UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTORUTKOM DEN 28 AUGUSTI

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 1970:2

- höst

RIKSDAGENS

FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR
UTKOM DEN 28 AUGUSTI

||n

1970 • NR 2

Nr 2

Bestämmelser angående utdelning och försäljning
av riksdagstryck m. m.

fastställda av styrelsen för riksdagens förvaltningskontor den
11 augusti 1970

Bundet riksdagstryck
1 §

Riksdagens ledamöter äger rätt att efter rekvisition erhålla bundet riksdagstryck
för de riksdagar de bevistat.

2 §

Årligen överlämnas bundet riksdagstryck till kammaren, utskotten och
handbiblioteket samt till riksdagsbiblioteket dels för dess egen räkning, dels
för dess bytesverksamhet.

Bundet riksdagstryck distribueras därjämte årligen, enligt utdelningslistor
som godkänts av riksdagens förvaltningskontor, till Hans Majestät Konungen,
statsdepartementen, riksdagens verk och riksdagspartiernas kanslier.

3 §

Försäljning av bundet riksdagstryck sker till pris som fastställts av förvaltningskontoret.

Chefen för förvaltningskontorets enhet för riksdagstryck må medge nedsättning
av priset vid försäljning till

1. statliga verk och institutioner,

2. hela riket omfattande föreningar med allmännyttigt syfte,

11. skolor för undervisning i samhällskunskap,

4. offentliga bibliotek samt

5. andra institutioner som visar sig vara i behov av riksdagstryck för sin
verksamhet.

4 §

Lagret av äldre årgångar av bundet riksdagstryck må ej utan medgivande
av förvaltningskontoret understiga fem exemplar.

13 samt. i avd. Nr 2

10

1970 Nr 2

Ej bundet riksdagstryck

5 §

Ej bundet riksdagstryck delas till riksdagens ledamöter och utskott samt
riksdagspartiernas kanslier i den omfattning förvaltningskontoret bestämmer.

6 §

Statsdepartementen och riksdagens verk får i den omfattning förvaltningskontoret
bestämmer hämta ej bundet riksdagstryck i fack på tryckeriexpeditionen.

7 §

Prenumeration på ej bundet riksdagstryck kan ske till pris som fastställts
av förvaltningskontoret. Sådan prenumeration görs antingen direkt hos förvaltningskontoret,
i vilket fall trycket hämtas i fack på tryckeriexpeditionen,
eller genom inbetalning av prenumerationsavgiften på förvaltningskontorets
postgirokonto.

Från prenumeration är följande delar av det ej bundna riksdagstrycket
undantagna, nämligen redogörelsen för riksdagens lönedelegations verksamhet,
justitieombudsmännens ämbetsberättelse, riksdagens revisorers verksamhetsberättelse,
verksamhetsberättelsen från Nordiska rådets svenska delegation,
berättelsen angående förvaltningskontorets verksamhet och riksdagens
författningssamling.

8 §

Ej bundet riksdagstryck från såväl löpande som tidigare år försäljs till det
pris per sida som fastställts av förvaltningskontoret. Nedsättning av piisei
må av chefen för förvaltningskontorets enhet för riksdagstryck medges för
mera omfattande delar av statsverkspropositionen och för s. k. överupplagor
i de fall då dessa kan framställas i samband med tryckningen av den normala
upplagan. ^

För att kunna tillmötesgå efterfrågan i framtiden på ej bundet riksdagstryck
skall tryckeriexpeditionen hålla en upplaga om 30 exemplar av varje
årgång i reserv. Sådant tryck förvaras i högst 15 år.

Särskilda bestämmelser

10 §

Vad i 5_9 §§ föreskrivs om ej bundet riksdagstryck gäller i tillämpliga

delar det genom förvaltningskontorets försorg utgivna snabbprotokollet från
riksdagsdebatterna. Prenumerationspriset för snabbprotokollet bestäms av
förvaltningskontoret.

11 §

Prenumeration på kammarens föredragningslistor kan ske hos förvaltningskontoret.
Kostnadsfri distribution av föredragningslistor till mottagare
utom riksdagen kan i särskilda fall medges av chefen för förvaltningskontorets
enhet för riksdagstryck.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1971, då de av fullmäktige
i riksgäldskontoret den 19 november 1953 fastställda bestämmelserna angående
utdelning, prenumeration och försäljning av riksdagstryck m. in. upphör
att gälla.

MARCUS BOKTR. STHLM 1970 700010

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens författningssamling