Riksdagens skrivelse Nr 32

Riksdagsskrivelse 1918:32 - urtima

- urtima

Riksdagens skrivelse Nr 32.

5

Nr 32.

Godkänd av första kammaren den 18 december 1918.
Godkänd nr andra kammaren den 19 december 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts
proposition angående dispositionen av det å tilläggsstat
för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda
anslag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet.

(Andra särskilda utskottets utlåtande nr 8.)

I en den 29 november 1918 till riksdagen avlåten proposition
(nr 36) har Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen
bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsv ar särenden för samma
dag, föreslagit riksdagen medgiva,

att det för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
under år 1918 å tilläggsstat för samma år under fjärde huvudtiteln
uppförda förslagsanslag av högst 18,365,000 kronor må efter
utgången av år 1918 tagas i anspråk icke blott för gäldande av sådana
kostnader, som äro en följd av under samma år eller tidigare vidtagna
dispositioner för neutralitetsskyddets upprätthållande, utan jämväl för
bestridande av sådana utgifter, som kunna uppstå i samband med avvecklingen
av det nuvarande neutralitetsskyddet.

Eders Kung!. Maj:ts förevarande proposition har blivit av riksdagen
bifallen, vilket riksdagen härmed får för Eders Kungl. Maj:t
tillkännagiva.

Stockholm den 19 december 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.