Riksdagens skrivelse Nr 23

Riksdagsskrivelse 1918:23 - urtima

- urtima

4

Riksdagens skrivelse Nr 23.

Nr 23.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående extra krigstidstillägg för senare
halvåret av 1918 åt pensionerade f. d. befattningshavare
hos riksdagen eller i dess verk m. m.

(Första särskilda utskottets utlåtande nr 23.)

Till Kon it ngen.

Uti en till riksdagen avlåten, den 25 oktober 1918 dagtecknad
proposition (nr 21) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bifogat utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma
dag, till riksdagens prövning framställt förslag därom, att för tiden från
och med den 1 jiili till och med den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg,
utgående enligt de i propositionen nr 2 i avseende å f. d.
befattningshavare i statens tjänst föreslagna grunder, beredes pensionerade
f. d. befattningshavare vid riksdagen, riksgäldskontoret, riksdagens
bibliotek, riksdagens hus, justitieombudsmannens expedition, riksbanken
och Tumba bruk.

I samband med denna proposition har riksdagen till behandling
förehaft en i anledning av propositionen inom riksdagen väckt motion.

Vid årets lagtima riksdag bereddes ifrågavarande pensionärer krigstidstillägg
enligt de för statens f. d. befattningshavare i allmänhet
gällande grunder. Kostnaderna härför beräknades

Biksdagens skrivelse Nr 23.

för riksbanken med Tumba bruk till ............................

för riksdagens övriga verk till ........................................

eller sammanlagt

...... kronor 19,000

» G,700

till kronor 25,700.

Enligt Eders Kungl. Maj:ts förevarande förslag skulle extra krigstidstillägg,
beräknat efter enahanda grunder som i motsvarande avseende
kunde varda stadgade för statens pensionerade personal, beredas jämväl
de med pension avgångna f. d. befattningshavarne bos riksdagens verk
eller inrättningar.

Kostnaderna härför skulle enligt departementschefens beräkningar
uppgå till omkring 8,200 kronor.

Med hänsyn till de beslut riksdagen fattat i fråga om extra dyrtidsbidrag
åt statens f. d. befattningshavare finner riksdagen sig böra
medgiva att jämväl nu ifrågavarande befattningshavare beredas extra
krigstidstillägg efter enahanda grunder.

Kostnaderna för ifrågavarande extra krigstidstillägg hava av riksdagens
vederbörande utskott beräknats till 13,000 kronor, vilken summa
med 4,800 kronor överstiger det av departementschefen i sådant hänseende
beräknade beloppet.

Riksdagen får meddela, att riksdagen

dels medgivit, att extra krigstidstillägg enligt de grunder, som
finnas angivna i riksdagens skrivelse nr 3, må under senare halvåret
1918 utgå till pensionerade f. d. befattningshavare vid riksdagen, riksgälds
kontoret, riksdagens bibliotek, riksdagens hus och justitieombudsmannens
expedition,

dels bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att för ifrågavarande
ändamål av förslagsanslaget till avlöningar och pensioner m. m.
vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen använda erforderligt belopp
ävensom medgivit, att krigstidstillägget må på en gång utbetalas i den
ordning, som av fullmäktige bestämmes; samt

dels ock bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för beredande
under senare halvåret, 1918 av extra krigstidstillägg åt pensionerade
f. d. befattningshavare vid riksbanken samt Tumba bruk enligt ovan
angivna grunder av riksbankens medel använda erforderligt belopp
ävensom medgivit, att krigstidstillägget må på en gång utbetalas i den
ordning, som av fullmäktige bestämmes.

1 särskilda skrivelser denna dag har riksdagen meddelat fullmäktige
i riksgäldskontoret och riksbanken detta beslut.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.