Riksdagens skrivelse Nr 26

Riksdagsskrivelse 1918:26 - urtima

- urtima

4

Riksdagens skrivelse Nr 26.

Nr 26.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.

Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående extra
krigstidstillägg m. m. för senare halvåret av 1918 samt
tillsvidare under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen
eller i dess verk m. fl.

(Första särskilda utskottets utlåtande nr 22. 23 och 24.)

Till fullmäktige i riksbanken.

Uti tre till riksdagen avlåtna, den 25 oktober 1918 dagtecknade
propositioner (nr 20, 21 och 22) har Kungl. Maj:t, under åberopande
av propositionerna bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden
för samma dag, till riksdagens prövning framställt förslag

dels därom, att för tiden från och med den 1 juli till och med
den 31 december 1918 samt tillsvidare under år 1919 ett extra krigstidstillägg,
utgående enligt de i propositionen nr 1 i avseende å befattningshavare
i statens tjänst föreslagna grunder, tillerkännes befattningshavare
vid riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek och riksdagens
hus, justitieombudsmannen och befattningshavare vid justitieombudsmannens
expedition, militieombudsmannen och befattningshavare vid
militieombudsmannens expedition samt befattningshavare vid riksbanken
och Tumba bruk;

5

Riksdagens skrivelse Nr 2ti.

dels därom, att för tiden från cell med den 1 juli till och med
den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt de i
propositioneu nr 2 i avseende å f. d. befattningshavare i statens tjänst
föreslagna grunder, beredes pensionerade f. d. befattningshavare vid
riksdagen, riksgäldskontoret, riksdagens bibliotek, riksdagens hus, justitieombudsmannens
expedition, riksbanken och Tumba bruk;

dels ock därom, att för tiden från och med den 1 juli till och
med den 31 december 1918 ett extra krigstidstillägg, utgående enligt
de i propositionen nr 3 i avseende å änkor och barn efter befattningshavare
i statens tjänst föreslagna grunder, beredes dels pensionsberättigade
änkor och barn efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa
samt änke- och pupillkassau vid riksbankens avdelningskontor
och pappersbruk, dels och änkor och barn, som åtnjuta pension
från riksgäldskontorets änke- och pupillkassa, ävensom de å riksgäldskontorets
pensionsstat uppförda änkorna Anna Amalia Sandström och
Hedvig Axelina Gottfrida Olivia Levin.

I anledning av förevarande propositioner ävensom i ämnet väckta
motioner har riksdagen

A. I) bemyndigat Eder att för beredande under senare halvåret
1918 av extra krigstidstillägg och extra krigstidshjälp åt befattningshavare
vid riksbanken samt vid Tumba bruk enligt de grunder, som
finnas angivna i riksdagens skrivelse till Konungen nr 2 av riksbankens
medel använda erforderligt belopp.

II) medgivit,

1) att förskott i avräkning å det krigstidstillägg och extra krigstidstillägg,
som för år 1919 kan varda tillerkänt befattningshavare vid
riksbanken och Tumba bruk, må, intill dess riksdagen fattat beslut om
sådana krigstidstillägg för samma år, utbetalas enligt de grunder, som
finnas angivna i riksdagens skrivelse till Konungen nr 2; samt

2) att erforderliga belopp må för ändamålet förskjutas av de medel,
som ovan angivits, för att sedermera ersättas av medel, som riksdagen
kan komma att anvisa till krigstidstillägg och krigstidshjälp för
år 1919 åt ifrågavarande befattningshavare.

B. bemyndigat Eder att för beredande under senare halvåret 1918
av extra krigstidstillägg åt pensionerade f. d. befattningshavare vid
riksbanken samt Tumba bruk enligt de grunder, som finnas avgivna i
riksdagens skrivelse till Konungen nr 3, av riksbankens medel använda
erforderligt belopp ävensom medgivit, att krigstidstillägget må på en
gång utbetalas i den ordning, som av Eder bestämmes.

C. bemyndigat Eder att, för beredande under senare halvåret

6

Riksdagens skrivelse Nr 26.

1918 av extra krigstid stillägg åt pensionsberättigade änkor och barn
efter delägare i bankostatens änke- och pupillkassa samt änke- och
pupillkassan vid riksbankens avdelningskontor och pappersbruk enligt
de grunder, som finnas angivna i riksdagens skrivelse till Konungen
nr 4, av riksbankens medel använda erforderligt belopp ävensom medgivit
att krigstidstillägget må på en gång utbetalas i den ordning, som
av Eder bestämmes.

Stockholm den 30 november 1918.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.