Riksdagens skrivelse Nr 28

Riksdagsskrivelse 1918:28 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 28.

1

Nr 28.

Godkänd av första kammaren den 30 november 1918.
Godkänd av andra kammaren den 30 november 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kung!.

Maj:ts proposition med förslag till lag, innefattande vissa
bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt
kapitals användning för b olag sändamål, dels ock i
anledning därav väckt motion.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 3.)

Till Konungen.

Genom en den 25 oktober 1918 dagtecknad proposition, nr 24,
har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagda utdrag
av i statsrådet och lagrådet förda protokoll, föreslagit riksdagen att antaga
vid propositionen fogat förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser
i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning
för bolagsändamål.

I sammanhang med ifrågavarande proposition har riksdagen till
behandling förehaft en i anledning av densamma inom andra kammaren
väckt motion.

Bihang tiU urtima riksdagens protokoll 1918. 14 samt. Nr 2829.

1

2

Riksdagens skrivelse Nr 28.

Under åberopande av vad som anförts i andra särskilda utskottets
utlåtande nr 3, varav ett tryckt exemplar härvid fogas, får riksdagen
anmäla, att Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition icke av riksdagen
bifallits.

Stockholm den 30 november 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.