Riksdagens Skrifvelse N:o 132

Riksdagsskrivelse 1894:132

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 132.

*:o UiZ.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
— — — — Andra Kammaren den 11 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, om upphäfvande af bestämmelser,
hvarigenom tillträde till tekniska högskolan eller
tillstånd att undergå prof för erhållande af rättighet att
antaga medhjelparetjenst hos tandläkare göras beroende
af konfirmation eller nattvardens begående.

(Första Kammarens tillfälliga utskotts (n-.o 1) utlåtande n:o 14.,1
(Andra Kammarens tillfälliga utskotts (n:o 1) utlåtande n:o 21.)

. Till Konungen.

Enligt § IG af stadgande för den tekniska högskolan den 2 mars
1877, fordras för att antagas till ordinarie elev i högskolans lägsta afdelning,
bland annat, att den sökande, derest han bekänner sig till den
kristna läran, skall förete intyg derom, att han är konfirmerad, och i
§ 6 af ordningen för tandläkarekonstens utöfning af den 18 juni 1861
föreskrifves såsom vilkor för att få undergå pröfning till vinnande af
rättighet att varda såsom medhjelpare i detta yrke antagen, det lärling
skall hafva begått Herrans heliga nattvard.

Uti en inom Riksdagen väckt motion har framhållits olämpligheten
deraf att göra inträde vid läroverk eller i statens och kommunens
tjenst beroende af religiösa handlingar, som till sin natur vore
och måste vara den enskildes samvetssak, oberoende af materiella för -

5

Bilcsdagens Skrifvelse N:o 132.

hållanden. Ett sådant tillvägagående skulle kunna leda till omintetgörandet
af aktningen för det religiösa och måste anses i flera hänseenden
förkastligt. Det vore derför af nöden, att rättelse härutinnan åstadkommes,
och det så mycket hellre som iakttagandet af dessa religiösa
handlingar kunde synas vara godtyckligt uppstälda såsom vilkor för
inträde blott i en del läroverk och till erhållande endast af vissa befattningar.
Berörda stadganden hade jemväl föranleda- att gång efter
annan ansökningar måst hos Eders Kongl. Maj:t framställas om dispens.

I anledning af hvad sålunda förekommit och då det synes Riksdagen
antagligt, att de ifrågavarande bestämmelserna egentligen afsett
att beteckna den åldersgräns, hvarunder eleverna ej finge antagas, samt
konfirmation eller nattvardsgång icke eger den betydelse för nämnda
elevers undervisning eller för deras framtida yrkesverksamhet, att någon
betänklighet kan möta emot borttagandet af berörda vilkor för tillträde
till undervisningen, får Riksdagen hos Eders Kong]. Maj:t anhålla, att
bestämmelserna om konfirmation såsom vilkor för att antagas såsom
elev vid tekniska högskolan och om nattvardens begående såsom vilkor
för att antagas såsom medhjelpare hos tandläkare måtte upphäfvas.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.