Riksdagens Skrifvelse N:o 114

Riksdagsskrivelse 1896:114

Riksdagens Skrifvelse N:o 114.

1

N:o 114.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1896.
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af en suppleant
för fullmägtige i riksbanken.

Till Konungen.

Sedan advokatfiskal K. H. A. Nehrman, hvilken vid det den 16
sistlidne mars, i öfverensstämmelse med föreskrifterna i §§ 71 och 73
riksdagsordningen, anstälda val blifvit utsedd till tredje suppleant för fullmägtige
i riksbanken, afsagt sig nämnda uppdrag, har vid med anledning
deraf den 11 innevarande månad hållet val f. d. jernkramhandlanden i
Stockholm Magnus Fredrik Lundh blifvit till suppleant för fullmägtige
utsedd för tiden från valet till dess nytt val år 1897 försiggått.

Hvilket Riksdagen får härmed anmäla.

Stockholm den 14 maj 1896.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till lliksd. Prat. 18.90. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. ''24 Iläft. (N:is 114 121.) 1

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.