UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1969:5 - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 12 SEPTEMBER

1969 NR 5

Nr 5

Övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal huvudsakligen
anställd för sedelräkning vid riksbanken

utfärdade av sturelsen för riksdagens förvaltninqskontor den
7 augusti 1969

Enligt 4 § i avtal träffat den 12 juli 1969 mellan riksdagens förvaltningskontor,
å ena sidan, samt Statstjänstemännens riksförbund och Tjänstemännens
centralorganisations statstjänstemannasektion, å andra sidan, om anställningsvillkor
för personal huvudsakligen anställd för sedelräkning vid
riksbanken har förutsatts, att arbetsgivaren skulle utfärda vissa övergångsbestämmelser
i pensionshänseende.

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har den 7 augusti 1969 beslutat
meddela följande övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal
huvudsakligen anställd för sedelräkning vid riksbanken.

1. För tjänsteman, som erhåller anställning som kontorsbiträde/kontorist
i högst A 9 enligt vad som förutsatts härutinnan i avtalet, skall med avseende
på tid före sådan anställning tillämpas de principer i pensioneringshänseende,
som därvid gällde.

2. För tjänsteman, som icke erhåller anställning som kontorsbiträde/kontorist
i högst A 9, skall under fortsatt anställning för sedelräkning alltjämt
gälla pensioneringsperiod I och skall anställningen alltjämt anses vara av i
SPR avsett slag.

Stockholm den 7 augusti 1969.

RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

13 samt. 4 avd. Nr 5

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 690010

Riksdagens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.