Riksdagens skrivelse Nr 22

Riksdagsskrivelse 1918:22 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 22.

1

Nr 22.

Godkflnd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående extra krigstidstillägg för senare
halvåret av 1918 samt tillsvidare under år 1919 åt befattningshavare
hos riksdagen eller i dess verk m. m.

(Första särskilda utskottets utlåtande nr 22.)

Till Konungen.

Uti en till riksdagen avlåten, den 25 oktober 1918 dagtecknad proposition
(nr 20) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bifogat utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag,
till riksdagens prövning framställt förslag därom, att för tiden från och
med den 1 juli till och med den 31 december 1918 samt tillsvidare
under år 19i9 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i^proposition
en nr 1 i avseende å befattningshavare i statens tjänst föreslagna
grunder, tillerkännes befattningshavare vid riksgäldskontoret, riksdagens
bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen och befattningshavare
vid justitieombudsmannens expedition, militieombudsmannen och befattningshavare
vid militieombudsmannens expedition samt belattningshavare
vid riksbanken och Tumba bruk.

I samband med förevarande proposition har riksdagen till behandling
förehaft två i anledning av propositionen inom riksdagen väckta

motioner. . ,

Vid årets lagtima riksdag bereddes befattningshavarne vid riksgaidskontoret,
riksdagens bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen
Bihang till urtima riksdagens protokoll 1918. H samt. Nr 22 24. 1

2 Riksdagens skrivelse Nr 22-

och befattningshavarne vid justitieombudsmannens expedition, militieombudsmannen
och befattningshavarne vid militieombudsmannens expedition
samt befattningshavarne vid riksbanken och Tnmba bruk krigstidstillägg
och krigstidshjälp under år 1918 ävensom förskott i avräkning
å det krigstid stillägg, som för år 1919 kunde varda dem tillerkänt, allt
enligt de grunder, som av riksdagen fastställts att gälla i avseende å
befattningshavare i statens tjänst.

Kostnaderna för krigstidstillägget och krigstidshjälpen för nu
ifrågavarande personal under år 1918 hava beräknats på följande sätt:

för riksbanken med Tumba bruk.................. omkring kronor 608,000:

» riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek

och riksdagens hus ............................. » » 70,000:

» justitieombudsmannen och hans expedition
............................................................ » » 7,500:

» militieombudsmannen och hans expedition
........................................................... » » 6,600:

eller tillhopa omkring kronor 692,100:

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nu förevarande förslag skulle till ifrågavarande
personal utgå extra dyrtidsbidrag enligt de grunder, som föreslagits
för befattniugshavare i statens tjänst. Kostnaderna härför hava
beräknats till omkring 220,000 kronor.

Med hänsyn till de beslut, riksdagen fattat i fråga om extra, dyrtidsbidrag
åt statens befattningshavare, finner riksdagen sig böra medgiva,
att till ifrågavarande befattningshavare utbetalas extra krigstidstillägg och
extra krigstidshjälp i samma omfattning som till statstjänarne i allmänhet.

Den kostnadsökning utöver Eders Kungl. Maj:ts förslag, som
i följd härav skulle uppkomma, har beräknats till omkring 140,000
kronor. Sammanlagda kostnaden för extra krigstidstillägg och extra
krigstidshjälp under år 1918 till befattningshavarna hos riksdagens verk
och inrättningar skulle alltså belöpa sig till omkring 360,000 kronor.

Riksdagen får meddela, att riksdagen

1) A) 1) medgivit, att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp
enligt de grunder, som finnas angivna i riksdagens skrivelse nr 2,
må under senare halvåret 1918 utgå till befattningshavare vid riksgäldskontoret,
riksdagens bibliotek och riksdagens hus,

2) bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att för ifrågavarande
ändamål av förslagsanslaget till avlöningar och pensioner m. m. vid
riksgälds- och riksdagsförvaltningen använda erforderliga belopp;

3

Riksdagens skrivelse Nr 22.

B) 1) medgivit, att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp
må under senare halvåret 11)18 utgå till justitieombudsmannen och befattningshavare
vid justitieombudsmannens expedition enligt ovan angivna
grunder,

2) bemyndigat justitieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål
av förslagsanslaget till avlöning, resekostnader och expenser för justitieombudsmannen
och hans expedition använda erforderliga belopp;

C) 1) medgivit,'' att extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp må
under senare halvåret 1918 utgå till militieombudsmannen och befattningshavare
vid militieombudsmannens expedition enligt ovan angivna grunder,

2) bemyndigat militieombudsmannen att för ifrågavarande ändamål
av förslagsanslaget till avlöning, resekostnader och expenser m. m. för
militieombudsmannen och hans expedition använda erforderligt belopp;

D) bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för beredande under
senare halvåret 1918 av extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp åt
befattningshavare vid riksbanken samt vid Tumba bruk enligt ovan angivna
grunder av riksbankens medel använda erforderligt belopp;

II) medgivit,

1) att förskott i avräkning å det krigstidstillägg och extra krigstidstillägg,
som för år 1919 kan varda tillerkänt befattningshavare vid
riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens hus, justitieombudsmannen,
militieombudsmannen och befattningshavare vid deras expeditioner
samt befattningshavare vid riksbanken och Tumba bruk, må,
intill dess riksdagen fattat beslut om sådana krigstidstillägg för samma
år, utbetalas enligt de grunder, som finnas angivna i riksdagens skrivelse
nr 2; samt

2) att erforderliga belopp må för ändamålet förskjutas av de medel,
som ovan angivits, för att sedermera ersättas av medel, som riksdagen
kan komma att anvisa till krigstidstillägg och krigstidshjälp för
år 1919 åt ifrågavarande befattningshavare.

I särskilda skrivelser denna dag har riksdagen meddelat fullmäktige
i riksgäldskontoret och riksbanken detta beslut.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.