Riksdagens Skrifvelse N:o 106

Riksdagsskrivelse 1891:106

Riksdagens Skrifvelse N:o 106.

11

N:o 106.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1891.
_ Andra Kammaren 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsreglering en för
år 1892 och sättet för anvisande af vissa anslag sb dopp.

(Statsutskottets memorial n:o 69.)

Till Konungen.

l:o.

I propositionen angående statsverkets tillstånd och behof har Eders
Kongl. Maj:t föreslagit, att såsom tillgång vid förevarande statsreglering
må beräknas och användas öfverskott ä statsregleringarna för är 1889
och föregående år med 5,887,000 kronor.

Derjemte har Eders Kongl. Maj:t i sammanhang med aflåtande till
Riksdagen af propositioner angående afskrifning af de å viss jord hvilande
grundskatter m. m., om ändring i förordningen den 14 september
1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst samt angående
upphörande af de enligt förordningen den 16 maj 1884 angående
bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsafgifter
af frälseegendomar och lotshemman, föreslagit Riksdagen
i proposition af den 14 sistlidne mars att såsom tillgång vid statsregleringen
för år 1892 af öfverskottet å 1890 år statsreglering upptaga och
beräkna ett belopp af 2,652,300 kronor.

Riksdagen, som till följd af sitt uti särskilda skrivelser till Eders
Kongl. Maj:t meddelade beslut rörande Eders Kongl. Maj:ts omförmälda

12

Riksdagens Skrifvelse N:o 106.

förslag om afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter in. m.,
saknat anledning att för statsregleringen för år 1892 taga i anspråk någon
del af öfverskottet å 1890 års statsreglering, har deremot icke haft något
att erinra mot hvad Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen föreslagit
rörande öfverskottet å statsregleringarna för år 1889 och föregående år.
Riksdagen har alltså beslutat att såsom tillgång vid statsregleringen för
år 1892 beräkna och använda öfverskott å statsregleringarna för år 1889
och föregående år med 5,887,000 kronor.

2:o.

Då Riksdagen år 1888 beslöt att för inrymmande af riksdagen,
riksgäldskontoret och justitieombudsmansexpeditionen samt af riksbanken
låta uppföra tvenne skilda byggnader å vestra delen af Helgeandsholmen,
fattades i sammanhang härmed det beslut, att för detta ändamål skulle
bildas en byggnadsfond för riksdags- och riksbanJcshus, till hvilken skulle
ingå, bland annat, under sju års tid årligen ett anslag af 250,000 kronor.

I följd häraf och i enlighet med hvad Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositonen
föreslagit, har Riksdagen beslutat, att i riksstaten för
år 1892 uppföra ett belopp af 250,000 kronor, att till byggnadsfonden
för riksdags- och riksbankshus afsättas.

3:o.

Eders Kongl. Maj:t har i statsverkspropositionen föreslagit, att till
underlättande af åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors
bildande må afsättas ett belopp af 100,000 kronor.

Då Riksdagen icke haft något att erinra emot hvad Eders Kongl.
Maj:t sålunda föreslagit, har Riksdagen beslutat att i riksstaten för år
1892 uppföra ett belopp af 100,000 kronor, att till underlättande af
åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande
afsättas.

4:o.

På sätt Riksdagen i punkten 38:o af sin skrifvelse angående regleringen
af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel för Eders Kong!.
Maj:t anmält, har Riksdagen till anskaffande af ny rörlig materiel vid
statens redan trafikerade jernvägar anvisat 1,200,000 kronor.

I fråga om sättet för anskaffande af detta belopp har Eders Kongl.

13

Riksdagens Skrifvelse N:o 106.

Maj:t i statsverkspropositionen föreslagit, att omförmälda belopp måtte
anvisas att utgå å riksstaten utom hufvudtitlarne.

Riksdagen, som ej haft något att häremot erinra, har anvisat detsamma
att utgå å riksstaten för år 1892 utom hufvudtitlarne.

5:o.

Enligt hvad Riksdagen i särskild skrifvelse den 14 sistlidne mars
för Eders Kongl. Maj:t anmält, har Riksdagen till fortsättning af arbetena
ä stambanan mellan Vännäs {Nyby) och Öfver-Luleä {Boclen) för år 1892
beviljat ett anslag af 4,000,000 kronor.

Beträffande sättet för anvisande af detta anslagsbelopp bär Eders
Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen föreslagit, att hela beloppet måtte
anvisas att utgå å riksstaten utom hufvudtitlarne.

Med bifall härtill har Riksdagen anvisat det för år 1892 beviljade
anslaget å 4,000,000 kronor till fortsättning af arbetena å stambanan
mellan Vännäs (Nyby) och Öfver-Luleå (Boden) till utgående å riksstaten
utom hufvudtitlarne.

6:o.

I enlighet med hvad Riksdagen i särskild skrifvelse af den 13 innevarande
maj för Eders Kongl. Maj:t anmält, har Riksdagen till anläggning
af en bibana frän norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik och
denna banas utrustning med erforderlig trafikmateriel beviljat och för år
1892 anvisat 1,823,000 kronor.

Beträffande sättet för anvisande af detta anslagsbelopp har Eders
Kongl. Maj:t uti en till Riksdagen aflåten proposition af den 13 sistlidne
mars föreslagit, att detsamma måtte anvisas att under år 1892 utgå
från riksgäldskontoret.

Då statsregleringen leinnar tillgång till bestridande utan upplåning
af eu del af anläggningskostnaden, har Riksdagen af det för år 1892
beviljade anslaget å 1,823,000 kronor till anläggning af en bibana från
norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik och denna banas utrustning
med erforderlig trafikmateriel anvisat 823,000 kronor till utgående
å riksstaten utom hufvudtitlarne.

7:o.

Deremot och då upplåning synts erforderlig för anskaffande af dels
återstående 1,000,000 kronor af nyssnämnda anslag till en bibana från

14

Riksdagens Skrifvelse N:o 106.

Mellansel till Örnsköldsvik, dels de för år 1892 beviljade J ,000,000 kronor
af innevarande års fond till låneunderstöd för enskilda jernvägar och dels
det för samma år anvisade belopp, 1,175,000 kronor, lånebidrag till
anläggning af jernväg mellan Hernösand och Sollefteå, har Riksdagen anvisat
återstående 1,000,000 kronor af anslaget till en bibana från norra
stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik och denna banas utrustning
med erforderlig trafikmateriel samt de af Riksdagen för år 1892 beviljade
1,000,000 kronor till låneunderstöd ur innevarande års fond för
lån åt enskilda jernvägar äfvensom det såsom lånebidrag för anläggning
af jernväg emellan Hernösand och Sollefteå för år 1892 beviljade belopp
1,175,000 kronor till utgående från riksgäldskontoret att enligt Eders
Kongl. Maj:ts disposition utbetalas, och riksgäldskontoret bemyndigas
att medelst försäljning af statsobligationer i mån af behof bereda erforderlig
tillgång till förenämnda belopps utbetalning.

8:o.

I proposition angående statsverkets tillstånd och behof har Eders
Kongl. Maj:t föreslagit, att till fonden för extra amortering af statsskulden
må, utöfver det belopp, som jemlikt 1889 år Riksdags beslut bör dit
ingå, eller 85,333 kronor 33 öre, afsättas 255,000 kronor, hvarigenom
således afsättningen i sin helhet under år 1892 komme att uppgå till
340,333 kronor 33 öre.

Med bifall till denna Eders Kongl. Maj:ts framställning har Riksdagen
beslutat, att under år 1892 skall till den under riksgäldskontorets
förvaltning stående fonden för extra amortering af statsskulden, förutom
det belopp, som på grund af 1889 års Riksdags beslut bör till densamma
ingå, utbetalas ett belopp af 255,000 kronor.

9:o.

Eders Kongl. Maj: t har i statsverkspropositionen föreslagit, att till
föi stärkande af statsverkets kassaförlag sfond måtte afsättas 214,700 kronor.

I likhet med Eders Kongl. Maj:t anser Riksdagen, att öfverskottet
å den föreliggande statsregleringen bör till statsverkets kassaförlagsfond
afsättas. Det belopp, som härför finnes disponibelt, utgör emellertid
654,300 kronor; och har Riksdagen för den skull, till förstärkande af statsverkets
kassaförlagsfond, å riksstaten för år 1892 anvisat 654,300 kronor.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.