UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1969:2 - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

MSmt-r

i r_> c ^ i -

K T

UTKOM DEN 24 JUNI

1969 NR 2

Nr 2

Bestämmelser om ledighet för besök hos läkare m. m.

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har, med stöd av riksdagens
bemyndigande1, funnit gott föreskriva, att bestämmelserna i Kungl. Maj :ts
härefter intagna kungörelse den 23 maj 1969 (nr 150) om ledighet för besök
hos läkare m. m. (bilaga) skall gälla för riksdagen och dess verk. Härvid
skall vad i kungörelsen sägs om Kungl. Maj :t i stället avse styrelsen
för riksdagens förvaltningskontor.

Stockholm den 29 maj 1969.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

1 BaU 1969:28, Rskr. 308

Bilaga

SFS Nr 150

Kungl. Maj:ts kungörelse

om ledighet för besök hos läkare m. m.;

given Stockholms slott den 23 maj 1969.

Kungl. Maj :t har, i fråga om tjänstemän vars avlöningsförmåner fastställes
under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t
bestämmer, funnit gott förordna som följer.

Tjänsteman skall befrias från tjänstgöring i den mån det behövs för

besök hos verks- eller anvisningsläkare,

läkarbesök, undersökning eller behandling enligt remiss från verks- eller
anvisningsläkare,

vård på öppen mottagning på allmänt sjukhus,

besök hos personalkonsulent eller förtroendeläkare som är anställd av
statlig myndighet,

hälsoundersökning som anordnas av statligt eller kommunalt organ.

1 13 samt 4 avd. Nr 2

4

1969 Nr 2

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 3 december 1965 (nr 890)
om ledighet för besök hos läkare m. m.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Civildepartementet) Hans Gustafsson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 6900 10

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.