förhållanden vilkas belysning
är ägnade att främja effektiviteten i arbetet, underlätta samarbetet
inom myndigheten och öka trivseln på arbetsplatsen.

Fråga som avses i första stycket skall regelmässigt behandlas i nämnden,
innan myndigheten fattar beslut och genomför förändring. När myndigheten
fattat beslut i fråga som är av betydelse för de anställda, skall information
lämnas i nämnden.

Omfattar myndighet flera förvaltningsenheter, skall information lämnas
om varje enhets förhållanden, om det kan ske utan olägenhet.

Inom nämnden skall samråd ske om informationens närmare omfattning
och utformning.

Skyldighet att samråda och informera föreligger ej, om uppenbarande av
visst förhållande kan medföra skada för allmänt eller enskilt intresse.

6 §•

Företagsnämnd skall fortlöpande informera de anställda om sitt arbete
(vidareinformation). Detta kan ske genom att meddelanden Irån nämnden
lämnas av arbetsledningen till underställd personal. Vidareinformation kan
även lämnas bl. a. vid personalsammankomst, som ordnas av myndigheten
eller personalorganisation, och genom spridning av protokoll, cirkulärmeddelanden
eller notiser i tidning, som utges av myndigheten eller personalorganisation.

Nämnden bör en gång om året lämna personalen en sammanfattande
redogörelse för sin verksamhet.

Inom nämnden skall samråd ske om vidareinformationens närmare omfattning
och utformning.

7 §■

Företagsnämnd skall bidraga till bästa möjliga resultat i myndighetens
verksamhet genom att behandla frågor om verksamhetens organisation, teknik,
planering eller utveckling. Myndigheten skall fortlöpande lämna nämnden
redogörelse för föreslagna, planerade eller företagna omläggningar eller
andra viktigare förändringar av drifts- eller arbetsförhållanden vid myndigheten,
nya tillverkningar, nya framställnings- eller arbetsmetoder eller andra
tekniska eller administrativa anordningar.

8 §•

Myndighet skall regelbundet lämna information i företagsnämnden om
statförslag, fastställd stat och ekonomiskt utfall samt ekonomiska redogörelser
i övrigt som är ägnade att belysa myndighetens aktuella och framtida
verksamhet.

9 §•

I den mån fortlöpande kontakter i personalfrågor mellan myndigheten
och personalorganisation ej förekommer i annan form, skall samråd ske
och information lämnas i företagsnämnden om bl. a. principer och metoder
för rekrytering, urval, introduktion och utbildning av personal samt för
omplacering eller omskolning av anställda vid omorganisation eller ratio 13

samt. 4 avd. Nr 5

28

1968 Nr 5

nalisering eller av annan orsak. Information bör vidare lämnas om bl. a.
myndighetens rekryteringsläge, personalomsättning, de anställdas hälsotillstånd,
sjukfrånvaro och olycksfall.

Beträffande väsentlig förändring i form av omorganisation, nedläggning,
inställelse eller mer omfattande inskränkning av verksamheten skall samråd
snarast möjligt ske i nämnden om åtgärdens följder för de anställda.
Anmäler myndigheten sådan åtgärd till arbetsmarknadsorgan eller annat
statligt organ, skall nämnden underrättas om anmälan. Nämnden skall också
hållas underrättad om ärendets utveckling.

Bestämmelserna i första och andra styckena får ej åberopas för krav på
att individuellt fall skall behandlas i nämnden.

10 §.

Företagsnämnd skall i samförstånd med skyddsombud eller skyddskommitté
verka för att arbetarskyddet och arbetshygienen förbättras. Nämnden
skall härvid beakta betydelsen av bl. a. god ordning i arbetet, ändamålsenliga
arbetsplatser och lämpliga personalrum.

Om myndigheten och personalorganisation (personalorganisationer) kommer
överens om det, skall nämnden fullgöra de uppgifter som åvilar skyddskommitté.
Central myndighet bestämmer i förekommande fall om och i vilken
ordning sådan överenskommelse skall träffas från regional eller lokal
myndighets sida.

11 §•

Företagsnämnd skall verka för att myndighetens personal får god och
allsidig utbildning som är ägnad att inom ramen för myndighetens behov
tillgodose de anställdas intresse.

Nämnden bör beredas tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag till
utbildningsprogram, kursplaner och andra utbildningsåtgärder av vikt, om
sådan fråga ej behandlas i annat samarbetsorgan.

När lärlingsutbildningsfråga eller annan yrkesutbildningsfråga behandlas
i nämnden, skall yrkesombud kallas att deltaga i överläggningarna.

12 §.

Företagsnämnd skall uppmärksamma principiella frågor om hur arbetsstudier
bör anordnas och bedrivas inom myndigheten.

Förslagsverksamhet

13 §.

Genom förslagsverksamhet har anställd möjlighet att lägga fram förslag
som avser ändrad drifts- eller arbetsmetod, skydds-, utbildnings- eller trivselfråga
samt annan teknisk eller administrativ anordning eller åtgärd till
gagn för myndigheten och de anställda. För förslag kan utgå ersättning
eller belöning.

Förslagsverksamheten omfattar ej förslag som avses i lagen den 18 juni
1949 (nr 345) om rätten till arbetstagares uppfinningar och ej heller förslag
som den anställde i sitt arbete har till uppgift eller erhållit särskilt uppdrag
att utarbeta.

Storleken av ersättning eller belöning får ej i förväg maximeras. Skall
ersättning eller belöning utgå av medel till expenser, bestämmes den enligt
normer som fastställes av statsförvaltningens centrala för slag snämnd.

1968 Nr 5 29

Har företagsnämnd övertagit myndighetens beslutanderätt i förslagsärenden,
handlägges sådana ärenden enligt 14—17 §§.

14 §.

Företagsnämnd bestämmer den ordning i vilken förslag skall inges och
förslagsställare skall hållas underrättad om förslags behandling. Även i
övrigt beslutar nämnden om praktiska anordningar och anvisningar för
förslagsverksamheten.

15 §.

Företagsnämnd bedömer huruvida ingivet förslag är sådant att ersättning
bör utgå till förslagsställaren, om myndigheten tillgodogör sig förslaget.

Tillgodogör sig myndigheten förslaget, beslutar nämnden om ersättningen.
Denna bestämmes med hänsyn till den användbarhet och det ekonomiska
eller eljest praktiska värde som förslaget har för myndigheten och de anställda.

Har förslag för vilket ersättning utgått visat sig vara väsentligt värdefullare
än som antogs när ersättningen fastställdes, kan nämnden besluta
om ytterligare ersättning. Förslagsställaren skall göra framställning om sådan
ersättning inom tre år från närmast föregående ersättningsbeslut.

16 §.

Om särskilda skäl föranleder det, får företagsnämnd besluta om belöning
av förslag för vilket ersättning ej kan utgå. Belöning kan utgå även till
förslagsställare som är anställd hos annan myndighet.

17 §.

Finner företagsnämnd att ersättning eller belöning, som skolat utgå av
medel till expenser, bör bestämmas till högre belopp än 500 kronor, skall
nämnden med eget yttrande överlämna ärendet till centrala förslagsnämnden.

18 §.

Beslutar myndigheten i för slagsärenden, äger 15—17 §§ motsvarande tilllämpning.
Myndigheten skall inhämta företagsnämndens yttrande innan
beslut fattas om ersättning eller belöning eller om praktiska anordningar
och anvisningar för förslagsverksamheten eller innan myndigheten överlämnar
ärende till centrala förslagsnämnden.

Sammansättning

19 §.

Företagsnämnd består av ledamöter, som utses till lika antal av myndigheten
och personalorganisation (personalorganisationer). I nämnden bör
olika yrkesgrupper och arbetsenheter inom myndigheten så långt möjligt
vara företrädda. Antalet ledamöter från vardera sidan får vara högst sju
eller, om det behövs för mera allsidig representation i nämnden, högst nio.

Antalet ledamöter bestämmes genom överenskommelse mellan myndigheten
och personalorganisation. Företräder flera organisationer de anställda
vid myndigheten, bestämmes fördelningen av de anställdas mandat på de
olika organisationerna genom överenskommelse mellan dessa. Om sådan
överenskommelse ej träffas, fördelar myndigheten de anställdas mandat i
förhållande till antalet medlemmar hos personalorganisationerna vid myndigheten.

30 1968 Nr 5

För ledamöterna utses i samma ordning lika antal suppleanter. Suppleant
bör vara personlig.

Ledamot och suppleant skall vara anställd vid myndigheten, om annat ej
följer av 20 §.

Ledamot och suppleant bör vara väl förtrogen med arbets- och driftsförhållandena
vid myndigheten.

20 §.

Ledamot och suppleant bör utses för två år. När företagsnämnd inrättas,
bör dock halva antalet ledamöter och suppleanter utses för ett år.

Av de ledamöter som utses av myndigheten skall en vara myndighetens
chef eller annan chefstjänsteman. Myndigheten kan till ledamot eller suppleant
utse även ledamot av myndighetens styrelse eller motsvarande organ
som ej är anställd vid myndigheten.

De ledamöter och suppleanter som företräder de anställda utses av den
personalorganisation som de tillhör på sätt som organisationen bestämmer.
Fullgör nämnd de uppgifter som åvilar skyddskommitté, skall minst eu
ledamot som personalorganisation utser vara skyddsombud. Ordförande i
lokal eller regional personalorganisation bör vara ledamot i nämnden, om
han är anställd hos myndigheten.

Lämnar ledamot eller suppleant sin anställning eller sitt uppdrag hos
myndigheten eller personalorganisationen, upphör samtidigt hans uppdrag
som ledamot eller suppleant i nämnden.

21 §•

Till ordförande i företagsnämnd utser myndigheten bland sina ledamöter
myndighetens chef eller annan chefstjänsteman. Vice ordförande utses av de
ledamöter som företräder de anställda. Nämnden bör inom sig utse sekreterare.
Till sekreterare kan dock utses person utom nämnden.

Arbetsformer
22 §.

Företagsnämnd skall hålla ordinarie sammanträde minst en gång varje
kalenderkvartal. Föreligger särskilda skäl, får sammanträde inställas, om
ledamöterna är ense om det.

Ordföranden skall senast tio dagar före ordinarie sammanträde skriftligen
kalla övriga ledamöter i nämnden till sammanträdet. Föredragningslista
och handlingar, avsedda att belysa frågor, som skall behandlas vid
sammanträdet, skall tillställas ledamöterna i så god Lid som möjligt, dock
senast tre dagar före sammanträdet. Vid sammanträdet skall tagas upp
frågor, om vilkas behandling ledamot gjort skriftlig framställning hos ordföranden
senast fem dagar före sammanträdet. Även om sådan framställning
ej gjorts, får nämnden behandla ärende, om ledamöterna är ense om
det.

Om ledamot begär det, skall extra sammanträde hållas för att behandla
ärende, som ej lämpligen kan anstå till ordinarie sammanträde. Till extra
sammanträde skall ordföranden kalla ledamöterna i så god tid som möjligt.

Under tid för allmän arbetsinställelse vid myndigheten får sammanträde
hållas endast om ledamöterna är ense om det.

1968 Nr 5

31

23 §.

Företagsnämnd är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.

Som nämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig eller,
vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

24 §.

Vid företagsnämnds sammanträde föres protokoll, som justeras av ordföranden
och en av personalrepresentanterna. Protokollet bör vara justerat
och utlämnat till nämndens ledamöter och suppleanter senast fjorton dagar
efter sammanträdet.

25 §.

Framföres i viss fråga olika meningar, skall ledamot som begär det få sin
särskilda mening antecknad i protokollet.

Ledamot som närvarit vid beslut i ärende och som ej låtit anteckna skiljaktig
mening till protokollet är ansvarig för beslutet.

26 §.

På begäran av ledamot får företagsnämnd kalla anställd vid myndigheten
med speciell sakkunskap att närvara vid behandlingen av viss fråga. Nämnd
får kalla även annan person att som sakkunnig höras i viss fråga.

27 §.

Företagsnämnd får inrätta förslagskommitté. Nämnden får till kommittén
överlåta andra uppgifter inom förslagsverksamheten än rätten att besluta
om ersättning eller belöning.

Om myndighetens storlek eller organisation eller andra särskilda skäl motiverar
det, får nämnd vidare inrätta arbetsutskott eller annat utskott eller
arbetsgrupp för särskilt angivna uppgifter eller verksamhetsområden. Arbetsutskott,
annat utskott eller arbetsgrupp skall redovisa sitt arbete till
nämnden som har att taga slutlig ställning till behandlade frågor.

28 §.

Ledamot, suppleant och sekreterare i företagsnämnd, förslagskommitté,
arbetsutskott, annat utskott eller arbetsgrupp samt annan deltagare i sammanträde
med sådant organ får ej obehörigen yppa eller utnyttja vad han
erfarit i denna egenskap.

Central företagsnämnd ni. m.

29 §.

Finns flera företagsnämnder hos central myndighet eller hos central myndighet
jämte underlydande regional eller lokal myndighet, får den centrala
myndigheten och personalorganisation (personalorganisationer) komma
överens om att inrätta central företagsnämnd med uppgift att bl. a. främja
och vägleda övriga nämnders och företagsombudens verksamhet.

Central företagsnämnd bestämmer om beslutanderätt som avses i 4 § skall
utövas. Central företagsnämnd bestämmer också huruvida sådan beslutanderätt
skall utövas av nämnden eller av företagsnämnd. Finns ej central
nämnd vid myndighet med flera företagsnämnder, utövas beslutanderätten
av den eller de nämnder som nämnderna kommer överens om.

32

1968 Nr 5

Beträffande central företagsnämnd gäller i övrigt 2—28, 31, 33 och 34 §§
i tillämpliga delar. I central nämnd kan dock till ledamot eller suppleant
utses även tjänsteman hos personalorganisation.

En för flera centrala myndigheters verksamhetsområden gemensam central
företagsnämnd med uppgift att främja och vägleda övriga nämnders och
företagsombudens verksamhet får inrättas efter överenskommelse mellan
myndigheterna och personalorganisation (personalorganisationer). Beträffande
sådan nämnd gäller i övrigt särskilda bestämmelser.

Företagsombud
30 §.

Vid central, regional eller lokal myndighet, där företagsnämnd ej finns,
kan företagsombud utses av personalorganisation (personalorganisationer)
till ett antal av två eller, vid större arbetsplats, högst fyra för den tid och i
den ordning som anges i 19 och 20 §§.

Arbetsledningen skall minst två gånger årligen sammanträda med företagsombuden
för samråd och information. Kallelse till ordinarie sammanträde,
vilken skall innehålla uppgift om de frågor som skall behandlas, skall
jämte handlingar som belyser frågorna tillställas företagsombuden i så god
tid som möjligt. Om arbetsledningen eller ombud begär det, skall protokoll
föras vid sammanträde.

Om arbetsledningen eller företagsombud begär det, skall extra sammanträde
hållas för behandling av ärende som ej lämpligen kan anstå till ordinarie
sammanträde.

För företagsombud gäller i övrigt 2, 3, 5—12, 19, 20, 22, 24, 25 och 28 §§
i tillämpliga delar.

Ersättningsbestämmelser

31 §.

Ersättning till ledamot i företagsnämnd och suppleant, som inträder i ledamots
ställe, utgår i form av dagarvode med motsvarande tillämpning av
bestämmelserna i kommittékungörelsen den 28 juni 1946 (nr 394).

Vid ledighet under ordinarie arbetstid, som tages i anspråk för sammanträde
med nämnd, förslagskommitté, arbetsutskott, annat utskott eller arbetsgrupp,
får ledamot i nämnd eller suppleant som inträder i ledamots ställe
utöver dagarvode uppbära lön utan löneavdrag, om han är tjänsteman, och
i annat fall ersättning beräknad på grundval av den anställdes mcdeltimförtjänst
enligt gällande avtal. Om myndigheten finner det motiverat med hänsyn
till tjänstgöringsförhållandena och sammanträdets längd och förläggning,
får myndigheten medge ledamot eller suppleant med oregelbunden
tjänstgöring behövlig ledighet, med motsvarande löneförmåner, från tjänstgöringspass
som infaller före eller efter sammanträdet, övertidsgottgörelse
eller annan ersättning för tid utöver ordinarie arbetstid utgår icke och ej
heller obekvämtidstillägg.

Vid resa till eller från sammanträde och vid vistelse på sammanträdesorten
utgår resekostnadsersättning och traktamente med motsvarande tilllämpning
av bestämmelserna i allmänna resereglementet, dock lägst enligt
rese- och traktamentsldass B.

Ersättning till sekreterare som ej är ledamot eller suppleant i nämnd
utgår efter samma grunder som gäller för ledamot. Ingår sekreterargöro -

1968 Nr 5

33

målen i vederbörandes tjänst, utgår ersättning endast för dag då han tjänstgör
som sekreterare vid sammanträde i nämnd.

32

Ersättning till företagsombud utgår efter samma grunder som gäller för
ledamot i företagsnämnd.

33 §.

Myndighet får medge att ersättning utgår till sådan ledamot, suppleant
eller sekreterare i förslagskommitté, arbetsutskott, annat utskott eller arbetsgrupp,
som ej är ledamot, suppleant eller sekreterare i företagsnämnden.
Ersättningen utgår efter samma grunder som gäller för ledamot i företagsnämnd.

Myndigheten bestämmer om och i vad mån ersättning skall utgå till person
utom myndigheten vilken kallas som sakkunnig till nämnds sammanträde.

34 §.

Ersättning enligt 31—33 §§ utbetalas enligt räkning som atlesteras av ordföranden
och utgår av myndighetens omkostnadsanslag respektive driftmedel,
om Kungl. Maj :t ej föreskriver annat.

Övriga bestämmelser

35 §.

När företagsnämnd inrättas vid myndighet, skall myndigheten till chefen
för civildepartementet sända avskrift av beslutet eller överenskommelsen
och de föreskrifter som meddelats med anledning av inrättandet.

36 §.

Talan får ej föras mot företagsnämnds eller central företagsnämnds beslut,
om ej annat följer av 39 § statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 (nr
274).

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968, då cirkuläret den 19 december
1958 (nr 662) till statsmyndigheterna angående företagsnämnder
in. in. inom statsförvaltningen skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser
skall dock gälla intill dess samarbetsorgan inrättats enligt kungörelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Yi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 mars 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet)

Hans Gustafsson

34

1968 Nr 5

Bilaga 2

SFS Nr 103

Kungl. Maj:ts cirkulär till statsmyndigheterna

om bestridande av utgifter för förslagsverksamhet i vissa fall

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t har fnnnit gott
förordna att myndighet, som ej disponerar medel för ersättningar och belöningar
inom förslagsverksamhet som avses i kungörelsen den 29 mars 1968
(nr 104) om företagsnämnder m. m. inom statsförvaltningen, får för sådant
ändamål taga i anspråk medel som anvisats myndigheten till expenser med
den begränsningen att beslut om ersättning eller belöning får avse högst 500
kronor i varje särskilt fall.

Detta cirkulär träder i kraft den 1 juli 1968.

Stockholms slott den 29 mars 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Civildepartementet) Hans Gustafsson

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling