Hiksdagem skrivelse Nr 29

Riksdagsskrivelse 1918:29 - urtima

- urtima

Hiksdagem skrivelse Nr 29.

3

Sr 29.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majds
''proposition angående beredande av rörelsekapital för
Svenska kronkreditaktiebolaget.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 2.)

Till Konungen.

I en den 25 oktober 1918 till riksdagen avtfiven proposition (nr
23) har Eders Kungl. Maj t, under åberopande av propositionen bilagt
utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden av samma dag, föreslagit
riksdagen att bemyndiga

l:o) riksgäldskontoret att ej mindre träffa avtal med ett antal
privatbanker om öppnandet av eu kredit å 100 miljoner kronor i och
för tillhandahållande av model till Svenska kronkreditaktiebolaget för
bestridande av i samband med avtal med främmande mikter utlovade
krediter, än även för höjning av nämnda bolags garantifond tillhandahålla
bolaget statens 5 procent obligationer till belopp, som erfordras
för ökning av bolagets upplåningsrätt, under förutsättning att bolagets
aktiekapital ökas till samma belopp som garantifonden; samt

2:o) Eders Kungl. Maj t att ikläda statsverket ansvarsskyldighet
för den förlust, som skulle kunna åsamkas bolaget på grund av kre -

4

Riksdagens skrivelse Nr 29.

diter, vilka bolaget tillhandahåller i enlighet med nu gällande eller
blivande handelsavtal med främmande makter, i den mån sådan förlust
föranledes av uppställda räntevillkor.

Riksdagen har bifallit Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.