Riksdagens Skrifvelse N:o 124

Riksdagsskrivelse 1894:124

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 124.

N:o 124.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
— — — — Andra Kammaren — 11 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen.

(Bevillningsutskottets betänkande n:o 3 och memorial n:o 7.)

Till Konungen.

Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande
tulltaxa med dertill hörande underrättelser, har Riksdagen beslutit följande
förändring i nämnda författning, nemligen:

a) att å ■»koppar och deraf med zink, tenn eller annan oädel metall
framstälda legeringar, såsom messing, brons, nysilfver, britanniametall
m. fl.», yellowmetall dock undantagen: »arbetad: plåt och andra ämnen
för vidare bearbetning», skall sättas en tull af 5 öre pr kg.;

b) att för plåt af yellowmetall äfvensom för andra för vidare bearbetning
af sedda ämnen af samma metall gällande tullfrihet skall bibehållas;
samt

c) att å »koppar och deraf med zink, tenn eller annan oädel metall
framstälda legeringar, såsom messing, brons, nysilfver, britanniametall
m. fl.: arbetad: rör och rördelarv, skall sättas en tull af 10 öre pr kg.;

till följd hvaraf tulltaxans bestämmelser i förevarande delar skola
erhålla följande förändrade lydelse:

Metaller och ej specificerade arbeten deraf:

D. Koppar och deraf med zink, tenn eller annan oädel metall framstälda
legeringar, såsom messing, brons, nysilfver, britanniametall
m. fl.:

Riksdagens Skrifvelse N:o 124.

9

arbetad:

, plåt och andra ämnen för vidare bearbetning:

af yellowinetall..................................................... fria

andra slag............................................................... 1 kg. 5 öre

bult och spik ............................................................ fria

rör och rördelar ...................................................... 1 kg. 10 öre.

Med anmälan härom får Riksdagen anhålla, det täcktes Eders Kongl.
Maj:t låta till allmän efterrättelse kungöra hvad Riksdagen sålunda
besluta.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Bih. till Rikscl. IVot. 1894.

10 Sand. 1 Afd. 1 Band. 23 Häft.

2

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.