Riksdagens skrivelse Nr 24

Riksdagsskrivelse 1918:24 - urtima

- urtima

6

Riksdagens skrivelse Nr 24.

24.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Rungl. Maj:ts
proposition angående extra krigstidstillägg för senare
halvåret av 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn
efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk
m. m.

(Första särskilda utskottets utlåtande nr 24.)

Till Konungen.

Uti en till riksdagen avlåten, den 25 oktober 1918 dagtecknad
proposition (nr 22), har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bifogat utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för
samma dag, till riksdagens prövning framställt förslag därom, att för
tiden från och med den 1 juli till och med den 31 december 1918 ett
extra krigstidstillägg, utgående enligt de i propositionen nr 3 i avseende
å änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst
föreslagna grunder, beredes dels pensionsberättigade änkor och barn
efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa samt änke- och pupillkassan
vid riksbankens avdelningskontor och pappersbruk, dels ock änkor
och barn, som åtnjuta pension från riksgäldskontorets änke- och pupillkassa,
ävensom de å riksgäldskontorets pensionsstat uppförda änkorna
Anna Amalia Sandström och Hedvig Axelina Gottfrida Olivia Levin.

7

Riksdagens skrivelse Nr 24.

I samband med denna proposition har riksdagen till behandling
törel)aft en inom riksdagen i anledning av propositionen väckt motion.

Vid lagtima riksdagen bereddes ifrågavarande pensionärer krigstidstillägg
enligt de grunder, som fastställts att gälla i avseende å pensionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst.

Kostnaderna härför beräknades av riksdagens vederbörande utskott
till 24,400 kronor.

Enligt Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition skulle nu
ifrågavarande pensionärer beredas extra krigstidstillägg i överensstämmelse
med vad Eders Kungl. Maj:t uti propositionen nr 3 föreslagit
beträffande änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst.

För ändamålet skulle enligt de till grund för propositionen liggande
beräkningar erfordras ett belopp av 5,000 kronor.

Med hänsyn till de beslut, riksdagen fattat i fråga om extra dyrtidstillägg
åt pensionsberättigade änkor och barn efter statens befattningshavare,
har riksdagen funnit sig böra medgiva, att jämväl till nu
ifrågavarande personer extra krigstidstillägg utbetalas efter enahanda
grunder.

Åt vederbörande fullmäktige torde böra överlämnas att utfärda
erforderliga närmare bestämmelser angående det extra krigst i dstilläggets
utbetalande.

Kostnaderna för utanordnandet av extra krigstidstillägg i sålunda
av riksdagen beslutad ökad omfattning hava beräknats till 12,000 kronor,.

Riksdagen får meddela, att riksdagen

dels medgivit, att extra krigstidstillägg enligt de grunder, som av
riksdagen i skrivelsen nr 4 beslutats skola gälla i avseende å pensionsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst, må
under senare halvåret 1918 utgå till änkor och barn, som åtnjuta pension
från riksgäldskontorets änke- och pupillkassa samt till å riksgäldskontorets
pensionsstat uppförda änkorna Anna Amalia Sandström och Hedvig
Axelina Gottfrida Olivia Levin,

dels bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontor att för ifrågavarande
ändamål av förslagsanslaget till avlöningar och pensioner m.
in. vid riksgälds- och riksdagsförvaltningen använda erforderligt belopp
ävensom medgivit, att krigstidstillägget må på en gång utbetalas i den
ordning, som av fullmäktige bestämmes;

dels ock bemyndigat fullmäktige i riksbanken att för beredande
under senare halvåret 1918 av extra krigstidstillägg åt pensionsberättigade
änkor och barn efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa

8

Riksdagens skrivelse Nr 24.

samt änke- och pupillkassa!! vid riksbankens avdelningskontor och
pappersbruk enligt ovan angivna grunder av riksbankens medel använda
erforderligt belopp ävensom medgivit, att krigstid stillägget må på en
gång utbetalas i den ordning, som av fullmäktige bestämmes.

I särskilda skrivelser denna dag har riksdagen meddelat fullmäktige
i riksgäldskontoret och riksbanken detta beslut.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG-, 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.