Riksdagen» skrivelse Nr 37

Riksdagsskrivelse 1918:37 - urtima

- urtima

Riksdagen» skrivelse Nr 37.

1

»r 37.

Godkänd av första kammaren den ]8 december i 918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med bemyndigande
att upplåna 19,000,000 kronor.

(Första särskilda utskottets memorial nr 27, punkt ii:o.)

Till fullmäktige i riksgäldskontoret.

Riksdagen liar å extra tilläggss tat för år 1918 anvisat under titel
utgifter för kapitalökning ett förslagsanslag, högst, 19,000,000 kronor
att av tillfälliga lånemedel mot återbetalningsskyldighet utanordnas till
statens järnvägar ävensom beslutat att å samma tilläggsstat skall bland
statens inkomster under rubriken lånemedel såsom tillfällig upplåning
upptagas ett belopp av 19,000,000 kronor.

I anledning härav får riksdagen bemyndiga Eder att upplåna och
enligt Kungl. Maj:ts disposition utbetala högst 19,000,000 kronor att
uppföras såsom tillfälligt lån åt statens järnvägar under anslagstitel:
Utgifter för kapitalökning.

Stockholm den 19 december 1918.

På riksdagens vägnar.

Bihang Ull urtima riksdagens protokoll 1918. 14 samt. (Nr 37—39.)

1

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.