UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:12

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 31 DECEMBER

1970 • NR 12

Nr 12

Stadgar

för

Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

antagna av riksdagen den 2 december 1964, med den 15 december 1970

vidtagen ändring1

§ 1

Stiftelsen, vars benämning skall vara Riksbankens jubileumsfond, skall
bestå av de medel, som genom riksdagens beslut den 11 april 1962 angående
dispositionen av viss del av överskotten från riksbankens rörelse avsatts
till stiftelsen, samt de medel som senare kan komma att överlämnas till
densamma.

§ 2

Stiftelsens medel förvaltas av riksbanken, som tillgodogör stiftelsen avkastningen.

§ 3

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja och understödja till Sverige anknuten
vetenskaplig forskning. Därvid skall gälla

att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip icke
något forskningområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla
bidrag från fonden, men

att företräde skall ges åt forskningsområden, vilkas medelsbehov icke är
så väl tillgodosedda på annat sätt,

att fondens medel speciellt skall användas för att stödja stora och långsiktiga
forskningsprojekt, 6

att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser
därvid särskilt uppmärksammas,

att fonden skall söka främja kontakter med internationell forskning,

S £11111

att fondens medel icke skall tagas i anspråk för inrättande av permanenta
tjänster, vilket dock icke skall utgöra hinder för att, om så befinnes
lämpligt, till fondens verksamhet knyta forskare för så lång tid, att stödet
från fonden får karaktären av livstidsstipendium.

‘Här omtryckta med ändring av 4 § (BaU 1970:87, rskr. 481). Tidigare lydelse se BaU 1964:44.
13 saml. i avd. Nr 12

68

1970 Nr 12

§ 4i

Stiftelsens verksamhet skall handhavas av en styrelse, bestående av nio
av riksdagen utsedda ledamöter. De väljes av riksdagen för en tid av tre år.
Ordförande i styrelsen väljes därvid särskilt. I styrelsen skall ingå fyra företrädare
för riksdagen, en representant för riksbanken samt företrädare för
forskningsråden och forskningsberedningen.

Förslag å styrelseledamöter framlägges efter samråd med företrädare
för partigrupper, riksbanksfullmäktige, forskningsråd och forskningsberedning.

Ledamot kan icke omväljas mer än en gång.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

För var och en av styrelsens ledamöter utses en suppleant; och skall vad
ovan stadgats om val av ledamot äga motsvarande tillämpning vid utseende
av suppleanter.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid för vilken han
valts, utses efterträdare för återstoden av den avgångnes mandattid.

§ 5

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6

Styrelsens ledamöter och suppleanter äger uppbära årsarvoden med belopp,
som fastställes av riksbanksfullmäktige. Suppleant, som vid förfall
för ledamot inkallas till deltagande i sammanträde, äger därjämte åtnjuta
ersättning enligt kommittékungörelsen.

§ 7

Stiftelsen äger anställa erforderlig personal samt bestämma löner och
övriga villkor för de anställda ävensom mot ersättning anlita experter och
sakkunniga.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 9

Styrelsen är beslutför om minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal är ordförandens röst avgörande.

§ 10

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 11

Styrelsen äger handla å stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man
samt att företräda stiftelsen inför domstolar och andra myndigheter. Styrelsen
äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen att
med samma behörighet företräda stiftelsen. Sådant förordnande må när
som helst av styrelsen återkallas.

§ 12

Stiftelsens räkenskapsår skall motsvara kalenderår.

Styrelsen skall senast den 1 mars till riksdagen och riksdagens revisorer
avgiva berättelse angående stiftelsens verksamhet och förvaltning under
nästföregående år.

1 Paragrafen har fått här angivna lydelse genom riksdagens beslut den 15 december 1970.

1970 Nr 12

69

§ 13

Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om
tillsyn över stiftelser.

§ 14

Om ändring av dessa stadgar beslutar riksdagen.

KARCUS BOKTR. STHLM 1970 7 0 0 0 1 0

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling