Riksdagens Skrifvelse N:o 117

Riksdagsskrivelse 1897:117

Riksdagens Skrifvelse N:o 117.

3

^T:o 117.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 maj 1897.
Andra Kammaren den 17

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl.

Maj:ts proposition rörande deklaration med Frankrike
angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden
med regentskapet Tunis.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 27.)

Till Konungen.

Genom proposition den 7 innevarande maj har Eders Kongl. Maj:t
äskat Riksdagens godkännande af en propositionen bilagd deklaration med
Frankrike angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden
med regentskapet Tunis.

Nämnda deklaration har Riksdagen för sin del godkänt; hvilket Riksdagen
härmed får för Eders Kongl. Maj:t tillkännagifva.

Stockholm den 17 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.