Riksdagens Skrifvelse N:o 122

Riksdagsskrivelse 1897:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122.

7

N:o 122.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 19 maj 1897.
Andra Kammaren den 20

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt
reglemente för riksgäldskontor et.

(Statsutskottets memorial n:o 91.)

Till Konungen.

Då det reglemente för riksgäldskontor!, hvilket vid innevarande
riksdag utfärdas, innehåller åtskilliga föreskrifter, hvilka icke finnas
intagna i Riksdagens till Eders Kongl. Maj:t aflåtna skrivelser, har
Riksdagen uppdragit åt sina fullmägtige i riksgäldskontor! att, så fort
ske kan efter emottagandet af det nya reglementet, å Riksdagens vägnar
till Eders Kongl. Maj:t aflemna ett exemplar af samma reglemente.

Stockholm den 20 maj 1897.

Med undersåtlig vördnad.