UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:8

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

«jjjl

UTKOM DEN 1 9 DECEMBER

1968-NR 8

Nr 8

Bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen

antagna av riksdagen den 12 december 1968* 1

1 §

Revision av riksdagsförvaltningen äger rum i form av

dels intern revision, verkställd av särskilda revisionsavdelningar inom
riksbanken och riksgäldskontoret,

dels extern revision, verkställd av riksdagens revisorer.

Den interna revisionen inom riksgäldskontoret avser också den inre riksdagsförvaltningen
och andra riksdagens verk än riksbanken och riksgäldskontoret.

2 §

Den interna revisionen innefattar inventering och kontroll av kassor och
värdehandlingar, granskning av räkenskapshandlingar samt övervakning
av att verksamheten bedrives ändamålsenligt, ekonomiskt och i överensstämmelse
med meddelade riktlinj er.

3 §

Om det ansvar för revision av riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning
som åvilar fullmäktige i dessa verk stadgas i bankoreglementet och
i reglementet för riksgäldskontoret.

För den revision av andra organ än riksgäldskontoret som skall verkställas
av detta verks revisionsavdelning svarar avdelningens chef i första hand.
De anmärkningar och påpekanden vartill revisionen kan föranleda skall av
honom delges vederbörande myndighet direkt. Fullmäktige i riksgäldskontoret
äger meddela allmänna administrativa riktlinjer även för denna del
av revisionsavdelningens verksamhet men har icke att taga ställning till
anmärkningar och påpekanden vilka ej avser riksgäldskontoret.

4 §

Om anledning därtill förekommer bör chef för intern revisionsavdelning
till riksdagens revisorer omedelbart anmäla förhållande som framkommit
vid eller äger samband med revisionen. Årligen skall han, samtidigt med att
verkets fullmäktige avger föreskriven berättelse till riksdagens revisorer,
till dessa avlämna rapport om den av honom ledda revisionsverksamheten.

1 BaU 1968:70

1 13 samt 4 avd. Nr 8

46

1968 Nr 8

5 §

Utöver den kontroll som åligger riksdagens revisorer enligt deras instruktion
skall revisorerna för varje avslutat räkenskapsår granska riksbankens
och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning. Därvid skall i synnerhet
tillses att verkens organisation av och kontroll över bokföringen samt
medels- och värdeförvaltningen är tillfredsställande.

Över revisionen av vartdera verket skall revisorerna senast den 1 mars
avge särskild berättelse till riksdagen. Sådan berättelse skall innehålla
uppgift angående omfattningen av den av revisorerna verkställda granskningen
och uttalande huruvida revisorerna anser ansvarsfrihet böra beviljas
vederbörande fullmäktige.

6 §

Föreskrifterna i 1 § kungl. kungörelsen den 3 juni 1949 (nr 357) angående
skyldighet att tillhandahålla riksdagens revisorer vissa handlingar och upplysningar
m. m.1 skall äga motsvarande tillämpning inom riksdagens förvaltningsområde.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1969.

1 Senaste lydelse se SFS 1968:134.

MARCUS BOKTR. STHLM 1968

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling