UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:3

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

•JUL-H" i-''-

VT,

b”-1

UTKOM DEN 31 DECEMBER

1970 • NR 3

Nr 3

Besvärsstadga för riksdagen ock dess verk

antagen av riksdagen den 15 december 197O1

1 §

Över beslut som fattats av

a) riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor,

b) fullmäktige i riksbanken,

c) fullmäktige i riksgäldskontoret,

d) styrelsen för riksdagsbiblioteket,

e) riksdagens ombudsmän,

f) riksdagens revisorer,

g) Nordiska rådets svenska delegation

eller av tjänsteman hos här nämnd myndighet på myndighetens vägnar får
besvär anföras i den utsträckning och i den ordning som sägs nedan.

2 §

Talan får föras

såvitt gäller samtliga myndigheter: mot beslut som grundar sig på statstjänstemannalagen
eller bestämmelser som meddelats med stöd av lagen och
— om hinder ej föreligger enligt lagen den 3 juni 1965 (nr 276) om inskränkning
i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut — över beslut
om avtalsbart anställningsvillkor,

såvitt gäller annan myndighet än riksdagens ombudsmän: mot beslut som
innefattar vägran att utlämna allmän handling,

såvitt gäller fullmäktige i riksbanken: mot beslut som grundar sig på
25 § eller 26 § bankoreglementet,

såvitt gäller riksdagens förvaltningsstyrelse eller förvaltningskontor och
fullmäktige i riksgäldskontoret: därjämte mot annat beslut som rör enskild
person.

Talan får dock icke föras mot beslut om tillsättning av tjänst på löneplan
C hos riksdagens kammare eller utskott.

3 §

Av regeringsrätten prövas besvär över beslut som

a) gäller disciplinär bestraffning, avstängning från tjänstgöring eller
1 BaU 1970: 82, rskr. 474.

13 samt. 4 avd. Nr 3

1970 nr 3

12

skiljande från tjänst eller därmed jämförligt uppdrag annorledes än i samband
med förflyttning, eller

b) innefattar vägran att utlämna allmän handling.

Besvär över annat beslut prövas av riksdagens besvärsnämnd.
Besvärsnämnden prövar även besvär över beslut av statens personalpensionsverk
i pensionsärende som avser anställningshavare hos riksdagen och
dess verk.

4 §

Besvärstiden beräknas beträffande sådant beslut om tjänstetillsättning,
som tillkännages genom anslag, från den dag då beslutet anslogs.

5 §

Besvär inges till beslutsmyndigheten, som har att jämte eget yttrande så
snart ske kan överlämna besvären till besvär smyndighet en.

6 §

Riksdagens besvärsnämnd består av ordförande, som skall inneha eller ha
innehaft domarämbete och ej vara ledamot av riksdagen, och fyra Övriga

ledamöter, valda inom riksdagen. „ ....

Val av ledamöter i besvärsnämnden förrättas för en tid av tre ar och galler
till dess nytt val ägt rum. Ordföranden väljs i den ordning som i 33 § 1
mom. riksdagsordningen anges för val av talman.

Enligt samma grunder utses en ställföreträdare för ordföranden och en

suppleant för envar av övriga ledamöter.

Avgår ordföranden eller hans ställföreträdare eller annan ledamot eller
suppleant före valperiodens slut, anställs nytt val för den tid som återstår

Besvärsnämnden är beslutför när ordföranden eller hans ställföreträdare
samt tre övriga ledamöter eller suppleanter är närvarande.

7 §

Besvärsnämnden förordnar sekreterare åt sig och beslutar om arvode åt
denne. Sekreteraren bereder ärenden som skall behandlas av nämnden och
för protokoll vid nämndens sammanträden.

Besvärsnämnden får härutöver anlita särskild expertis.

8 §

Till ledamot och suppleant i besvärsnämnden utgår arvode med sjuttiofem
kronor för bevistat sammanträde. Till ordföranden utgår därutöver ett
arvode av 3 000 kronor för år.

Denna stadga träder i kraft den 1 januari 1971.

Övergångsbestämmelser

1. Besvär som anförts hos bankoutskottet men vid 1970 års utgång icke
slutligt prövats av utskottet överlämnas till riksdagens besvärsnämnd.

2 Talan får icke föras mot beslut av fullmäktige i riksgäldskontoret angående
förtidsinlösen av obligationer som utgetts av svenska staten under
åren 1934—1953 (prop. 1970: 151, BaU 66).

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 700010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling