UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:4

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

i

UTKOM DEN 31 DECEMBER

1970 • NR 4

Nr 4

Instruktion för riksdagens förvaltningskontor

antagen av riksdagen den 15 december 1970l

1 §

Riksdagens förvaltningskontor är riksdagens centrala myndighet för
handläggning av riksdagens förvaltningsärenden och för förhandling om anställnings-
och arbetsvillkor för arbetstagare hos riksdagen och dess verk.

Uppgifter

2 §

Förvaltningskontoret skall om ej annat är särskilt stadgat:

1. handlägga lokalfrågor för riksdagen och dess verk med undantag av
riksbanken och riksgäldskontoret;

2. handlägga frågor angående förhandling om anställnings- och arbetsvillkor
för arbetstagare hos riksdagen och dess verk samt anställnings-,
tjänstledighets-, vikariats- och andra personalärenden för arbetstagare inom
riksdagen;

3. meddela för riksdagen och dess verk utom riksbanken och riksgäldskontoret
gemensamma förvaltningsföreskrifter samt utge författningar angående
riksdagen och dess verk;

4. handlägga frågor angående uträkning av arvoden och ersättningar till
riksdagens ledamöter samt av avlöningar och ersättningar till personal hos
riksdagen och dess verk utom riksbanken och riksgäldskontoret ävensom
frågor angående pensioner till nämnda ledamöter och personal och deras efterlevande,
i den mån ej uppgiften ankommer på annan myndighet;

5. handlägga frågor angående riksdagstrycket, snabbprotokollet från riksdagsdebatterna
och riksdagens centrala skrivbyrå;

6. handlägga frågor angående riksdagens upplysningstjänst;

7. handlägga frågor angående studiebesök hos riksdagen, föreläsningar
och skolkontakter, utarbetande och framställning av studiematerial, framställning
av förteckningar över ledamöter av kammaren, utskotten och andra
organ samt språkundervisning för ledamöter och tjänstemän;

1 BaU 1970: 83, rskr. 475.

13 saml. 4 avd. Nr 4

14

1970 nr 4

8. handlägga ärenden om bidrag till riksdagspartiernas kostnader för
gruppkanslier.

Kontoret skall vidare utföra de uppgifter som åvilar eller ålaggs det enligt
antagna bestämmelser eller genom särskilda riksdagsbeslut.

3 §

Det åligger förvaltningskontoret att vårda och underhålla riksdagshuset.
Då fråga är om större ombyggnad skall framställning göras till riksdagen.

Lediga lokaler som disponeras av riksdagen får kontoret upplåta i första
hand för allmänna ändamål.

Kontoret skall föranstalta om restauration för riksdagens ledamöter och
personal.

4 §

Det åligger förvaltningskontoret att verka för en ändamålsenlig lönepolitik
inom riksdagen och dess verk och därvid beakta förhållandena på arbetsmarknaden
i övrigt samt att bereda varje riksdagens verk tillfälle att framföra
sina synpunkter på sådana förhandlingsfrågor som direkt berör verket.

Förvaltningskontoret skall för riksdagen och dess verk utfärda bestämmelser
av beskaffenhet att skola ensidigt fastställas av arbetsgivaren och
meddela de föreskrifter och anvisningar som behövs för tillämpningen av
kollektivavtal eller avtal om anställnings- eller arbetsvillkor i överensstämmelse
med sådant kollektivavtal. I avtal som är av beskaffenhet att böra
godkännas av riksdagen eller dess lönedelegation skall intagas förbehåll om
sådant godkännande.

5 §

Beträffande arvoden, löner, ersättningar och pensioner åligger förvaltningskontoret
att fatta de beslut varom stadgas i särskilda författningar
samt att utfärda erforderliga tillämpningsbestämmelser till sådana författningar.

6 §

Centrala skrivbyrån skall ombesörja utskrifter åt riksdagens ledamöter,
utskott och övriga organ, i den mån uppgiften ej ombesörjs genom annat
riksdagsorgan.

7 §

Riksdagens upplysningstjänst skall tillhandagå riksdagens ledamöter, utskott
och riksdagens övriga organ med sakuppgifter, sammanställningar
och, i den mån andra uppdrag icke eftersätts därigenom, utredningar i ämnen
som angår ledamöternas eller organens arbetsuppgifter.

Upplysningstjänsten skall vidare utarbeta registret till riksdagstrycket.

8 §

Förvaltningskontoret skall, till den del uppgiften inte fullgörs av riksgäldskontoret,
på grundval av egna beräkningar samt från riksdagens verk
och andra organ inkomna anslagsframställningar uppgöra förslag till anslag
på riksstaten under huvudtiteln Riksdagen och dess verk.

1970 nr 4

15

Organisation

9 §

Förvaltningskontoret leds av riksdagens förvaltningsstyrelse.

Bestämmelser om förvaltningsstyrelsen finns i riksdagsstadgan.

10 §

Förvaltningsstyrelsen utser chef för förvaltningskontoret (direktör).
Denne utövar under styrelsen den omedelbara ledningen av förvaltningskontorets
verksamhet och föredrar inför styrelsen de ärenden denna skall
avgöra, i den mån föredragningsskyldigheten inte åläggs annan.

Tjänsten som direktör tillsätts med förordnande för viss tid, högst tre år.

Inom förvaltningskontoret finns fyra enheter, nämligen enheten för intendenturfrågor,
enheten för administrativa frågor, enheten för riksdagstryck
samt riksdagens upplysningstjänst.

Chefen för enheten för administrativa frågor är direktörens ställföreträdare.

Hos förvaltningskontoret är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning
samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får förvaltningsstyrelsen anställa
personal för tillfälliga uppdrag och i övrigt anlita experter och sakkunniga.

Ärendenas handläggning
11 §

Av förvaltningsstyrelsen avgörs

1. frågor om slutande av kollektivavtal samt andra förhandlingsfrågor av
principiell natur eller större ekonomisk betydelse och frågor som är gemensamma
för riksdagen och dess verk;

2. frågor om avbrytande av annan förhandling än förhandling i tvist om
avtal;

3. frågor om lockout eller annan stridsåtgärd;

4. viktigare frågor angående utgivande av författningar;

5. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter; 6.

frågor om anslagsframställningar och andra frågor av större ekonomisk
betydelse;

7. frågor om beviljande av pension eller tillsättning av tjänst, dock att åt
direktören får överlämnas att avgöra frågor om tillsättning av tjänst i högst
lönegrad 13 på löneplan A;

8. frågor om disciplinstraff, åtalsanmälan, flyttningsskyldighet, avstängning
från tjänsten eller läkarundersökning; samt

9. andra frågor som styrelsen beslutar handlägga eller direktören hänskjuter
till styrelsen.

Styrelsen får inom sig utse vissa ledamöter att föra förhandlingar i fråga
om arbetstagares anställnings- och arbetsvillkor.

Styrelsen får överlämna till myndighet inom riksdagens verk att handlägga
avtalsfråga som ankommer på styrelsen och icke är av sådan beskaffenhet
att den skall underställas riksdagen eller dess lönedelegation.

16

1970 nr 4

12 §

Förvaltningsstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst sju ledamöter
är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.

Direktören och kammarsekreteraren äger delta i styrelsens överläggningar.
Utskottens ordförande äger delta i överläggningar i ärenden som rör de egna
utskotten.

13 §

Ärende, som inte skall avgöras av förvaltningsstyrelsen, avgörs av direktören
ensam.

14 §

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan
tjänsteman än direktören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte
är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på direktören.

15 §

När direktören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av chefen för
administrativa enheten. Denne inträder efter beslut av direktören även i
övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av
ärenden.

16 §

Uppkommer hinder för såväl direktören som chefen för administrativa
enheten, fullgörs direktörens åligganden av den tjänsteman direktören bestämmer.

17 §

Om någon som närvarit vid den slutliga handläggningen av ärende eller
föredraganden har skiljaktig mening, skall denna antecknas.

Protokoll m. m.

18 §

I fråga om varje beslut skall hos förvaltningskontoret finnas handling
varav framgår vem som fattat beslutet, vem som i övrigt närvarit vid den
slutliga handläggningen av ärendet, vem som varit föredragande samt beslutets
dag och dess innehåll.

Protokoll fors när skiljaktig mening förekommer eller protokoll behövs
av annan orsak.

Expedition i ärende som förvaltningsstyrelsen avgjort skall undertecknas
av ordföranden och direktören. I skrivelse till riksdagen skall anges närvarande
ledamöter och skiljaktiga meningar i fråga om ärende som avses i
skrivelsen.

19 §

Förvaltningskontoret skall vårda sitt arkiv och föra en förteckning över
detta.

1970 nr 4

17

Besvär

20 §

Om besvär över beslut av förvaltningsstyrelsen och förvaltningskontoret
föreskrivs i besvärsstadgan för riksdagen och dess verk.

Arvoden och reseersättning till förvaltningsstyrelsen m. xn.

21 §

Till envar av styrelsens ledamöter utom ordföranden utgår arvode med
4 000 kronor för år. Därjämte utgår till vice ordföranden särskilt arvode
med 2 000 kronor för år. Till suppleant för styrelseledamot utgår arvode
med 500 kronor för år.

22 §

Styrelseledamot och suppleant äger att för resa, som han för fullgörande
av uppdraget eller eljest för förvaltningskontorets räkning företager från
hemorten eller ort, där han vistas för fullgörande av offentligt uppdrag, samt
för återresan åtnjuta resekostnadsersättning och, med det undantag som i
andra stycket sägs, traktamente och ersättning i övrigt enligt bestämmelserna
i allmänna resereglementet eller, när fråga är om utrikes resa, utlandsresereglementet.

För bevistande av sammankomst i Stockholm med förvaltningsstyrelsen
eller för annan förrättning eller annat uppdrag därstädes för förvaltningskontorets
räkning skall traktamente icke utgå under tid, då riksdagen håller
session.

Denna instruktion träder i kraft såvitt avser 9 § andra stycket samtidigt
med av riksdagen antagen riksdagsstadga, som innehåller bestämmelser om
riksdagens förvaltningsstyrelse, och i övrigt den 1 januari 1971, då instruktionen
för riksdagens förvaltningskontor den 25 maj 1966 (RFS 1967:3)
upphör att gälla.

“MARCUS BOKTR. STHLM 1970 700010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling