Riksdagens Skrifvelse, N:o 39

Riksdagsskrivelse 1891:39

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

1

N:o 39.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891.

— — — — Andra Kammaren den 14 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna

under riksstatens nionde hufvudtitel.

(Statsutskottets utlåtande n:o 10, 10 a, 62 samt memorial n:is 31 och 68.)

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel,

innefattande anslagen t\W pensions- och indragningsstaterna, får Riksdagen

för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Pensionsstaten.

Bidrag till pensionering af enkor och barn efter lärare vid allmänna

läroverk, pedagogier, seminarier m. m.

l:o. I en till Riksdagen den 19 december 1890 aflåten proposition har

Eders Kongl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida