UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:1

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 24 J U N I

1969-NR 1

Nr 1

Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation

antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med därefter vidtagna ändringar1

§ 1.

Å varje riksdag väljer vardera kammaren, med tillämpning av § 75
mom. 1 riksdagsordningen och §§ 8 och 9 riksdagsstadgan, inom sex dagar
efter riksdagens öppnande åtta medlemmar i Nordiska rådet jämte åtta
suppleanter för dessa för tiden intill dess val nästa gång äga rum. Såframt
särskilda skäl därtill föranleda, må talmanskonferensen bestämma annan
tid för valen, så ock vid en och samma riksdag föranstalta om nya val. (BaU
1965:31)

§ 2.

De enligt § 1 av riksdagen valda medlemmarna i rådet bilda jämte de till
regeringsrepresentanter i rådet utsedda statsråden Nordiska rådets svenska
delegation.

Suppleant inträder i delegationen i stället för vald medlem, som avgått
ur denna eller fått förfall, enligt bestämmelserna i § 10 riksdagsstadgan;
dock skall suppleant, vald av annan kammare än medlemmen men tillhörande
samma partigrupp som denne, äga företräde framför suppleant vald
av samma kammare som medlemmen men tillhörande annan partigrupp än
denne. (BaU 1969: 27)

Regeringsrepresentant saknar rösträtt i delegationen och dess organ.

§ 3.

Så snart riksdagen förrättat val av medlemmar i delegationen, utser denna
vid konstituerande sammanträde för samma tid, som nämnda val gäller,
bland sina valda medlemmar ordförande och vice ordförande samt ett
arbetsutskott.

§ 4.

Arbetsutskottet skall bestå av delegationens ordförande och vice ordförande
samt tre andra medlemmar. För envar av utskottets fem medlemmar
skall finnas suppleant. Delegationens ordförande leder jämväl utskottets

1 BaU 1959:37; ändr. (§ 1) BaU 1965:31, (§§ 5 och 8) BaU 1965:64, (§§ 2 och 4—7) BaU 1969:27.
1 13 samt. i avd. Nr 1

2

1969 nr 1

förhandlingar. Arbetsutskottet är beslutfört, om minst tre medlemmar äro
närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. (BaU 1969: 27)

Arbetsutskottet har att ombesörja delegationens löpande angelägenheter
och handlägga de ärenden, som av delegationen hänskjutits till utskottet.

§ 5.

Delegationen och arbetsutskottet biträdas av en av delegationen utsedd
sekreterare, som tillika är chef för delegationens kansli (kanslichef). Övrig
personal tillsättes av arbetsutskottet. (BaU 1969: 27)

§ 6.

Delegationen skall årligen till Konungen och riksdagen avgiva berättelse
om verksamheten vid de sessioner Nordiska rådet hållit under det gångna
året. (BaU 1969: 27)

§ 7.

Medlem och suppleant äger att, med det undantag som i andra stycket
sägs, för resa, som företages för rådets eller delegationens räkning, åtnjuta
resekostnadsersättning och traktamente ävensom ersättning i övrigt enligt
bestämmelserna i allmänna resereglementet eller, när fråga är om utrikes
resa, utlandsresereglementet, därvid medlem och suppleant skall hänföras
till rese- och traktamentsklass A.

För resa till sammanträde i Stockholm skall under tid, då riksdagen
håller session, reseersättning och traktamente icke utgå.

Arvode utgår till delegationens ordförande med 2 000 kronor för år och
till envar av arbetsutskottets övriga medlemmar med 1 000 kronor för år.
Suppleant i arbetsutskottet, som på kallelse deltar i sammanträde med arbetsutskottet,
äger åtnjuta arvode med 50 kronor för varje sammanträdesdag,
dock att det sammanlagda arvodet under ett kvartal icke må överstiga
250 kronor. (BaU 1969: 27)

§ 8.

Över delegationens beslut, som grunda sig på statstjänstemannalagen eller
bestämmelse som meddelats med stöd av lagen eller som innefatta vägran
att utlämna allmän handling, må besvär anföras hos riksdagens bankoutskott.
Dessa skola ingivas till delegationen, som har att, jämte utlåtande
däröver, så snart ske kan överlämna besvären till bankoutskottet. Besvärstiden
beräknas beträffande sådant beslut om tjänstetillsättning, som tillkännagives
genom anslag, från den dag då anslaget skedde. (BaU 1965: 64)

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1959.1

Genom reglementet upphäves ordningen den 20 maj 1953 för val av medlemmar
och suppleanter i Nordiska rådet.

1 De enligt BaU 1969:27 vidtagna ändringarna träder i kraft den 1 juli 1969.

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling