UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:7

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 1 OKTOBER

1968 • NR 7

Nr 7

Bestämmelser om riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
den 20 september 1968

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor meddelar, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, följande bestämmelser om central förslagsnämnd
för riksdagen och dess verk (riksdagsförvaltningen).

1. Riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd skall verka för samordning
av förslagsverksamheten inom riksdagsförvaltningen.

2. Det åligger förslagsnämnden särskilt att

främja och vägleda förslagsverksamheten inom riksdagsförvaltningen,

fastställa sådana normer för beräkning av ersättning och belöning i förslagsverksamheten,
som avses i 13 § tredje stycket kungörelsen den 29 mars
1968 (nr 104) om företagsnämnder m. m. inom statsförvaltningen, vilken
kungörelse genom styrelsens beslut den 6 juni 1968 i tillämpliga delar gäller
för riksdagen och dess verk (riksdagens författningssamling 1968:5),

inom ramen för tillgängliga medel för ändamålet besluta i sådana frågor
om ersättning och belöning i för slagsärenden som enligt 17 § nyssnämnda
kungörelse överlämnats till förslagsnämnden för avgörande.

3. Förslagsnämnden har rätt att av myndigheterna inom riksdagsförvaltningen
få de upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet
och kan lämnas av dessa.

4. Förslagsnämnden består av högst åtta ledamöter. Av dessa skall högst
fyra företräda personalorganisation. Ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter samt suppleanter för dem förordnas av styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor för viss tid.

Nämnden skall i administrativt hänseende vara knuten till förvaltningskontoret.
Sekreterare, experter och annat behövligt arbetsbiträde åt nämnden
förordnas således av förvaltningskontoret. Sekreteraren skall vara tjänsteman
hos kontoret.

5. Ordföranden meddelar efter erforderligt samråd med övriga ledamöter
de bestämmelser som behövs för arbetet inom förslagsnämnden utöver dessa
föreskrifter eller andra föreskrifter av styrelsen.

6. Förslagsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna
föranleder det.

1 BaU 1968:49, Rskr 320

13 samt. 4 avd. Nr 7

2

7. Förslagsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande.

8. Som förslagsnämndens beslut gäller den mening varom de flesta förenar
sig eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

9. Vid förslagsnämndens sammanträde förs protokoll, som justeras av
ordföranden och ytterligare en ledamot.

10. Framförs i viss fråga olika meningar, skall ledamot som begär det få
sin särskilda mening antecknad i protokollet.

Ledamot som närvarit vid beslut i ärende och som ej låtit anteckna skiljaktig
mening till protokollet är ansvarig för beslutet.

11. Beträffande protokoll in. m. skall i tillämpliga delar föreskrifterna i
11—13 §§ allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) gälla.

12. Ledamot och sekreterare i förslagsnämnden samt annan deltagare i
sammanträde med nämnden får ej obehörigen yppa eller utnyttja vad han
erfarit i denna egenskap.

13. Till förslagsnämndens ledamöter, suppleanter och experter utgår ersättning
för uppdraget i form av dagarvode enligt kommittékungörelsen den
28 juni 1946 (nr 394), om ej annat föreskrivs.

Till nämndens sekreterare utgår ersättning i form av dagarvode enligt
kommittékungörelsen för dag då han tjänstgör vid sammanträde i nämnden.

14. Ersättningar enligt punkt 2 utbetalas efter beslut av förslagsnämnden
av den myndighet till vilken förslagsställaren hör, såvitt gäller Sveriges
riksbank från tillgängliga medel och såvitt gäller annat riksdagens verk och
den inre riksdagsförvaltningen från verkets respektive förvaltningskontorets
anslag till expenser. Ersättningar enligt punkt 13 utbetalas av förvaltningskontoret
efter attest av nämndens ordförande från den i avlöningsstaten
för den inre riksdagsförvaltningen uppförda anslagsposten till Arvoden
i övrigt samt särskilda ersättningar.

15. Talan får ej föras mot förslagsnämndens beslut, om ej annat följer
av 39 § statstjänstemannalagen den 3 juni 1965 (nr 274).

Stockholm den 20 september 1968.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling