UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1968:6 - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 7 AUGUSTI

1968 NR 6

Nr 6

Tj änstemannastadga
för

riksdagen och dess verk

utfärdad av riksdagens bankoutskott den 16 december 1965 med därefter

vidtagna ändringar1

Inledande bestämmelser
1 §

Denna stadga gäller sådan anställning hos riksdagen och dess verk på
vilken statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 (nr 274) är tillämplig.
(KBaU 1966: 1; KBaU 1966: 3)

2 §

Stadgan gäller endast i den mån annat ej föreskrives av bankoutskottet
eller myndighet som utskottet bestämmer.

3 §

I stadgan avses

med statligt reglerad tjänst förutom tjänst hos riksdagen eller dess verk
även annan statlig tjänst samt tjänst på vilken kommunaltj änstemannalagen
den 3 juni 1965 (nr 275) är tillämplig och för vilken avlöningsförmånerna
fastställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som
Kungl. Maj :t bestämmer,

med göromålsförordnande förordnande som utan att avse vikariat innebär,
att någon skall bestrida göromål vilka ankomma på innehavare av
tjänst av visst slag,

med arvodestjänst tjänst som icke är ordinarie, extra ordinarie eller extra
tjänst eller göromålsförordnande.

Vid tillämpning av stadgan på lönegradsplacerade tjänster anses den
tjänst vara högst i vilken månadslönen är högst. För tjänst i lönegrad, inom
vilken olika månadslönebelopp förekomma, räknas härvid med det högsta
av beloppen. Tjänst i lönegrad B 5 skall dock anses vara högre än tjänst i
lönegrad A 30 eller U 22.2

1 Här omtryckt med ändring av 3 och 31 §§ (BaU skr. 13/6 1968). Senaste lydelse se RFS
1967:8 och (18 §) 1967:23.

2 Stycket, tidigare ändrat för tillämpning fr. o. m. 1/7 1966 (BaU skr. 25/10 1966), erhåller
här angivna lydelse genom denna författning.

13 Samt. 4 avd. Nr e

36

1968 Nr 6

4 §

I fråga om göromålsförordnande gäller vad som föreskrives om vikariat.

Villkor för tjänst

5 §

Ordinarie tjänst må endast den inneha som fyllt 21 år.

Extra ordinarie tjänst må endast den inneha som fyllt 19 år.

6 §

Endast den som företett läkarintyg om sitt hälsotillstånd må utses till
innehavare av tjänst.

Om icke särskilda skäl föranleda annat, gäller detta icke i fråga om den
som tidigare erhållit tjänst förenad med rätt till statlig pension eller den
som ifrågakommer till icke-ordinarie anställning, vilken beräknas vara så
kort tid eller bli förenad med tjänstgöring av så ringa omfattning att rätt
till statlig pension icke inträder.

7 §

Läkarintyg som avses i 6 § skall vara utfärdat av läkare som myndigheten
godkänner.

Intyg som företes i samband med ansökan till tjänst skall vara utfärdat
tidigast sex månader före ansökningstidens utgång. Annat läkarintyg skall
vara utfärdat tidigast sex månader innan myndigheten begärde intyget.

Intyg skall vara avfattat enligt formulär som fastställes eller godkännes
av medicinalstyrelsen.

Tillsättning av tjänst
8 §

Ordinarie tjänst med beteckning Co, Bo eller Ao tillsättes med konstitutorial.
1

Ordinarie tjänst med beteckningen p tillsättes med förordnande för bestämd
tid.

Ordinarie tjänst med beteckningen r tillsättes med förordnande tills vidare.
Förordnandet må meddelas att gälla längst till viss tidpunkt. 9

9 §

Bestämmelsen i 6 § första stycket statstjänstemannalagen att tjänst som
myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller icke, utom i den
mån annorlunda stadgas i reglemente eller instruktion för vederbörande
myndighet,

1. tjänst på löneplan C;

2. extra ordinarie eller extra tjänst som

a) är placerad i lönegrad 18 eller lägre på löneplan A,

b) är tjänst i högstlönegrad och må placeras i högst lönegrad 18 eller lägre
på löneplan A,

c) ingår i befordringsgång;

3. arvodestjänst.1

1 Stycket erhöll denna lydelse för tillämpning fr. o. m. 1/7 1966 (BaU skr. 25/10 1966).

1968 Nr 6

37

Tjänst, som är inrättad som personlig tjänst, tillsättes ntan att tjänsten
kungjorts ledig till ansökan.

På tjänst, som tillsättes med förordnande för bestämd tid, må förnyat förordnande
meddelas utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan.

10 §.

När myndighet skall tillsätta annan tjänst än som avses i 9 §, kungöres
tjänsten ledig till ansökan genom att myndigheten utfärdar kungörelse i
Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid,
räknat från dagen för kungörandet. Kungörelsen anslås i myndighetens
lokal.

11 §

Tillkännagivande om myndighets beslut om tillsättning av tjänst, vilken
kungjorts ledig, eller beslut att icke tillsätta sådan tjänst anslås genast i
myndighetens lokal med uppgift om den dag då anslaget skedde.

12 §.

Tillkännagivande om myndighets beslut om tillsättning av tjänst, vilken
icke kungjorts ledig, anslås genast i myndighetens lokal med uppgift om
den dag då anslaget skedde. Detta gäller dock icke när fråga är om

a) befordran i befordringsgång,1

b) tillsättning av tjänst som avses i 9 § andra stycket,

c) tillsättning av arvodestjänst,

d) tillsättning av tjänst med någon som är anställd som aspirant på
tj änsten,

e) tillfällig anställning.

13 §.

När tjänst kungöres ledig på nytt, anses den som sökt tjänsten vid det
föregående tillfället och icke återkallat sin ansökan kvarstå som sökande.
Om särskilda skäl föreligga, äger myndigheten föreskriva att sökande, som
icke återkallat sin ansökan och som önskar kvarstå som sökande, skall
meddela detta till myndigheten före ansökningstidens utgång. Föreskriften
skall framgå av kungörelsen, om icke myndigheten på annat sätt underrättat
varje kvarstående sökande om föreskriften.

Tillsättning av vikariat m. in.

14 §.

Vikariat på ordinarie, extra ordinarie eller extra tjänst, vilket beräknas
vara minst sex månader i följd med minst halvtidstjänstgöring (långtidsvikariat),
tillsättes i samma ordning som tjänsten.

Bestämmelserna i första stycket gälla icke när förordnande på långtidsvikariat
meddelas tjänsteman som enligt 16 § är skyldig att utöva tjänsten
utan tidsbegränsning eller som omedelbart dessförinnan innehaft sådant
vikariat på tjänsten eller på annan lika hög tjänst med väsentligen likartade
arbetsuppgifter.

Förordnande på långtidsvikariat må meddelas endast den som är behörig
att inneha tjänsten.

1 Punkten a) erhöll denna lydelse för tillämpning fr. o. m. 1/7 1966 (BaU skr. 25/10 1966).

38

196S Nr 6

15 §.

När innehavare av tjänst innehar långtidsvikariat på högre statligt reglerad
tjänst, är han tjänstledig från den tjänst han innehar ntan särskilt
beslut därom.

Skyldighet att utöva annan tjänst

16 §.

Innehavare av ordinarie, extra ordinarie eller extra tjänst är skyldig att
med frånträdande av utövningen av tjänsten utöva annan ordinarie, extra
ordinarie eller extra statlig tjänst hos organ inom riksdagen eller hos riksdagen
underställd myndighet eller inrättning inom samma verksamhetsområde
eller bestrida göromål som ankomma på innehavare av sådan tjänst
hos organ, myndighet eller inrättning inom området. Deltidsanställd tjänsteman
är icke skyldig att fullgöra tjänstgöring av större omfattning än som
åligger honom i hans egen tjänst. (KBaU 1966: 3)

Tjänsteman är dock icke skyldig att under längre tid än sammanlagt tre
månader av samma kalenderår utöva högre tjänst eller bestrida göromål
som ankomma på innehavare av sådan tjänst. Detta gäller icke när aspirant
på ordinarie eller extra ordinarie tjänst förordnas att utöva nämnda tjänst
eller när innehavare av tjänst i befordringsgång förordnas att utöva tjänst
med likartade arbetsuppgifter i högst samma lönegrad som den högsta
tjänsten i befordringsgången.1

Utöver vad i första och andra stycket sagts är innehavare av där avsedd
tjänst hos kammare eller utskott skyldig att, i den mån arbetsuppgifterna
i hans tjänst så motivera, fullgöra tjänstgöring hos statlig myndighet eller
inrättning även inom annat verksamhetsområde. (KBaU 1966: 3)

Disciplinstraff m. m.

17 §.

Bestämmelserna i 18 § första stycket statstjänstemannalagen skola äga
tillämpning på innehavare av tjänst som byråchef eller därmed jämställd
eller högre tjänst hos riksdagen eller dess verk. (KBaU 1966: 1; KBaU
1966:3)

Beträffande tjänsteman hos kammare eller utskott beslutar styrelsen för
riksdagens förvaltningskontor om disciplinstraff enligt 19 § statstjänstemannalagen
och åtalsanmälan enligt 20 § samma lag. (KBaU 1966: 3)

18 §.

Löneavdrag som avses i 19 § statstjänstemannalagen bestämmes för dag
till belopp motsvarande de procent av tjänstemannens lön för dag i 30-dagarsmånad som anges i följande tabell.2 Belopp som icke slutar på helt
tiotal ören jämkas till närmast lägre hela tiotal.

Lön för månad i kronor

Procenttal

1 900 ........... 16

1 9013 350 ...................................... 18

3 3516 050 ...................................... 20

6 051 22

1 Stycket erhöll denna lydelse för tillämpning fr. o. m. 1/7 1966 (BaU skr. 25/10 1966).

2 Tabellen erhöll här angivna lydelse genom RFS 1967:23.

1968 Nr 6

39

Med lön för månad avses för den som innehar eller uppehåller lönegradsplacerad
tjänst månadslönebeloppet enligt den för honom tillämpliga löneklassen
och för annan tjänsteman en på motsvarande sätt beräknad månadslön.

Läkarundersökning enligt 27 § statstjänstemannalagen

19 §.

Fråga om läkarundersökning enligt 27 § statstjänstemannalagen av
tjänsteman prövas beträffande tjänsteman hos organ inom riksdagen av
styrelsen för riksdagens förvaltningskontor och beträffande tjänsteman hos
riksbanken, riksgäldskontoret eller någon av riksdagens ombudsmän av vederbörande
fullmäktige eller ombudsman. Beträffande tjänsteman hos annat
riksdagens verk prövas sådan fråga, om den gäller tjänsteman som ej
kan dömas till disciplinstraff, av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
och i annat fall av vederbörande myndighet. (KBalJ 1966: 1; KBaU
1966: 3)

20 §.

Innan myndighet beslutar om läkarundersökning, skall myndigheten inhämta
utlåtande från verks-, anvisnings- eller konsultationsläkare, huruvida
tjänstemannen bör underkastas läkarundersökning. Sedan utlåtandet
inkommit, skall myndigheten inhämta utlåtande i frågan från medicinalstyrelsen,
om det icke är uppenbart att anledning saknas därtill.

Tillfälle skall beredas tjänstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar
det eller det eljest finnes lämpligt, muntligen uttala sig i ärendet.
Därvid äger han anlita biträde.

21 §.

Läkarundersökning verkställes av läkare som medicinalstyrelsen utser.

22 §.

Visar intyg över läkarundersökningen att tjänstemannen lider av sjukdom,
vanförhet, lyte eller annat därmed jämförligt förhållande, må myndigheten
föreskriva att tjänstemannen efter viss tid skall förete nytt intyg
om sitt hälsotillstånd av den läkare som utfärdat det förra intyget eller av
annan läkare som medicinalstyrelsen utser.

23 §.

Intyg över läkarundersökning enligt 19 eller 22 § skall vara avfattat enligt
formulär som medicinalstyrelsen fastställer. Åberopar tjänstemannen
mot sådant intyg annat läkarintyg, skall myndigheten inhämta utlåtande
från medicinalstyrelsen.

24 §.

Deltaga flera i avgörandet av fråga som avses i 19 §, 20 § första stycket
eller 22 §, äga rättegångsbalkens regler om omröstning i överrätt i fråga om
ansvar motsvarande tillämpning.

40

1968 Nr 6

Avstängning

25 §.

Fråga om avstängning enligt 26 eller 27 § statstjänstemannalagen av
tjänsteman prövas av den myndighet som enligt vad i 19 § denna stadga
sagts äger besluta om läkarundersökning av tjänstemannen.

I ärende om avstängning enligt 27 § statstjänstemannalagen äga bestämmelserna
i 20 § andra stycket och 24 § denna stadga motsvarande tillämpning.

Förening av tjänster
26 §.

Tjänsteman må endast i de fall som anges i 27 och 28 §§ samtidigt inneha
mer än en statligt reglerad tjänst.

27 §.

Tjänsteman må samtidigt inneha

a) ordinarie tjänst, som tillsättes med fullmakt eller konstitutorial, eller
extra ordinarie tjänst och ordinarie statlig tjänst, som tillsättes med förordnande
tills vidare,

b) ordinarie tjänst och högre extra ordinarie tjänst,

c) ordinarie eller extra ordinarie tjänst och högre extra tjänst,

d) två extra ordinarie eller extra halvtidstjänster.

Förening av tjänster enligt a), b) eller c) må dock ske endast om tjänstemannen
skall utöva den av de båda tjänsterna som nämnts sist. Tjänstemannen
är tjänstledig från den andra tjänsten utan särskilt beslut därom.

Tjänsteman må i annat fall än som avses i d) samtidigt inneha ordinarie
eller extra ordinarie tjänst och lika hög eller lägre extra tjänst, om tjänstledighet
beviljas från den ordinarie eller extra ordinarie tjänsten.

28 §.

Tjänsteman må samtidigt med ordinarie, extra ordinarie eller extra
tjänst eller, under förutsättningar som anges i 27 §, flera sådana tjänster
eller med arvodestjänst inneha en eller flera arvodestjänster, om han utan
tjänstledighet kan utöva tjänsterna eller beviljas erforderlig tjänstledighet.
(BaU skr. 26/4 1966)

29 §.

När innehavare av tjänst åtnjuter tjänstledighet för att inneha annan
tjänst, skall han vid tillämpningen av 14 § andra stycket, 16 § andra stycket,
19 § och 25 § behandlas som om han innehade endast den senare tjänsten.

Anställnings upphörande

30 §.

I fråga om tjänst eller vikariat prövas fråga om anställnings upphörande
enligt 30 eller 31 §, 32 § första stycket a) eller b) eller 35 eller 36 § statstjänstemannalagen
av den myndighet hos vilken tjänstemannen är anställd.

1968 Nr 6

41

Fråga om anställnings upphörande enligt 32 § första stycket c) eller
andra stycket statstjänstemannalagen samt om sådan förflyttning av tjänsteman
som avses i 37 § andra stycket första punkten statstjänstemannalagen
prövas av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. (KBaU 1966: 1)

31 §.

Om innehavare av tjänst, som tillsatts med konstitutorial, förordnande
för bestämd tid eller förordnande tills vidare, blir innehavare av annan statligt
reglerad tjänst och förening av tjänsterna ej må ske, upphör den förra
anställningen utan iakttagande av eljest gällande bestämmelser om uppsägning.
1

32 §.

Långtidsvikariat som tillsatts med förordnande tills vidare upphör utan
iakttagande av eljest gällande bestämmelser om uppsägning, om tjänstemannen
är eller blir innehavare av lika hög eller högre statligt reglerad
tjänst eller långtidsvikariat på sådan tjänst och skall utöva tjänsten eller
det senare vikariatet. Detsamma gäller beträffande annat vikariat som tillsatts
med förordnande tills vidare, om tjänstemannen är eller blir innehavare
av statligt reglerad tjänst eller vikariat på sådan tjänst och skall utöva
tjänsten eller det senare vikariatet.

Bestämmelserna i första stycket gälla icke, när tjänstemannen utan
tjänstledighet kan utöva såväl vikariatet som tjänsten eller båda vikariaten.

Tj änstgöringsintyg

33 §.

Myndighet skall på begäran av tjänsteman utfärda intyg om hans tjänstgöring
hos myndigheten.

Särskild bestämmelse

34 §.

Har Konungen meddelat förordnande enligt 40 § andra stycket statstjänstemannalagen
äger styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddela
motsvarande förordnande för tjänstemän vid riksdagens förvaltningskontor
eller riksdagens verk. (KBaU 1966: 1)

Besvär

35 §.

Över beslut, som avser tjänsteman hos kammare eller utskott och som
grundar sig på statstjänstemannalagen eller bestämmelse som meddelats
med stöd av lagen, må, utom såvitt gäller tillsättning av tjänst på löneplan
C, besvär anföras hos bankoutskottet. Besvärstiden beräknas beträffande
sådant beslut om tjänstetillsättning, som tillkännagives genom anslag, från
den dag då beslutet anslogs. (KBaU 1966: 3)

Denna stadga träder i kraft den 1 januari 1966.

1 Paragrafen erhåller här angivna lydelse genom denna författning.

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.