Riksdagens skrifvelse N:o 113

Riksdagsskrivelse 1896:113

14

Riksdagens skrifvelse N:o 113.

\:o 113.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896.

— — — Andra Kammaren den 13 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af dels Kongl.

Maj:ts proposition med förslag till lag om hemmansklyfning,

egostyckning och jordafsöndring, lag angående ändrad

lydelse af 3, 58 och 69 §§ i stadgan om skiftesverket

i riket den 9 november 1866, lag om ändrad

lydelse af 6 § i förordningen angående lagfart å fång

till fast egendom den 16 juni 1875 och lag om ändrad

lydelse af 58 § i förordningen angående inteckning i fast

egendom den 16 juni 1875.

(Lagutskottets utlåtande n:o 72 och memorial n:o 81.)

Till Konungen.

Genom en den 14 sistlidne februari aflåten proposition, n:o 37, har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida