UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:3

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

-i i —Vt i

ras

UTKOM DEN 24 JUNI

1969 • NR 3

Nr 3

Bestämmelser om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen
den 28 maj 1959 (nr 288)

utfärdade av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den 29 maj 1969

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har funnit gott föreskriva,
att bestämmelserna i Kungl. Maj :ts härefter intagna kungörelse den 23 maj
1969 (nr 148) om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28
maj 1959 (nr 288) — bilaga — skall, i fråga om riksdagens ombudsmän med
beaktande av för dem gällande särskilda bestämmelser, från och med den
1 juli 1969 tills vidare äga tillämpning på sådan tjänst som avses i kungörelsen
och som sistnämnda dag finns inrättad vid riksdagen och dess verk.

Stockholm den 29 maj 1969.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Bilaga

SFS Nr 148

Kungl. Maj:ts kungörelse

om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28 maj 1959

(nr 288);

given Stockholms slott den 23 maj 1969.

Kungl. Maj :t har funnit gott förordna, att förordnandepensionskungörelsen
den 28 maj 1959 skall tillämpas på sådan tjänst som avses i kungörelsen
och som finns inrättad den 1 juli 1969, dock ej på militär tjänst.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969, då kungörelsen den 28
maj 1968 (nr 250) om tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den
28 maj 1959 (nr 288) skall upphöra att gälla.

1 13 samt. 4 avd. Nr 3

6

1969 Nr 3

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 23 maj 1969.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Civildepartementet) Hans Gustafsson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling