Riksdagens Skrifvelse N:o 115

Riksdagsskrivelse 1893:115

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 115.

N:0 115.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1893.
Andra Kammaren den 9

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af delegerade
att deltaga i en jubelfest till firande af Upsala möte.

Till Konungen.

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom skrifvelse den 14 sistlidne
april inbjudit Riksdagen att genom särskilda af kamrarne utsedde delegerade
deltaga i den jubelfest till firande af Upsala möte, hvilken
komme att ega rum i Upsala den 5 och 6 nästinstundande september,
hafva Riksdagens kamrar antagit denna inbjudning och till delegerade
utsett, jemte kamrarnes talmän och vice talmän, nedannämnde ledamöter
af Riksdagen, nemligen från Första Kammaren landshöfdingen,
kommendören med stora korset af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
och kongl. vasaorden, riddaren af konung Carl XIII:s orden m. m.
Per Axel Bergström, f. d. statsrådet, riddaren och kommendören af
Eders Kongl. Maj:ts orden, filosofie doktorn, herr Gunnar Wennerberg,
generalmajoren, riddaren och kommendören af Eders Kongl. Maj:ts
orden m. m. herr Oscar Magnus Björnstjerna, hofmarskalken, kommendören
med stora korset af kongl. vasaorden, riddaren af Eders Kongl.
Maj:ts nordstjerneorden Patric Oscar Reuterswärd och öfverstekammar -

5

Riksdagens Skrifvelse N:o 115.

junkaren, riddaren och kommendören af Eders Kongl. Maj:ts orden,
kommendören med stora korset af kongl. vasaorden m. m. friherre
Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm, samt från Andra Kammaren godsegaren,
riddaren af kongl. vasaorden, filosofie kandidaten Gustaf Fredrik
Östberg, grosshandlanden, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
Olof Mehn, hemmansegaren, riddaren af kongl. vasaorden Anders
Persson i Mörarp, god segaren, riddaren af Eders Kongl. Maj:ts nordstjerneorden
Wilhelm Walldén och hemmansegaren Olof Jonsson i Hof,
hvarjemte Första Kammaren uppdragit åt talmannen, att i samråd med
de af denna kammare valde delegerade utse några ledamöter af kammaren
för att, i händelse hinder komme att inträffa för någon eller
några af Första Kammarens delegerade att öfvervara festen, deri deltaga
i den eller de förhindrades ställe; hvilket Riksdagen härmed får
för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Stockholm den 9 maj 1893.

Med undersåtlig vördnad.