Riksdagens Skrifvelse N:o 117

Riksdagsskrivelse 1893:117

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 117.

No 117.

Uppläst och godkänd hos Forsta Kammaren den 9 maj 1898.
Andra Kammaren den 9

Riksdagens skrifvelse till Konungen, om afskaffandet af öfver.

sättningsprofvet från svenska till latin i mogenhetsexamen.

(Första Kammarens tillfälliga utskotts [n:o 2] utlåtande n:o 13.)
(Andra [n:o 1] n:o 18.)

Till Konungen.

Hos Riksdagen har i afgifven motion uttalats önskvärdheten
deraf, att det skriftliga öfversättningsprofvet från svenska till latin i
mogenhetsexamen vid de allmänna läroverken måtte afskaffas, hvarvid
tillika erinrats, bland annat, att Eders Kongl. Maj:t vid flera tillfällen
förklarat sig vara sinnad att borttaga nämnda öfversättningsprof, samt
att latinskrifning vid läroverken numera icke på långt när har samma
betydelse, som den hade, då inga andra öfversättningar från svenska
till främmande språk förekommo.

I anledning af berörda framställning och då, enligt Riksdagens
åsigt, det muntliga öfversättningsprofvet i latin vid mogenhetsexamen

9

Riksdagens Skrifvelse N:o 117.

är tillfyllestgörande för utrönande af lärjungarnes kunskap i nämnda
språk, får Riksdagen, under åberopande af sin den 24 maj 1873 till
Eders Kongl. Maj:t aflåtna skrifvelse om förändrad anordning i vissa
delar af rikets elementarläroverk, i de delar berörda skrifvelse angår
lämpligheten af ifrågavarande skriftliga profs uteslutande från examensfordringarue,
härmed hos Eders Kongl. Maj:t anhålla, att det skriftliga
öfversättningsprofvet från svenska till latin i mogenhetsexamen må
varda afskaffadt.

Stockholm den 9 maj 1893.

Med undersåtlig vördnad.

Bill. till Riksd. Prot. 1893. 10 Samt. 1 Ajd. 1 Band. 27 llåjt.

2