Riksdagens skrivelse Nr 31

Riksdagsskrivelse 1918:31 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 31.

3

Nr 31.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd av andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Körningen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till lag angående rätt för
Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad
sedelutgivningsrätt.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 6.)

Till Konungen.

I eu den 22 november 1918 till riksdagen avlåten proposition
(nr 35), har Eders Kungl. Majrt under åberopande av propositionen
bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för samma dag
föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogat förslag till lag
angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss
ökad sedelutgivningsrätt.

Eders Kungl. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, dock med den ändring i redaktionellt avseende, att vid
de i förslaget åberopade lagarnas inom parentes angivna nummer må
tilläggas, att siffrorna avse nummer i Svensk författningssamling, vadan
riksdagen för sin del antagit följande

4

Riksdagens skrivelse AV 31.

Lag

angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss

ökad sedelutgivningsrätt.

Härigenom förordnas som följer:

Om sådant med hänsyn till krig, krigsfara eller svår penningkris
prövas oundgängligen nödigt, må Konungen på framställning av fullmäktige
i riksbanken och efter samråd jämväl med fullmäktige i riksgäldskontoret
medgiva riksbanken rätt att utgiva sedlar till ett belopp
av högst etthundratjugufem miljoner kronor utöver de belopp, som
finnas angivna i 6 § av lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897
(Svensk författningssamling nr 27), sådant nämnda lagrum lyder enligt
lag den 25 maj 1915 (Svensk författningssamling nr 134); åliggande
det fullmäktige i riksbanken att, så snart ske kan, ur den allmänna
rörelsen indraga sedlar till belopp, motsvarande vad som på grund av
sålunda medgiven ökning av sedelutgivningsrätten må hava utgivits.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då densamma, enligt
därå meddelad uppgift, från trycket utkommit i Svensk författningssamling,
samt gäller till dess ny riksdag sammanträder.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.