Biksdagms skrivelse Nr 25

Riksdagsskrivelse 1918:25 - urtima

- urtima

Biksdagms skrivelse Nr 25.

1

Kr 25.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et angående
extra krigstidstillägg m. m. för senare halvåret av 1918
samt tillsvidare under år 1919 åt befattningshavare hos
riksdagen eller i dess verk m. fl.

(Första särskilda utskottets utlåtanden nr 22, 23 och 24.)

Till fullmäktige i riksgäldskontoret.

Uti tre till riksdagen avlåtna, den 25 oktober 1918 dagtecknade
propositioner (nr 20, 21 och 22) har Kungl. Maj:t, under åberopande
av propositionerna bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden
för samma dag, till riksdagens prövning framställt förslag

dels därom, att för tiden från och med den 1 juli till och med
den 31 december 1918 samt tillsvidare under år 1919 ett extra krigstidstillägg,
utgående enligt de i propositionen nr 1 i avseende å befattningshavare
i statens tjänst föreslagna grunder, tillerkännes befattningshavare
vid riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens hus,
justitieombudsmannen och befattningshavare vid justitieombudsmannens
expedition, militieombudsmannen och befattningshavare vid militieomBihang
till urtima riksdagens protokoll 1918. 14 samt. Nr 25—27. 1

2 Riksdagens skrivelse Nr 25.

budsmannens expedition samt befattningshavare vid riksbanken och
Tumba bruk;

dels därom, att för tiden från och med den 1 juli till och med
den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i
propositionen nr 2 i avseende å f. d. befattningshavare i statens tjänst
föreslagna grunder, beredes pensionerade f. d. befattningshavare vid
riksdagen, riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek, riksdagens hus, justitieombudsmannens
expedition, riksbanken och Tumba bruk;

dels och därom, att för tiden från och med den 1 juli till och
med den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt
de i px-opositionen nr 3 i avseende å änkor och barn efter befattningshavare
i statens tjänst föreslagna grunder, beredes ej mindre pensionsberättigade
änkor och barn efter delägare i bankostatens änke- och
pupillkassa samt änke- och pupillkassan vid riksbankens avdelningskontor
och pappersbruk, än även änkor och barn, som åtnjuta pension från
riksgäldskontorets änke- och pupillkassa, ävensom de å riksgäldskontorets
pensionsstat uppförda änkorna Anna Amalia Sandström och Hedvig
Axelina Gottfrida Olivia Levin.

I anledning av förevarande propositioner ävensom i ämnet väckta
motioner har riksdagen

A. I) medgivit, att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp
enligt de grunder, som finnas angivna i riksdagens skrivelse nr 2 till
Konungen, må under senare halvåret 1918 utgå till befattningshavare
vid riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens hus,

bemyndigat Eder att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöningar och pensioner m. in. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen
använda erforderliga belopp;

medgivit, att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp må
under senare halvåret 1918 utgå till justitieombudsmannen och befattningshavare
vid justitieombudsmannens expedition enligt ovan angivna
grunder,

bemyndigat justitieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål
av förslagsanslaget till avlöning, resekostnader och expenser för justitieombudsmannen
och hans expedition använda erforderliga belopp;

medgivit, att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp må
under senare halvåret 1918 utgå till militieombudsmannen och befattningshavare
vid militieombudsmannens expedition enligt ovan angivna grunder,
bemyndigat militieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål
av förslagsånslaget till avlöning, resekostnader och expenser in. in. för
militieombudsmannen och hans expedition använda erforderligt belopp;

Riksdagens skrivelse Nr 25.

3

II) medgivit,

1) att förskott i avräkning å det krigstidstillägg och extra krigstidstillägg,
som för år 1919 kan varda tillerkänt befattningshavare vid
riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens hus samt justitieombudsmannen,
militieombudsmannen och befattningshavare vid deras
expeditioner, må, intill dess riksdagen fattat beslut om sådana krigstidstillägg
för samma år, utbetalas enligt de grunder, som finnas angivna i
riksdagens skrivelse till Konungen nr 2; samt

2) att erforderliga belopp må för ändamålet förskjutas av de medel,
som ovan angivits, för att sedermera ersättas av medel, som riksdagen
kan komma att anvisa till krigstidstillägg och krigstidshjälp för år 1919
åt ifrågavarande befattningshavare;

B. a) medgivit, att extra krigstidstillägg enligt de grunder, som
finnas angivna i riksdagens skrivelse till Konungen nr 3, må under senare
halvåret 1918 utgå till pensionerade f. d. befattningshavare vid
riksdagen, riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek, riksdagens hus och
justitieombudsmannens expedition,

b) bemyndigat Eder att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöningar och pensioner in. in. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen
använda erforderligt belopp ävensom medgivit, att krigstidstillägget
må på en gång utbetalas i den ordning, som av Eder
bestämmes;

C. 1) medgivit, att extra krigstidstillägg enligt de grunder, som
av riksdagen i skrivelsen till Konungen nr 4 beslutats skola gälla i avseende
å pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i
statens tjänst, må under senare halvåret 1918 utgå till änkor och barn,
som åtnjuta pension från riksgäldskontorets änke- och pupillkassa samt
till å riksgäldskontorets pensionsstat uppförda änkorna Anna Amalia
Sandström och Hedvig Axelina Gottfrida Olivia Levin,

2) bemyndigat Eder att för ifrågavarande ändamål av förslagsanslaget
till avlöningar och pensioner m. in. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen
använda erforderligt belopp ävensom medgivit, att krigstidstillägget
må på en gång utbetalas i den ordning, som av Eder
bestämmes.

Stockholm den 30 november 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.