UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:7

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 31 DECEMBER

1970 • NR 7

Nr 7

Reglemente för riksdagsbiblioteket

fastställt av riksdagen den 15 december 1966, med t. o. m. höstsessionen
1970 vidtagna ändringar1

Allmänna bestämmelser

1 §2

Riksdagsbiblioteket omfattar de samlingar av böcker, kartor och arkivalier
m. m., som äro förvarade i bibliotekets och riksdagens lokaler.

2 §

Riksdagsbiblioteket är främst avsett för riksdagen, dess delegationer och
verk, kyrkomötet, Kungl. Maj :ts kansli och de centrala ämbetsverken samt
av Kungl. Maj :t förordnade eller jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande
tillsatta kommittéer.

Biblioteket skall därjämte, i den mån de i första stycket avsedda uppgifterna
icke därigenom åsidosättas, betjäna dem, som bedriva forskning
eller allvarliga studier.

3 §

Högsta ledningen av riksdagsbiblioteket utövas av dess styrelse.

Närmaste ledningen av bibliotekets angelägenheter och arbetet vid detsamma
tillkommer dess överbibliotekarie. Denne skall tillse att personalen
med nit och noggrannhet fullgör sina åligganden.

4 §2

Styrelsen består av tre ledamöter, nämligen:

en ordförande, förordnad av Kungl. Maj :t för den tid, som av Kungl.
Maj :t bestämmes, samt

två ledamöter, utsedda av riksdagen för en tid av tre år.

1 Här omtryckt med ändring av 1,4,5,10,14—16 och 22 §§ samt med viss övergångsbestämmelse
(BaU 1970:85, rskr. 477). Senaste lydelse se RFS 1967:18.

2 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

1 13 samt. 4 avd. Nr 7

38

1970 Nr 7

För var och en av styrelsens tre ledamöter utses i samma ordning en
suppleant.

Om av riksdagen vald ledamot eller suppleant avgår före valperiodens
slut, anställes nytt val för den tid som återstår av perioden.

Arvode utgår till styrelsens ordförande med 2 000 kronor för år och till
envar av styrelsens övriga ledamöter med 1 000 kronor för år. Suppleant,
som vid förfall för ledamot eller eljest av särskilda skäl inkallas till deltagande
i sammanträde, äger åtnjuta ersättning med 50 kronor för varje
sammanträdesdag, dock att det sammanlagda arvodet under ett kvartal
icke må överstiga vad som utgår till ledamot under samma tid.

5 å1

Styrelsen sammanträder så ofta ärendena det fordra.

Vid styrelsens sammanträden föres av överbibliotekarien protokoll, vars
riktighet granskas och bestyrkes på sätt, som styrelsen finner lämpligt.

I bibliotekets ärenden är överbibliotekarien föredragande inför styrelsen,
och äger han att deltaga i dess överläggningar men ej i dess beslut. Är han
från beslutet skiljaktig, åligger honom att till protokollet anteckna sin avvikande
mening.

Vid riksdagens början har styrelsen att till riksdagen avgiva berättelse
över bibliotekets förvaltning.

6 §

Riksdagsbiblioteket skall med uppmärksamhet följa förhållandena inom
biblioteksväsendet såväl inom landet som, såvitt möjligt, i övriga nordiska
länder och annorstädes i utlandet. Biblioteket skall eftersträva samverkan
med övriga vetenskapliga bibliotek inom landet.

7 §

Styrelsen äger uppdraga åt överbibliotekarien eller annan tjänsteman
vid biblioteket att företaga de tjänsteresor, som styrelsen finner påkallade
av bibliotekets ämbetsförvaltning, i den mån medel för ändamålet finnas
tillgängliga.

8 §

De allmänna bestämmelser, som erfordras rörande arbetet inom biblioteket
utöver innehållet i detta reglemente, meddelas av styrelsen i arbetsordning.
Därjämte äger styrelsen utfärda särskilda föreskrifter för personalen.

Envar tjänsteman har att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser
och föreskrifter, som sålunda meddelats, samt att utan avseende på stadgad
arbetsfördelning lämna det biträde, som påkallas av vederbörande förman. 9

9 §

Vid biblioteket äro anställda ordinarie tjänstemän i enlighet med vad
gällande stat angiver samt, i mån av behov, icke-ordinarie personal.

För anställning som amanuens vid biblioteket erfordras:

a) att i avlagd studentexamen eller fyllnadsprövning till sådan examen
hava erhållit vitsord om minst godkända insikter i engelska, franska och
tyska språken;

1 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

1970 Nr 7

39

b) att hava avlagt licentiatexamen;

c) att inom riksdagsbiblioteket under en tid av minst tre månader hava
genomgått provtjänstgöring, anordnad på sätt som av överbibliotekarien
bestämmes, och att under sådan tjänstgöring hava ådagalagt lämplighet
för bibliotekstjänsten.

Då särskilda skäl föreligga må styrelsen medgiva undantag från de i
andra stycket under a) och b) upptagna villkoren.

Befrielse från provtjänstgöring, helt eller delvis, kan av styrelsen medgivas
den som erhållit intyg om godkänd provtjänstgöring vid annat större,
vetenskapligt bibliotek.

Bibliotekets samlingar och öppethållande
10 §1

Riksdagsbiblioteket bör företrädesvis omfatta sådana arbeten i rätts- och
samhällsvetenskap, av vilka de i 2 § avsedda organen äro i behov för utövandet
av sin verksamhet. Särskilt bör tillses att bibliotekets samlingar av
svenska och viktigare utländska riksdagshandlingar, av svensk och ledande
utländsk juridisk litteratur jämte lag- och författningssamlingar samt av
svenska och utländska kommittébetänkanden erhålla största möjliga fullständighet.

Biblioteket bör dessutom verka som ett specialbibliotek inom litteraturområdena
statskunskap och juridik.

11 §

Inköp beslutas av överbibliotekarien. Vid avgörandet av fråga om inköp
skall beaktas, huruvida till inköp föreslaget, mera dyrbart arbete ingår i
annat i huvudstaden beläget, offentligt bibliotek, och, därest så är fallet,
huruvida behov av arbetets förvärvande likväl kan anses föreligga.

För samlingarnas förkovran skall överbibliotekarien verka för utbyte av
tryck i erforderlig omfattning med in- och utländska bibliotek och institutioner.

Rörande utgallring från biblioteket av sådan litteratur, som finnes icke
böra ingå i bibliotekets samlingar, beslutar styrelsen eller, då fråga endast
är om obehövliga dupletter, överbibliotekarien.

12 §

Över bibliotekets samlingar skola föras noggranna och fullständiga kataloger
på sätt styrelsen bestämmer.

Bibliotekets kataloger böra bearbetas för utgivning av trycket på tid och
sätt, som styrelsen prövar lämpligt.

13 §

Årligen skall efter av styrelsen fastställd plan någon del av bibliotekets
samlingar underkastas revision. Denna bör anordnas så, att den efter viss
tids förlopp kan hava omfattat biblioteket i dess helhet.

1 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

40

1970 Nr 7

14 §i

De av bibliotekets samlingar, som äro inrymda i bibliotekets lokaler, hållas
tillgängliga under tider, som bestämmas av styrelsen med iakttagande
av att samlingarna städse skola vara tillgängliga under pågående plenum.

På grund av rengöring kan biblioteket eller del därav för erforderlig tid
hållas stängt.

15 §!

De av bibliotekets samlingar, som äro inrymda i riksdagens lokaler, äro
tillgängliga för ledamöter av riksdag eller kyrkomöte samt statsrevisorer
ävensom för de hos riksdag, kyrkomöte eller statsrevision anställda tjänstemännen,
då nämnda lokaler av dem begagnas.

Vederbörande sekreterare eller, där sådan ej finnes, ordförande mottager
under sin vård emot kvitto till biblioteket här avsedda böcker och arkivalier.

16 §

På tid, då biblioteket är öppet, erhålles boklån mot låneförbindelse av
därtill enligt 2 § berättigade. Härvid skall iakttagas att, om ledamot av riksdagen
rekvirerar bok, som redan är utlånad till annan, biblioteket äger återkräva
arbetet, oaktat lånetiden icke är tilländalupen. Vad nu sagts skall
äga motsvarande tillämpning, om någon, som är befattningshavare hos riksdagen
eller något riksdagens verk eller som representerar kyrkomötet, Kungl.
Maj :ts kansli, centralt ämbetsverk eller kommitté, på tjänstens vägnar rekvirerar
bok, som är utlånad till person eller institution, vilken icke tillhör någon
av de nu nämnda kategorierna.

17 §

Närmare bestämmelser för bibliotekets begagnande enligt här fastställda
grunder utfärdas av styrelsen.

Tjänstetillsättning
18 §

Tjänstemän vid riksdagsbiblioteket tillsättas eller antagas av styrelsen.
Tjänsten som överbibliotekarie skall liksom annan tjänst, om vilken så
är stadgat, innan den tillsättes kungöras ledig till ansökan.

Semester och annan ledighet; vikariat

19 §

Överbibliotekarien äger själv bestämma tid, till vilken hans semester skall
förläggas, så ock annan ledighet för sig under högst femton dagar för år.

20 §

1 mom. Fördelningen av semester mellan personalen uppgöres och bestämmes
av överbibliotekarien.

2 mom. För sjukdom eller annat laga förfall eller för enskilda angelägenheters
besörjande må överbibliotekarien kunna bevilja tjänsteman tjänstledighet
under högst fyrtiofem dagar för år. Fråga om tjänstledighet för
annat ändamål eller under längre tid avgöres av styrelsen.

1 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

1970 Nr 7

41

21 §

1 mom. Då överbibliotekarien åtnjuter semester eller när han eljest är
hindrad att tjänstgöra företrädes han, där ej styrelsen annorlunda bestämmer,
av den förste bibliotekarie som styrelsen därtill förordnat.

Erfordras eljest vikarie för tjänsteman eller är tjänst ledig, förordnar
styrelsen lämplig person att uppehålla tjänsten; dock skall, där ledighet
beviljats av överbibliotekarien, på honom ankomma att bestämma om tjänstens
uppehållande.

2 mom. För ombesörjande av viss uppgift eller viss grupp av uppgifter
inom biblioteket eller eljest för fullgörande av särskilt åliggande i tjänsten
äger styrelsen befria tjänsteman under viss tid helt eller delvis från övriga
honom åliggande tjänstegöromål; i sådant fall skall styrelsen förordna annan
att uppehålla tjänsten eller bestrida göromålen.

Besvär

22 §i

Om besvär och beslut inom riksdagsbiblioteket föreskrivs i besvärsstadgan
för riksdagen och dess verk.

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1967.

Övergångsbestämmelse 1 2

Löpande mandatperiod för av riksdagen valda ledamöter och suppleanter
i styrelsen avbryts vid början av 1971 års riksdag genom att nytt val förrättas.

1 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

2 Övergångsbestämmelsen införd i denna författning.

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 7000 11

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling