Riksdagen.8 skrivelse Nr 27

Riksdagsskrivelse 1918:27 - urtima

- urtima

Riksdagen.8 skrivelse Nr 27.

1

Nr 27.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.

Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående anslag till nordiska museet för beredande
av extra krigstidstillägg för senare halvåret 1918
åt museets personal.

(Första särskilda utskottets utlåtande nr 25.)

Till Konungen.

Uti eu till riksdagen avlåten, den 15 november 1918 dagtecknad
proposition (nr 33), har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bifogat utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för
samma dag föreslagit riksdagen att, till förstärkande av det utav riksdagen
för år 1918 till nordiska museet anvisade anslag å 80,000 kronor,
till nämnda museum, utöver på tilläggsstat för år 1918 anvisat förslagsanslag
av högst 20,000 kronor, ytterligare anvisa på extra tilläggsstat
för år 1918 ett förslagsanslag, högst, 16,850 kronor, att på de villkor,
Eders Kungl. Maj:t föreskriver, utgå till nordiska museets nämnd förberedande
av extra krigstidstillägg för tiden från och med den 1 juli till och
med den 31 december 1918 åt museets personal.

Till nordiska museet har riksdagen under eu lång följd av år beviljat
ett anslag på extra stat. Å innevarande års riksstat finnes till

8

Riksdagens skrivelse Nr 27.

nordiska museet upptaget ett anslag av 80,000 kronor. För år 1919
har till enahanda ändamål anvisats ett förslagsanslag, högst 120,000 kronor.
Vidare har på tilläggsstat för år 1918 anvisats ett förslagsanslag,
högst 20,000 kronor, att på de villkor, Eders Kungl. Maj:t föreskreve, utgå
till nordiska museets nämnd för beredande av krigstidstillägg och krigstidshjälp
för innevarande år åt museets personal.

Eders Kungl. Maj:ts nu ifrågavarande förslag avser att bereda medel
för utbetalande av extra dyrtidsbidrag åt denna personal.

Ett bifall till denna framställning har ansetts stå i god överensstämmelse
med den av Eders Kungl. Maj:t och riksdagen redan intagna
ståndpunkten i fråga om krigstidstillägg under år 1918 åt nordiska
museets personal. Det anslag, som av förevarande anledning borde äskas
hos riksdagen, har av departementschefen beräknats till i runt tal
16,850 kronor.

Riksdagen, som ansett ifrågavarande personal böra tilldelas extra
krigstidstillägg och extra krigstidshjälp efter samma grunder, som enligt
urtima riksdagens numera fattade beslut skulle gälla för statstjänare i
allmänhet, har med hänsyn härtill och i enlighet med verkställda beräkningar
funnit det av Eders Kungl. Magt äskade anslagsbelÖppet böra
ökas med 14,950 kronor till 31,800 kronor, vilket belopp för tillläggsstatens
avjämnande höjts till 32,000 kronor.

Riksdagen får anmäla, att riksdagen till förstärkande av det utav
riksdagen för år 1918 till nordiska museet anvisade anslag å 80,000
kronor, till nämnda museum, utöver på tilläggsstat för år 1918 anvisat
förslagsanslag av högst 20,000 kronor, ytterligare anvisat på extra tillläggsstat
för år 1918 under åttonde huvudtiteln ett förslagsanslag, högst,
32,000 kronor, att på de villkor, Eders Kungl. Maj:t föreskriver, utgå
till nordiska museets nämnd för beredande av extra krigstidstillägg och
extra krigstidshjälp för tiden från och med den 1 juli till och med den
31 december 1918 åt museets personal.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.