Nr 389—1/20 Riksdagens skrivelser nr 389—390 år 1968

Riksdagsskrivelse 1968:390 - höst

- höst

Nr 3891/20 Riksdagens skrivelser nr 389390 år 1968

1

Nr 389

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning dv motioner om
riksdagens informationsbehov.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 38)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 38 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 11 december 1968

Med undersåtlig vördnad

Nr 390

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av ''proposition
med förslag till lag om dntalet statsdepartement och
statsråd utan departement.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 3''9)
Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 39 får riksdagen anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 12 december 1968

Med undersåtlig vördnad

Rihang till riksdagens protokoll 1968. 13 samt. 1 avd. Nr 3891/20