UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTORUTKOM DEN 25 JANUARI

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1968:3

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

WäWé

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR
UTKOM DEN 25 JANUARI

1968 • NR 3

Nr 3

Instruktion för riksdagens revisorer

(SFS 1967: 936)

given Stockholms slott den 29 december 1967.

Kung], Maj:t vill härigenom kungöra att, enligt vad riksdagen anmält* 1 2,
riksdagen antagit följande

Instruktion för riksdagens revisorer

Uppgifter

1 §■

Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision
utöva kontroll av den statliga finansförvaltningen. I detta syfte skall de
tillse att statens inkomster inflyter i behörig ordning, att en god hushållning
iakttas med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas efter
rationella grunder.

Revisorerna skall särskilt undersöka den sakliga effekten av myndigheternas
medelsdispositioner samt ändamålsenligheten av tillämpade organisationsformer
och arbetsmetoder. De skall påtala förhållanden som de
finner otillfredsställande, fästa uppmärksamheten på möjligheter till besparing
eller rationalisering och sträva efter att befrämja kostnadsmedvetandet
inom den statliga och statsunderstödda verksamheten.

Organisation

2 §•

Antalet revisorer och revisorssuppleanter anges i grundlag.

Revisorerna skall inom sig utse en ordförande, en förste vice ordförande
och en andre vice ordförande. Valen skall förrättas med slutna sedlar. Vid
lika röstetal skiljer lotten.

Innan ordförande valts eller då både ordföranden och vice ordförandena

1 KU 1967: 60; Rskr. 381.

1 13 samt. 4 avd. Nr 3

20

i 968 ■ Nr 3

har förfall, föres ordet av den revisor som bevistat de flesta riksdagarna
eller, om flera deltagit i lika många riksdagar, av den som är äldst till levnadsåren.

Revisorerna kallas till konstituerande sammanträde av kamrarnas talmän
så snart val av revisorer förrättats. Därefter sammanträder de på tider som
de själva bestämmer.

3 §■

Revisorerna skall för ärendenas beredning sammanträda på tre avdelningar.
Envar av dessa skall bestå av fyra revisorer och fyra suppleanter.

Revisorernas ordförande och båda vice ordförande skall vara ordförande
på var sin avdelning.

Om avdelningarnas sammansättning skall revisorerna besluta vid sitt
konstituerande sammanträde.

4 §■

Uppkommer stadigvarande hinder för revisor att fullgöra sitt uppdrag,
skall han, med tillämpning i förekommande fall av bestämmelserna i 72 §
andra stycket riksdagsordningen, ersättas av suppleant. Beslut därom fattas
av revisorerna i plenum och skall avse återstående tid av uppdraget.

Är revisor tillfälligt förhindrad att deltaga i arbetet, skall suppleant utan
särskilt beslut träda i hans ställe så länge hindret består. Dock får suppleant
inte inträda vid behandlingen av ärende, vid vars tidigare handläggning
den ordinarie revisorn medverkat. Har ärende börjat behandlas medan suppleant
inträtt i revisors ställe på grund av tillfälligt förfall, skall denne även
därefter deltaga i ärendets handläggning och den ordinarie revisorn vara
förhindrad att inträda.

Oavsett om revisor är förhindrad att närvara eller ej, skall varje suppleant
kallas till alla sammanträden med revisorerna eller med den avdelning han
tillhör.

5 §■

Revisor erhåller arvode med 8 400 kronor för år. Särskilt arvode utgår till
revisorernas ordförande med 3 000 kronor och till envar av de båda vice
ordförandena med 2 000 kronor för år.

Suppleant erhåller arvode med 1 200 kronor för år. Suppleant som ersatt
revisor för återstående tid av uppdraget erhåller dock revisors arvode i dennes
ställe.

Arvode utbetalas med en tolftedel varje kalendermånad.

Under resa och förrättning som revisor eller suppleant företar för sitt
uppdrag äger han uppbära traktamente och, i förekommande fall, resekostnadsersättning
enligt rese- och traktamentsklass A i allmänna resereglementet
eller, då fråga är om utrikes resa, utlandsresereglementet. Som
vederbör andes tjänsteställe skall därvid under tid då riksdagssession pågår
räknas riksdagens hus i Stockholm och under annan tid vederbörandes bostad
i hemorten, dock att för revisor eller suppleant som ej är ledamot av
riksdagen bostaden alltid skall anses utgöra tjänstestället.

6 §•

Till revisorernas förfogande står ett av dem enligt särskild personalförteckning
och i övrigt gällande bestämmelser tillsatt kansli, vilket förestås
av en kanslichef. Denne utses för en tid av högst tre år.

I mån av behov och tillgång på medel äger revisorerna härutöver att anställa
personal för tillfälliga arbetsuppgifter och att anlita särskilda sakkunniga.

1968 ■ Nr 3

21

Allmänna bestämmelser om revisionsarbetets bedrivande

7 §•

Vid sin granskning skall revisorerna tillse allt som till ett tillförlitligt
omdöme om den statliga finansförvaltningen kan anses erforderligt, varvid
revisorerna, utan att förbise detaljerna, framför allt skall beakta verksamhetens
resultat i dess helhet.

8 §•

Revisorerna skall vid sin granskning noggrant iakttaga vad rikets grundlagar,
denna instruktion och övriga föreskrifter innehåller. Särskilt gäller
att revisorerna och de vid revisionen medverkande inte får yppa vad som
enligt givna bestämmelser eller ingångna avtal eller för övrigt enligt sakens
natur skall hållas hemligt.

9 §•

Revisorerna skall tillse att handling som de behöver för sin granskning
utlämnas till dem, om inte hinder däremot möter enligt lag.

Revisorerna skall också tillse att de av vederbörande myndigheter, institutioner
och företag erhåller de upplysningar och uppgifter som erfordras
för fullgörande av deras åligganden.

Skulle av något skäl utlämnande av handling eller meddelande av upplysningar
och uppgifter förvägras revisorerna, skall de göra anmälan därom
hos Kungl. Maj :t eller, såvitt gäller riksdagens förvaltningsorgan, hos
riksdagen.

10 §.

Revisorerna och deras avdelningar äger företaga besök hos statliga myndigheter
och hos institutioner och företag som åtnjuter statsbidrag. De kan
även uppdraga åt särskilt utsedda delegerade eller åt tjänsteman att företaga
sådant besök.

Föranleder besök resa utanför huvudstaden, skall beslut därom fattas i
plenum.

11 §•

Innan revisorerna tar slutlig ställning i något ärende, skall de, om det
inte av särskild anledning är obehövligt, inhämta yttrande av dem som
berörts av granskningen över de iakttagelser som därvid gjorts.

12 §.

Revisorerna skall fatta beslut i varje ärende så snart granskningen av
detta är slutförd.

Varje förslag som väcks av avdelning skall föredragas till avgörande i
plenum.

Om skiljaktiga meningar uppstår och omröstning begärs, skall revisorerna
avge sina röster till protokollet. Ordföranden har utslagsröst. Varje revisor
som deltagit i ärendes avgörande äger reservera sig mot fattat beslut.

13 §.

Revisorerna äger att hos riksdagen eller Kungl. Maj :t göra de framställningar
som de finner befogade i anledning av vad som framkommit vid
deras granskning.

22

1968 ■ Nr 3

14 §.

Revisorerna skall årligen till riksdagen avlämna en redogörelse för sin
verksamhet. Denna skall vara kamrarna till handa vid första sammanträdet
efter riksdagens öppnande och hänvisas till konstitutionsutskottet,
som det åligger att avge utlåtande däröver.

Övriga bestämmelser

15 §.

Revisorerna skall antaga en arbetsordning med de närmare föreskrifter
som erfordras utöver denna instruktion.

16 §.

Över beslut av revisorerna, vilka grundar sig på statstjänstemannalagen
eller bestämmelse som meddelats med stöd av lagen, får besvär anföras hos
riksdagens bankoutskott. Besvären skall inges till revisorerna, som har att
snarast möjligt överlämna dem till bankoutskottet jämte eget yttrande.
Beträffande sådant beslut om tjänstetillsättning som tillkännages genom
anslag beräknas besvärstiden från den dag beslutet anslogs.

Denna instruktion träder i kraft den 1 januari 1968, då 1925 års instruktion
för riksdagens revisorer av stats-, banko- och riksgäldsverken upphör
att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungi. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet) G. E. Sträng

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680040

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling