UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:9

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR

UTKOM DEN 31 DECEMBER

1970 • NR 9

Nr 9

Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation

antaget av riksdagen den 29 maj 1959, med t. o. m. höstsessionen 1970 vidtagna
ändringar1

§ l.2

trnf ™a»Jf IlksdaS väijas, enligt de regler som gälla för val till utskott, ader Hd^?frar

1 ^ordJskao rad.et Jarnle aderton suppleanter för dessa för
en intill dess val nästa gång aga rum. Såframt särskilda skäl därtill föranleda,
ma talmanskonferensen bestämma annan tid för valen, så ock vid
en och samma riksdag föranstalta om nya val.

§ 2.2

De enligt § 1 av riksdagen valda medlemmarna i rådet bilda jämte de till
defegatfonePreSentanter 1 utsedda statsråden Nordiska rådets svenska

Suppleant intrader i delegationen i stället för vald medlem, som avgått
ur denna eller fatt förfall, enligt de bestämmelser som gälla för utskott
Regenngsrepresentant saknar rösträtt i delegationen och dess organ.''

§ 3.

Så snart riksdagen förrättat val av medlemmar i delegationen, utser denna
vid konstituerande sammanträde för samma tid, som nämnda val gäl ler

bland sina valda medlemmar ordförande och vice ordförande samt ett
arbetsutskott.

§ 4.

Arbetsutskottet skall bestå av delegationens ordförande och vice ordförande
tre andra medlemmar. För envar av utskottets fem medlemmar

skall finnas suppleant. Delegationens ordförande leder jämväl utskottets
förhandlingar Arbetsutskottet är beslutfört, om minst tre medlemmar äro
närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Arbetsutskottet har att ombesörja delegationens löpande angelägenheter
och handlägga de ärenden, som av delegationen hänskjutits till utskottet.

. ‘ H" ändrin°r av k 2 8 §§ (Båll 1970:85, rskr. 477). Senaste lydelse se be träffande

1 § BaU 1970:3, rskr. 58, beträffande 2 och 8 §§ RFS 1969:1.

2 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

1 13 saml. 4 avd. Nr 9

56

1970 nr 9

§ 5.

Delegationen och arbetsutskottet biträdas av en av delegationen utsedd
sekreterare, som tillika är chef för delegationens kansli (kanslichef). Övrig
personal tillsättes av arbetsutskottet.

§ 6.

Delegationen skall årligen till Konungen och riksdagen avgiva berättelse
om verksamheten vid de sessioner Nordiska rådet hållit under det gångna
året.

§ 7.

Medlem och suppleant äger att, med det undantag som »andra stycket
sägs, för resa, som företages för rådets eller delegationens rakning, åtnjuta
resekostnadsersättning och traktamente ävensom ersättning i övrigt enlig
bestämmelserna i allmänna resereglementet eller, nar fråga ar om utrikes
resa, utlandsresereglementet, därvid medlem och suppleant skall hantoras

till rese-och traktamentsklass A. ,, ... _

För resa till sammanträde i Stockholm skall under tid, da riksdagen
håller session, reseersättning och traktamente icke utgå. ... Ä ,

Arvode utgår till delegationens ordförande med 2 000 kronor for ar och
till envar av arbetsutskottets övriga medlemmar med 1 000 kronor för ar.
Suppleant i arbetsutskottet, som på kallelse deltar i sammanträde med arbetsutskottet,
äger åtnjuta arvode med 50 kronor för varje sammantra e -dag, dock att det sammanlagda arvodet under ett kvartal icke ma överstiga

250 kronor.

§ 8.1

Om besvär över beslut inom delegationen föreskrivs i besvärsstadgan for
riksdagen och dess verk.

Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1959.
Genom reglementet upphäves ordningen den 20 maj
lemmar och suppleanter i Nordiska rådet.

1953 för val av med -

1 Paragrafen får här angivna lydelse den 1 januari 1971.

MARCUS BOKTR. STHIM lira

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling