Riksdagens Skrifvelse N:o 117

Riksdagsskrivelse 1896:117

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 117.

N:o 117.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896.
Andra Kammaren den 15

Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående
ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet
af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond.

(Statsutskottets utlåtande n:o 20.)

, Till fullmägtige i riksgäldskontor!!!

Med bifall till Kong! Maj:ts proposition (n:o 11) af den 6 december
sistlidne år har Riksdagen medgifvit, att, när enligt gifna bestämmelser
direktionen för Hjelmare kanal- och slussverks bolag har att för nämnda
kanal- och slussverks reparationsfonds tillväxt och fuktbargörande till
riksgäldskontor et öfverlemna låne- eller andra värdehandlingar af föreskrifven
beskaffenhet, direktionen må aflemna sådana handlingar, som med
afseende å rådande förhållanden kunna af fullmägtige i riksgäldskontoret
anses i kapitalvärde motsvara det belopp, som skall till fonden redovisas;
hvilket Riksdagen härmed velat gifva Eder tillkänna.

Stockholm den 15 maj 1896.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.