UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

rfs 1969:reg - höst

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

1969

Register för åren 19671969

Bankoreglementet se Riksbanken
Ersättning se Riksdagsarvoden
Europarådet se Riksdagsarvoden

Företagsnämnder: bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen:
68: 5

Författningssamling, Riksdagens: bestämmelser: 67: 1 ikraftträdande av
vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling
: 67: 2

Förordnandepension se Pensionsväsen

Förslagsnämnd, Riksdagsförvaltningens centrala: bestämmelser: 68: 7
Försäkring se Grupplivförsäkring
Förvaltningskontor, Riksdagens: instruktion: 67: 3

Grupplivförsäkring: grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
67:11 särskild föreskrift om utseende av skiljemän
vid tvist i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring: 67:12
grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter: 67: 20 reglemente ang. statens
grupplivförsäkring: 67: 22
Kamrarnas ordningsstadgor se Ordningsstadgor
Ledamotsförsäkring se Grupplivförsäkring
Ledighet: besök hos läkare m. m.: 69: 2
Livförsäkring se Grupplivförsäkring
Läkarbesök se Ledighet

Nordiska rådets svenska delegation: reglemente: 67: 19, 69: 1
Ombudsmän, Riksdagens: instruktion: 68: 2

Ordningsstadgor: stadga för riksdagens första kammare: 67: 5, 13 stadga
för riksdagens andra kammare: 67: 6,14
Pensionsväsen: pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen
: 67:9 pensioneringsperioder m. m. för anställningar hos
riksdagen och dess verk: 67: 10 föreskrifter i anslutning till bestämmelserna
om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
68: 4 tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28
maj 1959: 69: 3 övergångsbestämmelser för personal huvudsakligen anställd
för sedelräkning vid riksbanken: 69: 5

J: 12 sqmU 4 avd, .t.

2

Personalvård: bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder
m. in.: 67: 21

Revision: bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen: 68: 8
Revisorer, Riksdagens: instruktion: 68: 3
RFS se Författningssamling

Riksbanken: reglemente för styrelse och förvaltning (bankoreglementet):
67: 16, 68: 1 övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal
huvudsakligen anställd för sedelräkning: 69: 5
Riksdagens författningssamling se Författningssamling
Riksdagens förvaltningskontor se Förvaltningskontor
Riksdagens ombudsmän se Ombudsmän
Riksdagens revisorer se Revisorer

Riksdagsarvoden: ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets
verksamhet: 67:15, 69: 6
Riksdagsbiblioteket: reglemente: 67: 18

Riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd se Förslagsnämnd

Riksdagsstadga: 67: 4

Riksgäldskontoret: reglemente: 67: 17

Sedelräkningspersonal se Riksbanken

Skiljemän se Grupplivförsäkring

Statstjänstemannalag: 67: 7

Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk: 67: 8 ändrad lydelse av
18 §: 67: 23 68: 6, 69: 4
Tvist se Grupplivförsäkring

MARCUS IOICTR. STHLM 1970 700010

Riksdagens författningssamling

I Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, ingår föreskrifter om riksdagens förvaltning. I RFS ingår också föreskrifter som rör förvaltning av ekonomisk natur inom riksdagens myndigheter, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.