UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1969:reg

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

1969

Register för åren 1967—1969

Bankoreglementet se Riksbanken
Ersättning se Riksdagsarvoden
Europarådet se Riksdagsarvoden

Företagsnämnder: bestämmelser om företagsnämnder m. in. inom riksdagsförvaltningen:
68: 5

Författningssamling, Riksdagens: bestämmelser: 67: 1 — ikraftträdande av
vissa författningar och föreskrifter, intagna i Riksdagens författningssamling
: 67: 2

Förordnandepension se Pensionsväsen

Förslagsnämnd, Riksdagsförvaltningens centrala: bestämmelser: 68: 7
Försäkring se Grupplivförsäkring
Förvaltningskontor, Riksdagens: instruktion: 67: 3

Grupplivförsäkring: grupplivförsäkring för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
67:11 — särskild föreskrift om utseende av skiljemän
vid tvist i anslutning till bestämmelserna om grupplivförsäkring: 67:12 —
grupplivförsäkring för riksdagens ledamöter: 67: 20 — reglemente ang. statens
grupplivförsäkring: 67: 22
Kamrarnas ordningsstadgor se Ordningsstadgor
Ledamotsförsäkring se Grupplivförsäkring
Ledighet: besök hos läkare m. m.: 69: 2
Livförsäkring se Grupplivförsäkring
Läkarbesök se Ledighet

Nordiska rådets svenska delegation: reglemente: 67: 19, 69: 1
Ombudsmän, Riksdagens: instruktion: 68: 2

Ordningsstadgor: stadga för riksdagens första kammare: 67: 5, 13 — stadga
för riksdagens andra kammare: 67: 6,14
Pensionsväsen: pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen
: 67:9 — pensioneringsperioder m. m. för anställningar hos
riksdagen och dess verk: 67: 10 — föreskrifter i anslutning till bestämmelserna
om pensionsreglering för arbetstagare inom den inre riksdagsförvaltningen:
68: 4 — tillämpning av förordnandepensionskungörelsen den 28
maj 1959: 69: 3 — övergångsbestämmelser för personal huvudsakligen anställd
för sedelräkning vid riksbanken: 69: 5

J:— 12 sqmU 4 avd, .t.

2

Personalvård: bestridande av kostnader för vissa personalvårdande åtgärder
m. in.: 67: 21

Revision: bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen: 68: 8
Revisorer, Riksdagens: instruktion: 68: 3
RFS se Författningssamling

Riksbanken: reglemente för styrelse och förvaltning (bankoreglementet):
67: 16, 68: 1 — övergångsbestämmelser i pensionshänseende för personal
huvudsakligen anställd för sedelräkning: 69: 5
Riksdagens författningssamling se Författningssamling
Riksdagens förvaltningskontor se Förvaltningskontor
Riksdagens ombudsmän se Ombudsmän
Riksdagens revisorer se Revisorer

Riksdagsarvoden: ersättning till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets
verksamhet: 67:15, 69: 6
Riksdagsbiblioteket: reglemente: 67: 18

Riksdagsförvaltningens centrala förslagsnämnd se Förslagsnämnd

Riksdagsstadga: 67: 4

Riksgäldskontoret: reglemente: 67: 17

Sedelräkningspersonal se Riksbanken

Skiljemän se Grupplivförsäkring

Statstjänstemannalag: 67: 7

Tjänstemannastadga för riksdagen och dess verk: 67: 8 — ändrad lydelse av
18 §: 67: 23 — 68: 6, 69: 4
Tvist se Grupplivförsäkring

MARCUS IOICTR. STHLM 1970 700010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling