Riksdagens Skrifvelse N:o 94

Riksdagsskrivelse 1891:94

2

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

N:o 94.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891.
Andra Kammaren den 14

Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj:ts
propositioner angående höjning i anslaget till beväringsmanskapets
vapenöfning är m. m., angående anslag under
riksstatens femte liufvudtitel med anledning af föreslagna
ändringar i värnpligtslaqen den 5 juni 1885 samt angående
ändring i lagen om lindring i rustnings- och
rotering sbesvär en af samma dag och höjning i de under
fjerde och femte hufvudtitlarne uppförda anslag till lindring
i nämnda besvär.

(Statsutskottets utlåtande n:0 53 samt memorial n:o 63.)

Till Konungen.

I särskilda den 14 mars innevarande år till Riksdagen aflåtna propositioner
har Eders Kongl. Maj:t, som samma dag till Riksdagen aflåtit
propositioner dels angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885, dels angående afskrifning af de å viss jord
hvilande grundskatter och dels om ändring i förordningen den 14 sep -

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 3

terribel'' 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst,
föreslagit

i proposition n:o 32:

att Riksdagen måtte besluta

att, under förutsättning att tiden för de värnpligtig öfningar
under år 1892 utsträckes på sätt i förenämnda proposition angående
ändring i vissa delar utaf värnpligtslagen den 6 juni 1885 närmare angifves,
dels, med godkännande af i statsrådsprotokollet för den 14 mars
1891 föreslagna nya grunder för aflöningen af den vid Blekinge bataljon,
Gotlands nationalbeväring, Hallands bataljon och Vesternorrlands
bataljon anstälda personal, höja

anslaget till »Marinregemente!» nu ................... kronor 66,000:

med » 6,710:

till kronor 72,710:

anslaget till »Gotlands nationalbeväring», med inberäkning af den

innevarande år redan medgifna förkolning, nu......... kronor 200,509:

_ med » 13,708:

till kronor 214,217:

anslaget till »Hallands beväring» nu .............. » 12,660:

med » 6,710:

till kronor 19,370:

samt anslaget till »Vesternorrlands beväring» nu » 31,420:

med » 6,710:

till kronor 38,130:

dels för år 1892 höja anslaget till beväringsmanskapets vapen -

öfningar nu..............................

......................................... kronor

1,472,000:

med »

721,000:

till kronor

2,193,000:

dels för samma år höja anslaget till »försvarsverket till lands i
allmänhet eller arméförvaltningens departement» nu kronor 2,404,600:

med » 330,000:

till kronor 2,734,600:

och dels likaledes för år 1892 höja anslaget till »byggnader och

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

sängkläder på mötesplatserna» nu ...........

kronor

165,000:

med

»

9,000:

till

kronor

174,000: ;

att vidare, med godkännande ej mindre af hvad som föreslagits
beträffande anställande vid Norrbottens, Vesterbottens och Jemtlands
fältjägarecorpser äfvensom Vesternorrlands bataljon af ytterligare personal
utöfver den vid samma truppförband nu anstälda, utan äfven af
de för den ifrågasatta nya personalen föreslagna löneförmåner och deraf
föranledda ändringar i de tre indelta truppförbandens nuvarande stater,
höja

dels anslaget till »indelta arméns befälsaflöning» med inberäkning

af redan medgifven förhöjning nu ......................... kronor 4,208,812:

med » 100,000:

till kronor 4,308,812:

och dels anslaget till Vesternorrlands beväring nu kronor 31,420:

med, utöfver härofvan föreslagen förhöjning » 6,710:

ytterligare ...........................................................^____» 38,057:

till kronor 76,187: ;

att, med godkännande af förslaget om inrättande vid Vesternorrlands
bataljon af 8 nya distinktionskorprals-, 20 korprals- och 16 vice
korpralsbeställningar med enahanda aflöningsförmåner, som äro förenade
med motsvarande förut vid bataljonen befintliga beställningar, dels medgifva,
att anslaget till »aflöning till stamtrupp vid Vesternorrlands bataljon»
måtte för framtiden i riksstaten uppföras under benämning aflöning
till »stamtrupp vid Vesternorrlands regemente», och dels höja nämnda

anslag nu ................................................................................. kronor 26,644: -

med » 1,305:

till kronor 27,949: ;

att, med godkännande af hvad som föreslagits beträffande dels
omorganisation af de två svea artilleriregemente tillhörande fotbatterierna,
dels uppsättande vid samma regemente af ett nytt åkande batteri, dels
ock den vid dessa batterier anstälda personals aflöning, höja anslaget till
»artilleriet», med inberäkning af den innevarande år medgifna förhöjning
nu ........................................................................ kronor 1,113,656:

med » 66,000:

till kronor 1,179,656: ,

5

Bilcsdagens Skrifvelse N:o 94.

äfvensom medgifva att omförmälda belopp, 66,000 kronor, måtte
under anslaget »till artilleriet» upptagas såsom reservationsanslag;

att, med godkännande af hvad som föreslagits beträffande dels
uppsättande vid Jemtlands hästjägarecorps af tre värfvade sqvadroner
och dels den dervid anstälda personals aflöning äfvensom de i sammanhang
dermed föreslagna ändringar i corpsens nuvarande stat, låta i riksstaten
under benämning »Jemtlands hästjägarecorps» näst efter anslaget
till »indelta arméns befälsaflöning» såsom reservationsanslag uppföra hvad
som för genomförande af den nya organisationen under år 1892 erfordrades
med .................................................................................. 130,000 kronor;

att, med godkännande af hvad som föreslagits beträffande organisationen
af en tredje trängbataljon och personalens aflöning, höja anslaget
till »trängen» efter förut medp;ifven förkolning nu ... kronor 285,437:

med » 150,000: -

till kronor 435,437: ,

äfvensom medgifva, att beloppet 150,000 kronor måtte under anslaget
upptagas såsom reservationsanslag; samt

att tillåta att uppkommande reservationer å de för de tre åkande
batterierna vid svea artilleriregemente, för de tre nya sqvadronerna vid
Jemtlands hästjägarecorps och för den nya trängbataljonen afsedda medel
finge, hvarje reservationsbelopp hvad anginge motsvarande truppafdelning,
af Eders Kongl. Magt disponeras för bestridande af uppsättningskostnader
och öfriga med den föreslagna organisationens genomförande
förenade utgifter;

i proposition n:o 33:

att, under förutsättning af bifall till ofvannämnda proposition angående
förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni
1885, det å femte hufvudtiteln till »sjöbeväringens vapenöfningar samt
beklädnad och ersättning derför» upptagna förslagsanslag å 72,400 kronor
måtte för år 1892 förhöjas med 98,600 kronor till 171,000 kronor;
samt

att Riksdagen måtte å extra stat för år 1892 anvisa följande anslag:
till inredning af kasematterna å Kungsholms fästning kronor 10,000:

» sängar åt 500 värnpligtige .......................................... » 12,500:

» sängservis åt 500 värnpligtige................................... » 14,000:

» första uppsättningen beklädnad för 500 värnpligtige » 32,000:

eller tillhopa kronor 68,500:

6

Biltsdagens Skrifvelse N:o 94.

i proposition n:o 38:

att Riksdagen för den händelse ofvan omförmälda propositioner
angående dels ändring i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885,
dels höjning af det under fjerde hufvudtiteln uppförda anslag till beväringsmanskapets
vapenöfningar in. in., och dels anslag under femte
hufvudtiteln, i anledning af väckt förslag om utsträckta vapenöfningär
för de värnpligtige, den förstnämnda dock endast i hvad densamma afsåga
förändrad lydelse af 1 §, 3 § 1 mom., 6 §, 27 § 1 inom., 28 §,
33 § mom. 2 och 3 samt 34, 52 och 53 §§ värnpligtslagen, blefve af
Riksdagen godkända måtte dels för år 1892 höja det under fjerde
hufvudtiteln uppförda förslagsanslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären -

nu ........................................

...................................... kronor

1,330,000:

med ..................................

...................................... ))

886,000:

till ....................................

................................... kronor

2,216,000: ;

dels medgifva,

att 1 och 6 §§ i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären
den 5 juni 1885 måtte erhålla följande förändrade lydelse:

§ I I

rustnings- och roteringsbesvären skall, på sätt samt under iakttagande
af de särskilda bestämmelser och undantag, som här nedan i
denna lag omförmälas, lindring ega rum att årligen utgå intill 1892
med trettio procent, för år 1892 med femtio procent, för åren 1893 och
1894 med sextio procent, för åren 1895 och 1896 med sjuttio procent,
för åren 1897 och 1898 med åttio procent, för åren 1899 och 1900 med
nittio procent, allt af dessa besvärs uppskattade värde, samt från och
med år 1901 med hela beloppet af samma värde.

§ 6.

Vid bestämmande af det belopp, hvarmed lindring, jemlikt § 1,
bör rusthåll eller rote tillgodokomma, skall följande iakttagas:

A) Beträffande effektiva rusthåll och rotar:

För rusthåll eller rote, som icke åtnjuter understöd, skall till
grund för beräkningen läggas fulla värdet å rustningen eller roteringen,
sådant samma värde i § 2 mom. a) blifvit bestämdt, hvaremot för rust -

7

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

håll eller rote, som är i åtnjutande af understöd, hvarom i § 5 mom.
1 förmäles, beräknas allenast det belopp, hvarmed nyssnämnda värde
å rustningen eller roteringen öfverstiger understödet; kunnande, der
understödet skulle uppgå till lika belopp med eller öfverstiga besvärets
värde, sådan lindring, som i denna lag afses, icke ifrågakomma.

B) Beträffande helvakanta rusthåll och rotar vid kavalleriet, vakanta
rotar vid infanteriet samt vakanta rusthåll och rotar vid båtsmanshåll:

l:o) Der vakansafgiften, med inberäkning deri jemväl af trosspassevolansafgiften,
då sådan utgår, är lika stor med eller större än
det här ofvan i § 2 mom. a) bestämda värde å rustningen eller roteringen,
skall för rusthåll eller rote, som icke åtnjuter understöd, till
grund för beräkningen läggas vakansafgiftens eller nämnda afgifters
sammanlagda belopp, men för rusthåll eller rote, som är i åtnjutande
af understöd, endast det belopp, hvarmed vakansafgiften eller summan
af berörda afgifter öfverstiger understödet; och kommer alltså, der understödet
uppgår till lika belopp med eller öfverstiger afgifterna, lindring,
hvarom i denna lag är fråga, icke att ega rum.

2:o) Der vakansafgiften, med inberäkning deri jemväl af trosspassevolansafgiften,
då sådan utgår, är lägre än det i § 2 mom. a) satta
värde å rustningen eller roteringen, skall den lindring, som, enligt
hvad här ofvan är stadgadt, skolat tillkomma rusthållet eller roten, om
besväret varit effektivt, minskas med skilnaden mellan nyssnämnda
värde och afgiftsbeloppet, men skulle denna skilnad vara lika stor med
eller större än berörda lindring, kommer, så länge detta förhållande
fortfar, någon lättnad i rustningen eller roteringen enligt denna lag
icke att ega rum.

C) Beträffande halfvakanta rusthåll och rotar vid kavalleriet och vakanta
rusthåll vid infanteriet:

Do) Der vakansafgiften för karl, och vid infanteriet jemväl för
beklädnad, remtyg och beväpning, är lika stor med det i § 2 mom. b)
eller c) bestämda värde, skall lindring tillgodokomma rusthåll eller rote
i de fall och efter enahanda beräkningsgrund, som här ofvan angående
effektiva rusthåll och rotar stadgas.

2:o) Der vakansafgiften för karl, och vid infanteriet jemväl för
beklädnad, remtyg och beväpning, är lägre än det i § 2 mom. b) eller
c) bestämda värde, skall den lindring, som, enligt hvad här ofvan är
stadgadt, skolat tillkomma rusthållet eller roten, om besväret varit effektivt,
minskas med skilnaden mellan nyssnämnda värde och afgift, men

8

Riksdagens Skrifvelse N:o 94.

är denna skilnad lika stor med eller större än berörda lindring, kommer,
så länge detta förhållande fortfar, någon lättnad i rustningen och roteringen
enligt denna lag icke att eg a rum.

3:o) Der vakansafgift för karl, och vid infanteriet äfven för beklädnad,
remtyg och beväpning, är större än det i § 2 mom. b) eller
c) bestämda värde, skall öfverskottet tilläggas värdet å hela rustningseller
roteringsbesväret. och lindring å summan häraf, efter afdrag af
understödet, der sådant utgår, tillgodokomma rusthållet eller roten i
öfverensstämmelse med hvad här ofvan angående effektiva rusthåll och
rotar är stadgadt;

dels ock besluta,

att frälserusttjensten äfvensom presterskapets åliggande att vid
inträffande krig utgöra krigsgärd i spanmål skola med ingången af år
1892 helt och hållet upphöra;

samt i proposition n:o 39;

att Riksdagen, under förutsättning af bifall till Kongl. Maj :ts proposition
med förslag till ändringar i lagen angående lindring i rustnings-
och roteringsbesvären, måtte besluta,

att det å femte hufvudtiteln uppförda förslagsanslag till lindring
i rustnings- och roteringsbesvären måtte för år 1892 förhöjas till 100,000
kronor.

Dessa Eders Kongl. Maj:ts framställningar hafva icke vunnit
Riksdagens bifall.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.