Riksdagens Skrifvelse N:o 123

Riksdagsskrivelse 1894:123

6

Riksdagens Skrifvelse N:o 123.

N:o 123.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.

— — — — Andra Kammaren — 11 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om utredning
angående ändamålsenligheten af grunderna för nu gällande
lagstiftning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 21.)

Till Konungen.

Sedan Riksdagens uppmärksamhet blifvit fäst derå, att till följd af
den ökade sockerproduktionen inom landet statsverkets inkomst af artikeln
socker under innevarande och nästkommande statsregleringsperiod
med all säkerhet kommer att undergå en betydlig minskning, samt
Riksdagen genom den utredning, som i detta ämne stått Riksdagen till
buds, kommit till den öfvertygelse, att, ehuruväl Riksdagen så nyligen
som nästlidet år beslutit ändrade bestämmelser angående beskattningen
å den inhemska sockertillverkningen, förhållandena med afseende å denna
industrigren och hänsynen till statsverkets skäliga inkomst af sockerförbrukningen
inom landet påkalla ett förnyadt öfvervägande af ändamålsenligheten
af de grunder, på hvilka berörda bestämmelser hvila —
särskildt med hänsyn till den sig allt mer ökande betsockerproduktionen
— såsom beskattningssättet samt, i händelse det nuvarande beskattnings -

7

Riksdagens Skrifvelse N:o 123.

systemet lämpligen bör bibehållas, verkliga utbytet af råsocker ur betorna
och skattesatsens storlek. Vid sådant förhållande har Riksdagen
funnit sig höra härmed anhålla, att Eders Kongl. Maj:t ville taga i öfvervägande,
huruvida och i hvad mån ändring i gällande bestämmelser
angående beskattningen af hvitbetssockertillverkningen samt ändring i
dermed sammanhängande förhållanden erfordras i och för vederbörligt
tillvaratagande af statsverkets finansiella intressen.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.