Riksdagens skrivelse År 41

Riksdagsskrivelse 1918:41 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse År 41.

I

Nr 41.

Godkänd av första kammaren den 28 december 1918-Godkänd av andra kammaren den 23 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels KungL
Maj ds proposition med förslag till lag om ändrad lydelse
av 65 och 67 §§ uisökningslagen, lag om tillägg till lagen
den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller
livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen
och lag om ändrad lydelse av SO § konkurslagen,
dels ock tre i anledning därav väckta motioner.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 7 och memorial nr 13.)

Till K o n u it g e n.

I eu den 8 november 1918 till riksdagen avlåten proposition (nr 32)
har Eders Kung], Maj:t, under åberopande av propositionen bilagda utdrag
av i statsrådet och lagrådet förda protokoll, föreslagit riksdagen att
antaga vid propositionen fogade förslag till lag om ändrad lydelse av
65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni
1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse
av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen.

Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. 14 saml. Nr 41.

1

Riksdagens skrivelse Nr 41.

Riksdagen får härmed för Eders Kungl. Maj:t tillkännagiva,

A) att frågan om antagande av de i Eders Kungl. Maj ds förevarande
proposition framlagda förslag till lag om ändrad lydelse av 65
och 67 §§ utsökningslagen och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen
till följd av kamrarnas skiljaktiga beslut, som ej kunnat samman
jämkas, förfallit; samt

B) att riksdagen funnit sig icke kunna i oförändrat skick bifalla
de i Eders Kungl. Maj ds förevarande proposition framlagda förslagen
till lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning,
pension eller livränta och till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen,
men att riksdagen i anledning av propositionen beslutat att för
sin del antaga lagar av följande lydelse:

l:o. Lag

om tillägg till lagen (len 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller

livränta.

Härigenom förordnas, att till lagen den 14 juni 1917 om införsel
i avlöning, pension eller livränta skall fogas en ny paragraf av nedan
angivna lydelse:

21 §. *

Häftar någon för oguldna utskylder eller allmänna avgifter, skola
beträffande sådana utskylder eller avgifter jämte stadgad indrivningavgift
eller uppbördsprovision denna lags bestämmelser om införsel för
underhållsbidrag i tillämpliga delar lända till efterrättelse med följande
tillägg och undantag:

1) Yad i 3 §, 10 § andra punkten och 17 § stadgas skall ej

gälla.

2) Sedan tre år förflutit, efter det utskylderna eller avgifterna förfallit
till betalning, må införsel ej beviljas eller meddelat beslut om införsel
äga tillämpning.

3) Beviljas införsel till gäldande av såväl underhållsbidrag som utskylder
eller avgifter, och förslår ej därtill det belopp, som må innehållas,
gånge detta belopp i första hand till bidragets betalning.

4) I fråga om redovisning för influtna medel skola tillämpas de i
sådant avseende i gällande författningar angående uppbörd och indrivning
av utskylder och allmänna avgifter meddelade bestämmelser.

Denna lag skall träda i kraft den 1 februari 1919.

Riksdagens skrivelse Nr 41.

2:o. Lag

om ändrad lydelse av 2 kap. 1) § strafflagen.

Härigenom förordnas, att 2 kap. 9 § strafflagen skall erhålla följande
ändrade lydelse:

9 §.

Ej må i inåt för böter tagas den sakfälldes enda fasta egendom,
varav han sin nödiga bärgning haver; ej nödig bostad; ej till jordbruket
nödiga lösören eller vad den sakfällde eljest till sin närings bedrivande
behöver; ej nödiga gång- och sängkläder för den sakfällde, hans hustru
och oförsörjda barn eller adoptivbarn; ej heller av det förråd, som i
huset finnes, vad till hans och hans husfolks underhåll i en månads tid
erfordras.

Där enligt utsökningslagen egendom i större utsträckning än här
sägs skall undantagas från utmätning, lände det till efterrättelse.

Denna lag skall träda i kraft den 1 februari 1919.

Stockholm den 23 december 1918.

"Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.