Riksdagen* skrivelse Nr 36

Riksdagsskrivelse 1918:35 - urtima

- urtima

Riksdagen* skrivelse Nr 36.

1

Nr 35.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkiiml av andra kammaran den 19 december 1918.

Riksdag ens skrivelse till Konungen angående extra tilläggsstat till
riksstaten för år 1918.

(Första särskilda utskottets memorial nr 27, punkterna l:o4:o.)

Till Konungen.

1. Statens inkomster.

Uti en till riksdagen avlåten, den 25 oktober 1918 dagtecknad
proposition (nr 18), har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bifogat utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för
samma dag, föreslagit riksdagen beräkna inkomsterna å 1918 års extra
tilläggsstat enligt följande specifikation:

Specifikation av inkomsterna a 1918 års extra tilläggsstat :

A. I anspråk tagna kapitaltillgångar.

Statsverkets kassafond .................................................

Kronor

21,017,500

11,000,000

B. Lånemedel.

Tillfällig upplåning ...............................................................

Summa

32,017,500

A. I anspråk tagna kapitaltillgångar.

l:o) Enligt Eder» Kungl. Maj:ts förslag skulle för regleringen av
1918 års extra tilläggsstat av statsverkets kassafond tagas i anspråk ett
belopp av 21,017,500 kronor.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 14 samt. (Nr 3536.) 1

2

Riksdagens skrivelse Nr 35.

Då riksdagen emellertid vidtagit avsevärda förhöjningar i Eders
Kung!. Maj:ts förslag rörande extra krigstid stillägg åt befattningshavare i
statens tjänst in. fl., varigenom en ökning kommer att ske av utgifterna
under ifrågavarande tilläggsstat, erfordras emellertid eu mot utgiftsökningen
svarande förhöjning å statens inkomstsida. Som riksdagen redan
i sin skrivelse nr 2 meddelat, har riksdagen hos chefen för finansdepartementet
inhämtat, att, enligt uppgifter, som till departementet inkommit,
efter det propositionerna, om extra krigstidstillägg avlåtits till urtima riksdagen,
numera kan förväntas, att vissa inkomsttitlar å 1918 års stater,
särskilt inkomst- och förmögenhetsskatterna och krigskonjunkturskatten,
komma att lämna avsevärda överskott utöver vad som i tidigare finansplaner
beräknats. Visserligen lära å andra riksstatstitlar större underskott
än de förut beräknade kunna uppstå. Men om sålunda det slutliga
resultatet av 1918 års statsreglering icke nu kan med någon större
säkerhet överblickas, torde statsregleringen för året dock komma att
tillföra kassafonden sådan ökad behållning vid 1918 års utgång, att ett
ytterligare anlitande av fonden kan anses försvarligt.

På grund härav har riksdagen, som vill erinra att riksdagen beslutat
utgifter till sammanlagt belopp av 52,052,000 kronor, varav emellertid
19,000,000 kronor avsetts att täckas av tillfälliga lånemedel, ansett sig
kunna medgiva, att hela det belopp, vilket bör upptagas å tilläggsstatens
inkomstsida och icke i enlighet med riksdagens nyssnämnda beslut skall
bestridas av lånemedel, eller 33,052,000 kronor, tages i anspråk av kassafonden.
Härigenom skulle av fonden disponeras utöver av Eders Kungl.
Magt föreslagna 21,017,500 kronor ytterligare 12,034,500 kronor.

Riksdagen får anmäla, att följande kapitaltillgång, uppkommen av
egentliga statsinkomster, uppförts i extra tilläggsstaten för år 1918 nämligen

Statsverkets kassafond 33,052,000 kronor.

B. Lånemedel.

2:o) I enlighet med riksdagens redan fattade beslut bör det lån
å 19,000,000 kronor, som mot återbetalningsskyldighet skall utanordna^
till statens järnvägar, utgå av tillfälliga lånemedel.

Riksdagen får anmäla, att i extra tilläggsstaten för år 1918 under
rubriken lånemedel upptagits såsom tillfällig upplåning ett belopp av
19,000,000 kronor.

3:o) Vidare får riksdagen anmäla, att riksdagen bemyndigat fullmäktige
i riksgäldskontoret att upplåna och enligt Eders Kungl. Maj:ts
disposition utbetala högst 19,000,000 kronor att uppföras såsom tillfälligt
lån åt statens järnvägar under anslagstitel: Utgifter för kapitalökning.

Riksdagens skrivelse Nr 35

3

Enligt, riksdagens sålunda fattade beslut hava statsinkomsterna
i 1918 års extra tilläggsstat uppförts med ett sammanlagt belopp av
52,052,000 kronor.

11. Statens utgifter.

4:o) På grund av riksdagens i särskilda skrivelser meddelade beslut
hava utgifterna å 1918 års extra tilläggsstat under de särskilda utgiftsrubrikerna
fastställts till följande belopp:

Verkliga utgifter:

Andra huv
Tredje
Fjärde
Femte

ndtiteln .......

)> ......

........ kronor

»

»

........ »

> .......

........ »

Sjätte

> .......

........ »

Sjunde

Åttonde

)> .......

........ »

» ......

....... )>

Nionde

> .......

........ ))

Tionde

» .......

........ »

925,000:

135,000:

7,500,000:

4,975,000:

2,600,000:

2,880,000:

8,603,500:

810,500:

4,623,000: kronor 33,052,000:

Utgifter för kapitalökning;

Tillfälligt lån åt statens järnvägar........................... kronor 19,000,000:

Summa kronor 52,052,000:

eller alltså samma belopp, till vilket, enligt vad ovan anförts, de i extra
tilläggsstaten uppförda inkomsterna sammanlagt beräknats.

5:o) Slutligen får riksdagen meddela, att riksdagen förutsätter,
att, i den mån extra krigstidstillägg m. m. för år 1918 icke hinner
utbetalas före årets utgång, utbetalningen kommer att från nu beviljade
anslag ske efter ingången av år 1919, oavsett anslagens natur av förslagsanslag.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

4

Riksdagens skrivelse Nr 35.

Extra tills ggsstat till

Inkomster.

i

Kronor

83.052,000
19,000,000 i

''i

I

i

i

t

A. 1 anspråk t surna kapitaltillgångar.

Statsverkets kassafond ..................

B. Lånemedel.

Tillfällig upplåning........................

Samma Inkomster

52.052.000

kikadagena skrivelse Nr 35.

rik sstaten för år 1918.

Utgifter.

A. Verkliga utgifter:

Extra anslag

Kronor Kronor

I. Andra huvudtiteln .......

II. Tredje » .......

III. Fjärde » .......

IV. Femte » .......

V. Sjätte » .......

VI. Sjunde » .......

VII. Åttonde » .......

VIII. Nionde » .....

IX. Tionde » .......

B. Utgifter filt- kapitalökning:

<>25,000

135,000

7.500.000

4.975.000

2.600.000
2,880,000
8,603,500

810,500

4,623,000

:

33,052,000

X. Tillfälligt län åt statens järnvägar

Att täckas av

] lånemedel

andra stats-inkomster

Kronor

Kronor

19,000,000

19,000,000

Sumniu utgifter 52 062.000

,6

Riksdagens skrivelse Nr 35.

Bil. 1.

Specifikation av utgifterna å lfilS års extra tilläggsstat.

Verkliga utgifter.

Kronor

Kronor

I. Andra huvudtiteln. Justitiedepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. in. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

1)25,000

Summa

925,000

II. Tredje huvudtiteln. Utrikesdepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. in. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag .................................................................

135,000

Summa

135,000

III. Fjärde huvudtiteln. Lantfiirsvarsdepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

7,500,000

Summa

7,500,000

IV. Femte huvudtiteln. Sjöförsvarsdepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

4,975,000

Summa

4,975,000

V. Sjätte huvudtiteln. Civildepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

2,500,000

2. Särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning
av prisockerlagen, reservationsanslag .................................

100,000

Summa

2,600,000

VI. Sjunde huvudtiteln. Finansdepartementet.

1. Extra krigstidstillägg m. in. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

2,830,000

2. Gratifikationer till befattningshavare, vilka i sin nämnda egenskap
icke kommit i åtnjutande av extra krigstidstillägg, förslagsanslag

50,000

Summa

2,880,000

VII. Åttonde huvudtiteln. Ecklesiastikdepartementet.

1. Extra krigstidstillägg ni. m. åt befattningshavare i statens tjänst,
förslagsanslag ..................................................................

2,850,000

Riksdagens skrivelse Sr 35.

Kronor

2. Extra krigstids ti II tigg åt lärarpersonalen vid privntlfiroverken.j

förslagsanslag .................................................................. 280,(XX)

3. Extra krigstidstillägg åt lärare vid kommunala mellanskolor, för slagsanslag

.................................................................... 55,(XX)

4. Extra krigstidstillftgg åt lärare vid folkskolor och småskolor, för

slagsanslag........................................................................j 5,290,000

5. Extra krigstidstillägg åt lärare vid vissa .småskoleseminarier, för slagsanslag.

........................................................................ 12,500

0. Extra krigstidstillftgg åt vissa lärare vid högre folkskolor, förslag
samlag ....... 34,000

7. Extra krigstidstillftgg åt vissa lärare vid statsunderstödda folk högskolor,

förslagsanslag ................................................... 50,000

8. Ytterligare förstärkning av anslaget till nordiska museet för år

1918. förslagsanslag, högst ..... 32,000

Summa

Vill. Nionde li u v ml titeln. Jordbruksdepartementet.

1. Extra krigstidstillftgg in. m. åt befattningshavare i statens tjänst,

förslagsanslag ..........................................................''....... 635,000

2. Tillskott till extra krigstidstillftgg åt lantbruksingenjörer, för slagsanslag.

............................''......................................... 10,500

3. Tillskott till extra krigstidstillftgg m. in. åt vissa lantmätare, för slagsanslag

.......... .......................................................... 125,000

4. Extra krigstidstillftgg åt lärare vid statsunderstödda lantmanna skolor

samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor,
förslagsanslag ................................................................. 40,000

Summa

IX. Tionde huvudtiteln. Pensionsviisendet.

1. Extra krigstidstillftgg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst,

förslagsanslag .................................................................. 2,150,000

2. Extra krigstidstillftgg åt pensionsberftttigade änkor och barn efter

f. d. befattningshavare i statens tjänst, förslagsanslag............ 1,000,0<>

3. Extra krigstidstillftgg åt pensionerade båtsmän och marinsoldater

samt Vadstena krigsmanshuskassas understödstagare, förslagsanslag.
.................... 700.000

4. Extra krigstidstillftgg åt pensionerade lärare och lärarinnor vid

folk- och småskolor, förslagsanslag .................................... 428,000

5. Extra krigstidstillägg åt pensionsberättigade finkor och barn efter;

delägare! folkskollärarnas änke- och pupillkassa, förslagsanslag 145.000

6. Extra krigstidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn efter

delägare i prästerskapets änke- och pupillkassa, förslagsanslag'' 200,000

Summa

Snminn verkliga utgifter

Kronor

8,003,500

810,500

j

4,623,000

33,052,000

8

Riksdagens skrivelse Nr 36.

Bil. 2.

Utgifter för kapitalökning.
Tillfälligt lån åt statens järnvägar.

I

Att täckas av

i

Svimma

!

lånemedel

andra stats-inkomster

Kronor

Kronor

| Kronor

Tillfälligt l&n åt statens järnvägar för beredande av
extra krigstidstillägg m. m. åt befattningshavare där-städes att utgå av tillfälliga lånemedel, förslags-an»lag, högst ............................................

19,000,000

19,000,000

Summa utgifter för kapitalökning

19,000,000

ffr 36.

Godkiind av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av extra
tilläggsstat till riksstaten för år 1918.

(Första särskilda utskottets memorial nr 27, p. 5:o.)

Till Konungen.

Extra tilläggsstat till riksstaten för år 1918 får riksdagen härmed
överlämna.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM. ISAAC MARCUS'' BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.