Riksdagens Skrifvelse N:o ISO

Riksdagsskrivelse 1894:120

Riksdagens Skrifvelse N:o ISO.

15

N:o 120.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894.
— — — — Andra Kammaren den 11 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds
proposition angående tillgodogörande af den kronan tillkommande
jordegareandel i grufva.

(Statsutskottets utlåtande n:o 78.)

Till Konungen.

Med åberopande af närlagdt statsrådsprotokoll öfver civilärenden
för den 9 mars innevarande år, bär Eders Kongl. Maj:t i en samma
dag till Riksdagen aflåten proposition (n:o 48) föreslagit Riksdagen
att, derest Riksdagen i hufvudsak godkände de i särskild proposition
n:o 47 ifrågasatta ändringarne af 17, 22 och 66 §§ i grufvestadgan
af den 16 maj 1884, medgifva, att Eders Kongl. Maj:t tills vidare egde
i den ordning, som af Eders Kongl. Maj:t närmare bestämdes,

ej mindre att åt svenske män, mot årlig afgift och under de vilkor
i öfrigt, Eders Kongl. Maj:t faststälde, under en tid för hvarje gång
af högst trettio år upplåta begaguandet af den kronan tillkommande
jordegareandel i grufva, med rätt derjemte för den, som erhållit upplåtelsen,
att vid upplåtelsetidens utgång ega företräde till jordegareandelens
eftertagande äfven för en förnyad upplåtelsetid, derest sådan
ifrågakomme,

än äfven att, om ingen funnes, som vore villig eller kunde öfvertaga
begagnandet af jordegareandelen, efter omständigheterna i hvarje

16

Riksdagens Skrifvelse N:o 12Ö.

särskild! fall antingen vidtaga erforderliga åtgärder för bevarande åt
kronan af jordegareandelen eller ock låta rätten till densamma förfalla.

Då, enligt hvad Riksdagen i särskild skrifvelse anmäler, de ifrågasatta
vändringarne af 17, 22 och 65 §§ i grufvestadgan icke blifvit af
Riksdagen godkända, och sålunda den förutsättning, som legat till
grund för Eders Kongl. Maj:ts omförmälda förslag, förfallit, har Eders
Kong]. Maj:ts förevarande framställning ej heller af Riksdagen bifallits.

Stockholm den 11 maj 1894.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.