Riksdagens Skrifvelse N:o 119

Riksdagsskrivelse 1896:119

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 119.

N:o 119.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1896.
Andra Kammaren den 16

Riksdagens skrifvelse till Konungen med ny riksstat.

(Statsutskottets memorial n:is 79 och 84.)

Till Konungen.

Riksstat, att gälla för år 1897 och intill dess ny statsreglering vidtager,
får Riksdagen härmed öfverlemna och dervid tillika anmäla, att Riksdagen
i enlighet med Eders Kongl. Maj:ts förslag beslutat, att vid statsregleringen
för nästkommande år de i Rikets Ständers skrifvelse den 12 maj 1841
angifna grunder i afseende å dispositionen af besparingarna å hufvudtitlarna
fortfarande skola blifva gällande.

Stockholm den 16 maj 1896.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.