Riksdagenp skrivelse Nr 382

Riksdagsskrivelse 1918:382

Riksdagenp skrivelse Nr 382.

3

Nr 382.

Godkänd av första kammaren den 12 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 12 juni 1918.

Riksdagens skrivelse- till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts
proposition angående försäljning till staden Eslöv av
kronoegendomén Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus län.

(Jordbruksutskottets utlåtande nr 125.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 30 april 1918 avlåten proposition, nr 426,
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet
över jordbruksärenden för samma dag, föreslagit riksdagen
medgiva, att kronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 om 98/i92 mantal i
Malmöhus län må försäljas till staden Eslöv mot en efter tillträde den
14 mars 1919 beräknad köpeskilling av 246,000 kronor samt under
villkor i övrigt, att köpeskillingen skall till Kungl. Maj:ts befallningshavande
i länet kontant erläggas å tillträdesdagen, samt att staden ensam
vidkännes lagfartskostnaden och övriga med köpet förenade kostnader.

Då riksdagen icke haft något att erinra mot ifrågavarande framställning,
får riksdagen anmäla, att Eders Kungl. Mapts förevarande
proposition av riksdagen bifallits.

Stockholm den 12 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.